Đóng/ Mở Menu chính

Luật tạng: Phân tích Giới bổn

 1. PHẦN GIỚI THIỆU
 2. Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I Mục Lục
 3. I. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ NHẤT
 4. II. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ NHÌ
 5. III. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ BA
 6. IV. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ TƯ
 7. V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA 1
 8. V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA -Ⅱ
 9. V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA- Ⅲ
 10. V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA-Ⅳ
 11. VI. CHƯƠNG ANIYATA
 12. Phân Tích Giới Tỳ-khưu – II
 13. Phân Tích Giới Tỳ-khưu – Tập 2-7a
 14. Phân Tích Giới Tỳ-khưu – Tập 2-7b
 15. Phân Tích Giới Tỳ-khưu – Tập 2-7c
 16. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) 8a
 17. VIII. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt) (8b)
 18. VIII. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt) 8c
 19. VIII. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt) 8d
 20. VIII. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt) 8e

Luật tạng: Tập Yếu

 1. PHẦN GIỚI THIỆU
 2. 01a – CHƯƠNG 1: MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU
 3. 01b – CHƯƠNG 1: MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU (tt)
 4. 01c – CHƯƠNG 1: MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU (tt)
 5. 01d – CHƯƠNG 1: MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU (tt)
 6. 02a – CHƯƠNG 2: MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI
 7. 02b – CHƯƠNG 2: MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI
 8. 03 – CHƯƠNG 3: TÓM LƯỢC VỀ NGUỒN SANH TỘI
 9. 04 – CHƯƠNG 4: SỰ TRÙNG LẶP LIÊN TỤC
 10. 05 – CHƯƠNG 5: CÁC CÂU HỎI VỀ BỘ HỢP PHẦN
 11. 06 – CHƯƠNG 6: TĂNG THEO TỪNG BẬC
 12. 07 – CHƯƠNG 7: CÁC CÂU VẤN ĐÁP VỀ LỄ UPOSATHA, v.v…
 13. 08 – CHƯƠNG 8: SƯU TẬP CÁC BÀI KỆ
 14. 09 – CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH SỰ TRANH TỤNG
 15. 10 – CHƯƠNG 10: SƯU TẬP KHÁC về CÁC BÀI KỆ
 16. 11 – CHƯƠNG 11: CHƯƠNG CÁO TỘI
 17. 12 – CHƯƠNG 12: XUNG ĐỘT (PHẦN PHỤ)
 18. 13 – CHƯƠNG 13: XUNG ĐỘT (PHẦN CHÍNH)
 19. 14 – CHƯƠNG 14: PHÂN TÍCH KAṬHINA
 20. 15 – CHƯƠNG 15: NHÓM NĂM CỦA UPĀLI