Đóng/ Mở Menu chính

Chú giải Trung Bộ Kinh (Bản Thái-Việt)

 1. Kinh số 07 – Giải Thích Kinh Ví Dụ Tấm Vải (Vatthasuttavaṇṇanā)
 2. Kinh số 08 – Giải Thích Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttavaṇṇanā)
 3. Kinh số 10 – Giải Thích Kinh Tứ Niệm Xứ (Phần 1) (SATIPAṬṬHĀNASUTTAVAṆṆANĀ)
 4. Kinh số 10 – Giải Thích Kinh Tứ Niệm Xứ (Phần 2) (SATIPAṬṬHĀNASUTTAVAṆṆANĀ)
 5. Kinh số 02 – Giải Thích Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Sabbāsavasuttavaṇṇanā)
 6. Kinh số 03 – Giải Thích Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyādasuttavaṇṇanā)
 7. Kinh số 04 – Giải Thích Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi (Bhayabheravasuttavaṇṇanā)
 8. Kinh số 09 – Giải Thích Kinh Chánh Tri Kiến (Sammādiṭṭhisuttavaṇṇanā)
 9. Kinh số 11 – Giải Thích Tiểu Kinh Sư Tử Hống (Cūlasīhanàdasuttavaṇṇanā)
 10. Kinh số 12 – Giải Thích Đại Kinh Sư Tử Hống (Mahāsīhanādasuttavaṇṇanā)
 11. Kinh số 13 – Giải Thích Đại Kinh Khổ Uẩn (Mahādukkhakkhandhasuttavaṇṇanā)
 12. Kinh số 14 – Giải Thích Tiểu Kinh Khổ Uẩn (Culladukkhakkhandhasuttavaṇṇanā)
 13. Kinh số 15 – Giải Thích Kinh Tư Lường (Anumānasuttavaṇṇanā)
 14. Kinh số 16 – Giải Thích Kinh Tâm Đóng Chặt (Cetokhīlasuttavaṇṇanā)
 15. Kinh số 17 – Giải Thích Kinh Khu Rừng (Vanapatthasuttavaṇṇanā)
 16. Kinh số 18 – Giải Thích Kinh Mật Hoàn (Vanapatthasuttavaṇṇanā)
 17. Kinh số 19 – Giải Thích Kinh Song Tầm (Dvedhāvitakkasuttavaṇṇanā)
 18. Kinh số 20 – Giải Thích Kinh An Trú Tầm (Vitakkasaṇṭhānasuttavaṇṇanā)
 19. Kinh số 01 – Giải Thích Kinh Pháp Môn Căn Bản (Vitakkasaṇṭhānasuttavaṇṇanā)
 20. Kinh số 05 – Giải Thích Kinh Không Uế Nhiễm (Anaṅgaṇasuttavaṇṇanā)