Đóng/ Mở Menu chính
 1. Kinh số 01 – Giải Thích Kinh Pháp Môn Căn Bản (Vitakkasaṇṭhānasuttavaṇṇanā)
 2. Kinh số 02 – Giải Thích Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Sabbāsavasuttavaṇṇanā)
 3. Kinh số 03 – Giải Thích Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyādasuttavaṇṇanā)
 4. Kinh số 04 – Giải Thích Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi (Bhayabheravasuttavaṇṇanā)
 5. Kinh số 05 – Giải Thích Kinh Không Uế Nhiễm (Anaṅgaṇasuttavaṇṇanā)
 6. Kinh số 06 – Giải Thích Kinh Ước Nguyện (Ākaṅkheyyasuttaṃ)
 7. Kinh số 07 – Giải Thích Kinh Ví Dụ Tấm Vải (Vatthasuttavaṇṇanā)
 8. Kinh số 08 – Giải Thích Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttavaṇṇanā)
 9. Kinh số 09 – Giải Thích Kinh Chánh Tri Kiến (Sammādiṭṭhisuttavaṇṇanā)
 10. Kinh số 10 – Giải Thích Kinh Tứ Niệm Xứ (Phần 1) (SATIPAṬṬHĀNASUTTAVAṆṆANĀ)
 11. Kinh số 10 – Giải Thích Kinh Tứ Niệm Xứ (Phần 2) (SATIPAṬṬHĀNASUTTAVAṆṆANĀ)
 12. Kinh số 11 – Giải Thích Tiểu Kinh Sư Tử Hống (Cūlasīhanàdasuttavaṇṇanā)
 13. Kinh số 12 – Giải Thích Đại Kinh Sư Tử Hống (Mahāsīhanādasuttavaṇṇanā)
 14. Kinh số 13 – Giải Thích Đại Kinh Khổ Uẩn (Mahādukkhakkhandhasuttavaṇṇanā)
 15. Kinh số 14 – Giải Thích Tiểu Kinh Khổ Uẩn (Culladukkhakkhandhasuttavaṇṇanā)
 16. Kinh số 15 – Giải Thích Kinh Tư Lường (Anumānasuttavaṇṇanā)
 17. Kinh số 16 – Giải Thích Kinh Tâm Đóng Chặt (Cetokhīlasuttavaṇṇanā)
 18. Kinh số 17 – Giải Thích Kinh Khu Rừng (Vanapatthasuttavaṇṇanā)
 19. Kinh số 18 – Giải Thích Kinh Mật Hoàn (Vanapatthasuttavaṇṇanā)
 20. Kinh số 19 – Giải Thích Kinh Song Tầm (Dvedhāvitakkasuttavaṇṇanā)
 21. Kinh số 20 – Giải Thích Kinh An Trú Tầm (Vitakkasaṇṭhānasuttavaṇṇanā)
 22. Kinh số 21 – Giải Thích Kinh Ví Dụ Cái Cưa (Kakacūpamasuttavaṇṇanā)
 23. Kinh số 22 – Giải Thích Kinh Ví Dụ Con Rắn (Alagaddūpamasuttavaṇṇanā)
 24. Kinh số 23 – Giải Thích Kinh Gò Mối (Vammikasuttavaṇṇanā)
 25. Kinh số 24 – Giải Thích Kinh Trạm Xe (Rathavinītasuttavaṇṇanā)
 26. Kinh số 25 – Giải Thích Kinh Bẫy Mồi (Nivāpasuttavaṇṇanā)
 27. Kinh số 26 – Giải Thích Đại Kinh Thánh Cầu (Pāsarāsisuttavaṇṇanā)
 28. Kinh số 27 – Giải Thích Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Pāsarāsisuttavaṇṇanā)
 29. Kinh số 28 – Giải Thích Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Mahāhatthipadopasuttavaṇṇanā)
 30. Kinh số 29 – Giải Thích Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây (Mahāsāropamasuttavaṇṇanā)
 31. Kinh số 30 – Giải Thích Tiểu Kinh Ví Dụ Lõi Cây (Cūlasāropamasuttavaṇṇanā)
 32. Kinh số 31 – Giải Thích Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò (Cūḷahatthipadopasuttavaṇṇanā)
 33. Kinh số 32 – Giải Thích Đại Kinh Rừng Sừng Bò (Mahāhatthipadopasuttavaṇṇanā)
 34. Kinh số 33 – Giải Thích Đại Kinh Người Chăn Bò (Mahāhatthipadopasuttavaṇṇanā)
 35. Kinh số 34 – Giải Thích Tiểu Kinh Người Chăn Bò (Cūḷagopālakasuttavaṇṇanā)
 36. Kinh số 35 – Giải Thích Tiểu Kinh Saccaka (Cūḷasaccakasuttavaṇṇanā)
 37. Kinh số 36 – Giải Thích Đại Kinh Saccaka (Mahāsaccakasuttavaṇṇanā)
 38. Kinh số 37 – Giải Thích Tiểu Kinh Đoạn Tận Tham Ái (Cūḷataṇhāsaṅkhayasuttavaṇṇanā)
 39. Kinh số 38 – Giải Thích Đại Kinh Đoạn Tận Tham Ái (Mahātaṇhāsaṅkhayasuttavaṇṇanā)
 40. Kinh số 39 – Giải Thích Đại Kinh Xóm Ngựa (Mahāassapurasuttavaṇṇanā)
 41. Kinh số 40 – Giải Thích Tiểu Kinh Xóm Ngựa (Cūḷaassapurasuttavaṇṇanā)
 42. Kinh số 41 – Giải Thích Kinh Sāleyyaka (Sāleyyakasuttavaṇṇanā)
 43. Kinh số 42 – Giải Thích Kinh Verañjaka (Verañjakasuttavaṇṇanā)
 44. Kinh số 43 – Giải Thích Đại Kinh Phương Quảng (Mahāvedallasuttavaṇṇanā)
 45. Kinh số 44 – Giải Thích Tiểu Kinh Phương Quảng (Cuḷavedallasuttavaṇṇanā)
 46. Kinh số 45 – Giải Thích Tiểu Kinh Pháp Hành (Cūḷadhammasamādānasuttavaṇṇanā)
 47. Kinh số 46 – Giải Thích Đại Kinh Pháp Hành (Mahādhammasamādānasuttavaṇṇanā)
 48. Kinh số 47 – Giải Thích Kinh Tư Sát (Vīmaṃsakasuttavaṇṇanā)
 49. Kinh số 48 – Giải Thích Kinh Kosambiya (Kosambiyasuttavaṇṇanā)
 50. Kinh số 49 – Giải Thích Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh (Brahmanimantanikasuttavaṇṇanā)
 51. Kinh số 50 – Giải Thích Kinh Hàng Ma (Māratajjanīyasuttavaṇṇanā)