Đóng/ Mở Menu chính
 1. PHẦN GIỚI THIỆU
 2. 01a – CHƯƠNG 1: MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU
 3. 01b – CHƯƠNG 1: MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU (tt)
 4. 01c – CHƯƠNG 1: MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU (tt)
 5. 01d – CHƯƠNG 1: MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU (tt)
 6. 02a – CHƯƠNG 2: MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI
 7. 02b – CHƯƠNG 2: MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH thuộc PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI
 8. 03 – CHƯƠNG 3: TÓM LƯỢC VỀ NGUỒN SANH TỘI
 9. 04 – CHƯƠNG 4: SỰ TRÙNG LẶP LIÊN TỤC
 10. 05 – CHƯƠNG 5: CÁC CÂU HỎI VỀ BỘ HỢP PHẦN
 11. 06 – CHƯƠNG 6: TĂNG THEO TỪNG BẬC
 12. 07 – CHƯƠNG 7: CÁC CÂU VẤN ĐÁP VỀ LỄ UPOSATHA, v.v…
 13. 08 – CHƯƠNG 8: SƯU TẬP CÁC BÀI KỆ
 14. 09 – CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH SỰ TRANH TỤNG
 15. 10 – CHƯƠNG 10: SƯU TẬP KHÁC về CÁC BÀI KỆ
 16. 11 – CHƯƠNG 11: CHƯƠNG CÁO TỘI
 17. 12 – CHƯƠNG 12: XUNG ĐỘT (PHẦN PHỤ)
 18. 13 – CHƯƠNG 13: XUNG ĐỘT (PHẦN CHÍNH)
 19. 14 – CHƯƠNG 14: PHÂN TÍCH KAṬHINA
 20. 15 – CHƯƠNG 15: NHÓM NĂM CỦA UPĀLI
 21. 16 – CHƯƠNG 16: NGUỒN SANH KHỞI
 22. 17 – CHƯƠNG 17: SƯU TẬP CÁC BÀI KỆ (PHẦN HAI)
 23. 18 – CHƯƠNG 18: CÁC BÀI KỆ LÀM XUẤT MỒ HÔI
 24. 19 – CHƯƠNG 19: NĂM PHẦN