Kinh số 126 – Giải Thích Kinh Bhūmija

(Bhūmijasuttavaṇṇanā)

Xem Trung Bộ Kinh – Kinh Bhūmija

223. Evamme sutanti Bhūmijasuttaṃ. Tattha Bhūmijoti ayaṃ thero Jayasenarājakumārassa mātulo. Āsañca anāsañcāti kālena āsaṃ kālena anāsaṃ. Sakena thālipākenāti pakatipavattāya bhikkhāya[1] attano niṭṭhitabhattatopi bhattena parivisi. sesaṃ sabbattha uttānamevāti.

223. Kinh Bhūmija được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, trưởng lão Bhūmija: vị trưởng lão này là chú của vương tử Jayasena. Cả sự ước nguyện và không ước nguyện: thỉnh thoảng hy vọng thỉnh thoảng cũng không hy vọng. Với vật thực ở trong mâm thuộc phần vật thực của ngài: cúng dường vật thực với vật thực được diễn ra theo lệ thường, là với phần vật thực được vị ấy chuẩn bị sẵn để (cúng dường) ngài. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản.


[1] Ka. pakatipavattā bhikkhā pavattā ca