18- LUẬN VỀ SIÊU THẾ

[XVIII – LUẬN VỀ SIÊU THẾ]
«Lokuttarakathā»

  1. Những trạng thái nào là siêu thế?

Bốn Nền Tảng của Quán Niệm, bốn Chánh Tinh Tấn, bốn Nền Tảng của Thần Thông (con đường đến uy lực), năm Năng Lực Gây Ảnh Hưởng, năm Lực, bẩy Yếu Tố Tạo Thành Giác Ngộ, Đạo tám Ngành; rồi đến bốn Đạo Lộ Thánh, bốn Quả Vị Sa Môn, và Nibbana.

  1. Siêu thế: Siêu thế theo nghĩa nào?

Chúng đi ngang qua thế giới này (lokaṁ taranti), vì thế chúng siêu thế (lokuttara). Chúng vượt qua thế giới này (lokā uttaranti), vì thế chúng siêu thế. Chúng vượt bỏ thế giới này (lokato uttaranti), vì thế chúng siêu thế. Chúng vượt ra từ thế giới này (lokamhā uttaranti), vì thế chúng siêu thế. Chúng vượt khỏi thế giới này, vì thế chúng siêu thế. Chúng hoàn toàn vượt khỏi thế giới này, vì thế chúng siêu thế. Chúng đã hoàn toàn vượt khỏi thế giới này, vì thế chúng siêu thế. Chúng riêng biệt với thế giới này, vì thế chúng siêu thế. Chúng đi đến tận cùng của thế giới này, vì thế chúng siêu thế. Chúng thoát khỏi thế giới này, vì thế chúng siêu thế. Chúng thoát bỏ thế giới này … Chúng thoát ra từ thế giới này… Chúng đã thoát khỏi thế giới này… Chúng được thế giới này để cho thoát… Chúng đã thoát ra từ thế giới này, vì thế chúng siêu thế.

Chúng không đứng trong thế giới này, vì thế chúng siêu thế. Chúng không đứng trên thế giới này… Chúng không tự làm ô uế trong thế giới này… Chúng không tự làm ô uế với thế giới này… Chúng không bị ô uế trong thế giới này… Chúng không bị ô uế vì thế giới này… Chúng không bị làm cho ô uế trong thế giới này… Chúng không bị thế giới này làm cho ô uế… Chúng thong dong tự tại giữa thế giới này… Chúng được thế giới này phóng thích… Chúng được phóng thích từ thế giới này… Chúng được phóng thích bỏ thế giới này… Chúng được phóng thích ra khỏi thế giới này, [167] … Chúng được phân cách với thế giới này… Chúng được thế giới này phân cách… Chúng được phân cách từ thế giới này… Chúng được phân cách khỏi thế giới này… Chúng được phân cách ra khỏi thế giới này, vì thế chúng siêu thế.

Chúng được giữ cho trong sạch trong thế giới này, vì thế chúng siêu thế. Chúng được trở nên trong sạch ở thế giới này… Chúng được trở nên trong sạch từ thế giới này… Chúng được hoàn toàn giữ cho trong sạch trong thế giới này… Chúng được hoàn toàn trở nên trong sạch ở thế giới này… Chúng được hoàn toàn trở nên trong sạch từ thế giới này… Chúng ngoi lên khỏi thế giới này… Chúng ngoi lên bỏ thế giới này… Chúng ngoi ra khỏi thế giới này… Chúng quay đi từ thế giới này… Chúng quay đi bỏ thế giới này… Chúng quay đi khỏi thế giới này… Chúng không bị ràng buộc trong thế giới này… Chúng không bị chụp giữ trong thế giới này… Chúng không bị hạn chế trong thế giới này… Chúng đoạn tuyệt thế giới này… Với thế giới bị đoạn tuyệt… Chúng làm an tịnh thế giới này… Với thế giới được an tịnh, vì thế chúng siêu thế.

Chúng không phải là con đường của thế giới này, vì thế chúng siêu thế. Chúng không phải là nơi đến của thế giới này… Chúng không phải là mục tiêu thế giới này nhắm đến… Chúng không phải là tầm thường trong thế giới này, vì thế chúng siêu thế.

Chúng tống khứ thế giới này ra ngoài, vì thế chúng siêu thế. Chúng không trở lại thế giới này… Chúng từ bỏ thế giới này… Chúng không bám níu thế giới này… Chúng không liên can đến thế giới này… Chúng không dây mơ rễ má với thế giới này, vì thế chúng siêu thế. Chúng không ham muốn* thế giới này… Chúng không dụ hoặc thế giới này… Chúng đã vượt khỏi và vượt qua thế giới này, vì thế chúng siêu thế.

* vidhūpentīti:  nđ không tích lũy, chất chứa.

LUẬN VỀ SIÊU THẾ