Đóng/ Mở Menu chính
  1. Kinh số 7 – Giải Thích Kinh Ví Dụ Tấm Vải (Vatthasuttavaṇṇanā)
  2. Kinh số 8 – Giải Thích Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttavaṇṇanā)