27 – LUẬN VỀ CÙNG TỘT ĐỈNH*

[XXVII. – LUẬN VỀ CÙNG TỘT ĐỈNH*]
«Samasīsakathā »

*xin đọc Luận I, chương 36.

  1. Tuệ hoàn toàn cắt đứt tất cả các trạng thái, diệt tận của các trạng thái ấy, và sự không tái xuất hiện của các trạng thái ấy, là trí về nghĩa của cùng tột đỉnh.
  2. Tất cả các trạng thái: Năm tập hợp, … [Lập lại Luận I từ đoạn 465 cho đến 470 mà không sửa đổi hay thêm thắt gì].

CHẤM DỨT LUẬN VỀ CÙNG TỘT ĐỈNH.

-ooOoo-