Đóng/ Mở Menu chính

Tạng Kinh

 1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla sutta)
 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta)
 3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta)
 4. Kinh Chủng Ðức (Sonadanda sutta)
 5. Kinh Cứu-la-đàn-đầu (kūṭadantasutta)
 6. Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta)
 7. Kinh Cha-li-da (Jàliya Sutta)
 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta)
 9. Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)
 10. Kinh Tu-ba (Subha Sutta)
 11. Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta)
 12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutta)
 13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta)
 14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta)
 15. Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta)
 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)
 17. Kinh Ðại Thiện Kiến vương (Mahàsudassana sutta)
 18. Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta)
 19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta)
 20. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta)

Tạng Luật

 1. PHẦN GIỚI THIỆU
 2. Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I Mục Lục
 3. I. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ NHẤT
 4. II. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ NHÌ
 5. III. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ BA
 6. IV. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ TƯ
 7. V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA 1
 8. V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA -Ⅱ
 9. V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA- Ⅲ
 10. V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA-Ⅳ
 11. VI. CHƯƠNG ANIYATA
 12. PHẦN GIỚI THIỆU
 13. 01a- CHƯƠNG 1 : CHƯƠNG TRỌNG YẾU
 14. 01b- CHƯƠNG 1 (tt)
 15. 02- CHƯƠNG 2 : CHƯƠNG LỄ UPOSATHA
 16. 03- CHƯƠNG 3 : CHƯƠNG VÀO MÙA MƯA
 17. 04- CHƯƠNG 4 : CHƯƠNG PAVĀRAṆĀ
 18. 05- CHƯƠNG 5 : CHƯƠNG DA THÚ
 19. 06- CHƯƠNG 6 : CHƯƠNG DƯỢC PHẨM
 20. 07- CHƯƠNG 7 : CHƯƠNG KAṬHINA