25- LUẬN VỀ HÀNH XỬ

[XXV – LUẬN VỀ HÀNH XỬ]
«Cariyākathā»

  1. [225] Hành xử: Có tám loại. … [lập lại Luận IV, các đoạn từ 31 đến 33 mà không thay đổi hay thêm thắt gì].

LUẬN THUYẾT VỀ HÀNH XỬ HOÀN TẤT.

-ooOoo-