Đóng/ Mở Menu chính

Bhikkhuvibhaṅga II (Phân Tích Giới Tỳ-khưu II)

 1. Phân Tích Giới Tỳ-khưu – II
 2. Phân Tích Giới Tỳ-khưu – Tập 2-7a
 3. Phân Tích Giới Tỳ-khưu – Tập 2-7b
 4. Phân Tích Giới Tỳ-khưu – Tập 2-7c
 5. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) 8a
 6. VIII. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt) (8b)
 7. VIII. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt) 8c
 8. VIII. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt) 8d
 9. VIII. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt) 8e
 10. VIII. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt) 8f
 11. VIII. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt) 8g
 12. VIII. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt) 8h
 13. VIII. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt) 8i
 14. IX. CHƯƠNG PĀṬIDESANĪYA (ƯNG PHÁT LỘ) 9
 15. X. CHƯƠNG SEKHIYA (ƯNG HỌC) 10