“Keo kiết không sanh thiên,
Kẻ ngu ghét bố thí,
Người trí thích bố thí,
Ðời sau, được hưởng lạc.”
Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian – Kệ 177

Xin tri ơn và cảm niệm công đức của tất cả Quý thiện hữu.
Xin cầu chúc cho Quý vị được nhiều an lạc, thân tâm khỏe mạnh, thành tựu trong thiện pháp,
sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thắng trí, đạt được quả trời, quả người cùng quả niết bàn.

Hùn phước quỹ Hoằng Pháp

– Số tài khoản: 1037487212 hoặc chỉ cần Gõ bằng chữ SUHANHTUE
– Tên tài khoản: VU MANH TRI
– Ngân hàng Vietcombank
– Nội dung: PT… hùn phước quỹ hoằng pháp

Báo cáo quỹ hoằng pháp

Dịch Chú giải Trung Bộ Kinh (Bản Thái Việt) – Quyển 1
Số tiền đã nhận:
690.000.000 VND
Số đã chi:
660.000.000 VND
Số tiền cần đạt:
690.000.000 VND
Tiến độ hùn phước: 100%
Tiến độ chi 95.65%
Dịch Chú giải Trung Bộ Kinh (Bản Thái-Việt) – Quyển 2
Số tiền đã nhận:
260.000.000 VND
Số đã chi:
250.000.000 VND
Số tiền cần đạt:
260.000.000 VND
Tiến độ hùn phước: 100%
Tiến độ chi 96%
Dịch Chú giải Trung Bộ Kinh (Bản Pali-Việt) – Quyển 1
Số tiền đã được phân bổ:
23.140.000 VND
Số đã chi:
23.140.000 VND
Số tiền cần đạt:
VND
Tiến độ hùn phước: 10%
Tiến độ chi 10%
Từ điển Bách khoa toàn thư Phật học Sri Lanka – Quyển 1
Số tiền đã nhận:
272.920.000 VND
Số đã chi:
272.920.000 VND
Số tiền cần đạt:
272.920.000 VND
Tiến độ hùn phước: 100%
Tiến độ chi 100%
Từ điển Bách khoa toàn thư Phật học Sri Lanka – Quyển 2
Số tiền đã nhận:
 VND
Số đã chi:
  VND
Số tiền cần đạt:
  VND
Tiến độ hùn phước: 0%
Tiến độ chi 0%

Danh sách thí chủ hùn phước

Danh sách chi cho dự án dịch thuật

Danh sách chi cho quỹ hoằng pháp