Tập I

1.1 Kinh Tiểu Tụng (Việt-Anh)

1.2 Kinh Pháp Cú (Việt-Anh)

1.3 Kinh Phật Tự Thuyết

1.4 Kinh Phật Thuyết Như Vậy

1.5 Kinh Tập 

Tập II

2.1 Chuyện Thiên Cung

2.2 Chuyện Ngạ Quỷ

Tập III

3.1 Trưởng Lão Tăng Kệ

3.2 Trưởng Lão Ni Kệ 

Tập IV

Chuyện Tiền Thân I (số 1-120)

Tập V

Chuyện Tiền Thân II (số 121-263)

Tập VI

Chuyện Tiền Thân III (số 264-395)

 

Bản quyền trang này thuộc về BuddhaSasana (budsas.org)