Kinh số 132 – Giải Thích Kinh Ānanda Nhất Dạ Hiền Giả

(Ānandabhaddekarattasuttavaṇṇanā)

Xem Trung Bộ Kinh – Kinh Ānanda Nhất Dạ Hiền Giả

276. Evaṃ me sutanti  Ānandabhaddekarattasuttaṃ. Tattha paṭisallānā vuṭṭhitoti phalasamāpattito vuṭṭhito. Ko nu kho, bhikkhaveti jānantova kathāsamuṭṭhāpanatthaṃ pucchi.

276. Kinh Ānanda Nhất Dạ Hiền Giả được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, ngài xuất khỏi chỗ thiền tịnh: ngài xuất khỏi sự thể nhập thánh quả. Này các Tỳ khưu, ai vậy? Đức Thế Tôn biết được ngay lập tức, hỏi nhằm mục đích đặt ra vấn đề.

278. Sādhu sādhūti therassa sādhukāramadāsi. Sādhu kho tvanti parimaṇḍalehi padabyañjanehi parisuddhehi kathitattā desanaṃ pasaṃsanto āha. Sesaṃ sabbattha uttānamevāti.

278. Lành thay, lành thay: ban lời tốt đẹp đến trưởng lão. Lành thay, ông đã làm sáng tỏ cho chư Tỳ khưu: ngài đã khen ngợi pháp thoại rồi nói tính chất pháp thoại mà trưởng lão thuyết giảng với câu cú và văn tự mềm mại và trong sáng. Từ còn lại ở các câu đều đơn giản.

Giải Thích Kinh Ānanda Nhất Dạ Hiền Giả Kết Thúc