04 – I. CHƯƠNG TÂM SANH – PHÁP VÔ KÝ (ABYÀKATÀ DHAMMÀ)

(ABYÀKATÀ DHAMMÀ)

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera

__________________________

-ooOoo-

PHÁP VÔ KÝ (ABYÀKATÀ DHAMMÀ) [1]

TÂM DỊ THỤC DỤC GIỚI (Kāmāvacaravipākacitta)  [2]

NĂM THỨC DỊ THỤC THIỆN (Pañca vĩnñānakusalacitta) [3]

[338] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào có nhãn thức dị thục quả [4] sanh khởi do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới câu hành xả, bắt cảnh sắc, trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có xả, có nhất hành tâm, có ý quyền, có xả quyền; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[339] – Thế nào là Xúc trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, trạng thái đối xúc. Ðây là xúc trong khi ấy.

[340] – Thế nào là Thọ [5] trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, sanh từ xúc nhãn thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc. Ðây là thọ trong khi ấy.

[341] – Thế nào là Tưởng trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết sanh từ xúc nhãn thức giới đó. Ðây là tưởng trong khi ấy.

[342] – Thế nào là Tư trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết sanh từ xúc nhãn thức giới đó. Ðây là tư trong khi ấy.

[343] – Thế nào là Tâm trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây. Ðây là tâm trong khi ấy.

[344] – Thế nào là Xả trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc. Ðây là Xả trong khi ấy.

[345] – Thế nào là Nhất Hành Tâm trong khi ấy?

Trong khi ấy, đối với tâm có pháp là sự đình trụ. Ðây là nhất hành tâm trong khi ấy.

[346] – Thế nào là Ý quyền trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đó. Ðây là ý quyền trong khi ấy.

[347] – Thế nào là Xả quyền trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc. Ðây là xả quyền trong khi ấy.

[348] – Thế nào là mạng quyền trong khi ấy?

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của các pháp phi sắc khác. Ðây là mạng quyền trong khi ấy.

[349] – Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[350] Lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có ba quyền, có một xúc … (trùng) … có một nhãn thức giới, có một pháp xứ, có một pháp giới, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[351] – Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

Tức xúc, tư, nhất hành tâm, mạng quyền; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy… (trùng) …

Và đây là các pháp vô ký.

[352] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào nhĩ thức dị thục quả sanh khỏi, do sự tạo tác tích lũy của tâm thiện dục giới câu hành xả, bắt cảnh thinh … (trùng) … tỷ thức sanh khởi, câu hành xả, bắt cảnh khí … (trùng) … Thiệt thức sanh khởi câu hành xả, bắt cảnh vị … (trùng) … thân thức sanh khởi câu hành lạc, bắt cảnh xúc; trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư có tâm, có lạc, có nhất hành tâm, có ý quyền, có lạc quyền, có mạng quyền; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[353] – Thế nào là xúc trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự va chạm, đụng chạm, tư cách đối xúc, trạng thái dối xúc. Ðây là xúc trong khi ấy.

[354] – Thế nào là thọ trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về tâm, sự dễ chịu thuộc về thân sanh từ xúc thân thức giới đó, trạng thái cảm thọ sảng khoái dễ chịu sanh từ thân xúc, sự cảm giác sảng khoái dễ chịu sanh từ thân xúc. Ðây là thọ trong khi ấy.

[355] – Thế nào là Tưởng trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết sanh từ xúc thân thức giới đó. Ðây làtưởng trong khi ấy.

[356] – Thế nào là tư trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết sanh từ xúc thân thức giới đó. Ðây là tư trong khi ấy.

[357] – Thế nào là tâm trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm tạng ,bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ đó. Ðây là tâm trong khi ấy.

[358] – Thế nào là lạc trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về thân, sự dễ chịu thuộc về thân, trạng thái cảm thọ sảng khoái dễ chịu sanh từ thân xúc, sự cảm giác sảng khoái dễ chịu sanh từ thân xúc. Ðây là lạc trong khi ấy.

[359] – Thế nào là Nhất hành tâm trong khi ấy?

Trong khi ấy, đối với tâm có pháp là sự đình trụ. Ðây là Nhất hành tâm trong khi ấy.

[360] – Thế nào là ý quyền trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ đây. Ðây là ý quyền trong khi ấy.

[361] – Thế nào là lạc quyền trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về thân, sự dễ chịu thuộc về thân, trạng thái cảm thọ sảng khoái dễ chịu sanh từ thân xúc. Ðây là lạc quyền trong khi ấy.

[362] – Thế nào là mạng quyền trong khi ấy?

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của các pháp phi sắc đó. Ðây là mạng quyền trong khi ấy.

[363] – Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[364] – Lại nữa trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có ba quyền, có một xúc … (trùng) … có một thân thức giới, có một pháp xứ, có một pháp giới; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là những pháp vô ký … (trùng) …

[365] – Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

Tức xúc, tư, nhất hành tâm, mạng quyền, hoặc là khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy … (trùng) …

Và đây là các pháp vô ký.

DỨT NĂM THỨC DỊ THỤC THIỆN .

Ý GIỚI QUẢ THIỆN (Kusalavipākamanodhātu) [6]

[366] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào ý giới dị thục quả sanh khởi do sự tạo tác tích lủy nghiệp thiện dục giới câu hành xả, bắt cảnh sắc … (trùng) … cảnh xúc hay cảnh chi chi, trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có tầm, có tứ, có xả, có nhất hành tâm, có ý quyền, có xả quyền, có mạng quyền; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[367] – Thế nào là Xúc trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đôi xúc, trạng thái đôi xúc. Ðây là xúc trong khi ấy.

[368] – Thế nào là Thọ [7] trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, sanh từ ý giới đó, trạng thái không khổ không lạc sanh từ tâm xúc. Ðây là thọ trong khi ấy.

[369] – Thế nào là Tưởng trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết sanh từ ý giới đó. Ðây là tưởng trong khi ấy.

[370] – Thế nào là Tư trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ quyết sanh từ ý giới đó. Ðây là tư trong khi ấy.

[371] – Thế nào là tâm trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, ý giới sanh từ đó. Ðây là tâm trong khi ấy.

[372] – Thế nào là tầm trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự tìm cảnh, sự nghĩ ngợi, sự suy xét, sự chuyên chú, sự hướng tâm, sự đem tâm khắn khít cảnh. Ðây là tầm trong khi ấy.

[373] – Thế nào là tứ trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự gìn giữ, sự giám sát, sự bám sát, sự chăm nom, trạng thái khắn khít, trạng thái xem xét của tâm. Ðây là tứ trong khi ấy.

[374] – Thế nào là xả trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc. Ðây là xả trong khi ấy.

[375] – Thế nào là nhất hành tâm trong khi ấy?

Trong khi ấy, đối với tâm pháp là sự đình trụ. Ðây là nhất hành tâm trong khi ấy.

[376] – Thế nào là ý quyền trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức lấy, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, ý giới sanh từ đó. Ðây là ý quyền trong khi ấy.

[377] – Thế nào là xả quyền trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc. Ðây là xả quyền trong khi ấy.

[378] – Thế nào là mạng quyền trong khi ấy?

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của các pháp phi sắc ấy. Ðây là mạng quyền trong khi ấy.

[379] – Hoặc là trong khi ấy, có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[380] Lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có ba quyền, có một xúc … (trùng) … có một ý giới, có một pháp xứ, có một pháp giới; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký … (trùng) …

[381] – Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

Tức xúc, tư, tâm, tứ, nhất hành tâm, mạng quyền, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoài trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy… (trùng) …

Và đây là các pháp vô ký.

DỨT Ý GIỚI QUẢ THIỆN.

Ý THỨC GIỚI CÂU HÀNH HỶ QUẢ THIỆN (Kusalavipākasomanassasahagatamanoviññāṇadhātu) [8]

[382] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào ý thức dị thục quả sanh khởi do sự tạo tác tích lủy nghiệp thiện dục giới, câu hành hỷ, bắt cảnh sắc … (trùng) … cảnh pháp hoặc cảnh chi chi, trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất hành tâm, có ý quyền, có mạng quyền, có hỷ quyền; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[383] – Thế nào là xúc trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, cách đối xúc, trạng thái đối xúc. Ðây là xúc trong khi ấy.

[384] – Thế nào là thọ trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về tâm, dễ chịu thuộc về tâm, sanh từ xúc ý thức giới đó, là trạng thái cảm thọ sảng khoái, dễ chịu sanh từ tâm xúc, sự cảm giác sảng khoái dễ chịu sanh từ tâm xúc. Ðây là thọ trong khi ấy.

[385] – Thế nào là tưởng trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết sanh từ xúc ý thức giới đó. Ðây là tưởng trong khi ấy.

[386] – Thế nào là tư trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết sanh từ xúc ý thức giới đó. Ðây là tư trong khi ấy.

[387] – Thế nào là tâm trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, ý thức giới sanh từ đó. Ðây là tâm trong khi ấy.

[388] – Thế nào là tầm trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự tìm cảnh, sự nghĩ ngợi, sự suy xét, sự chuyên chú, sự hướng tâm, sự đem tâm đến cảnh. Ðây là tầm trong khi ấy.

[389] – Thế nào là tứ trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự gìn giữ, sự giám sát, sự bám sát, sự chăm nom, trạng thái khắn khít, trạng thái xem xét của tâm. Ðây là tứ trong khi ấy.

[390] – Thế nào là hỷ trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự mừng vui, sự no vui, sự hân hoan, sự hỷ duyệt, sự hài lòng, sự vui vẻ, sự phấn khởi, sự thích thú, sự hoan hỷ của tâm. Ðây là hỷ trong khi ấy.

[391] – Thế nào là lạc trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ sảng khoái dễ chịu sanh từ tâm xúc, sự cảm giác sảng khoái dễ chịu sanh từ tâm xúc. Ðây là lạc trong khi ấy.

[392] – Thế nào là nhất hành tâm trong khi ấy?

Trong khi ấy, đối với tâm pháp là sự đình trụ. Ðây là nhất hành tâm trong khi ấy.

[393] – Thế nào là ý quyền trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, ý thức giới sanh từ đó. Ðây là ý quyền trong khi ấy.

[394] – Thế nào là hỷ quyền trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về tâm, sự dễ chịu thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ sảng khoái, dễ chịu sanh từ tâm xúc. Ðây là hỷ quyền trong khi ấy.

[395] – Thế nào là mạng quyền trong khi ấy?

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì , sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của các pháp phi sắc ấy. Ðây là mạng quyền trong khi ấy.

[396] Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[397] – Lại nữa trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có ba quyền, có một xúc … (trùng) … có một ý thức giới, có một phap xứ, có một pháp giới, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký … (trùng) …

[398] – Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

Tức xúc, tư, tầm, tứ, hỷ nhất hành tâm, mạng quyền, hoặc là khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy.

Và đây là các pháp vô ký.

DỨT Ý THỨC GIỚI CÂU HÀNH HỶ QUẢ THIỆN.

Ý THỨC GIỚI CÂU HÀNH XẢ QUẢ THIỆN (Kusalavipākūpekkhāsahagatamanoviññāṇadhātu) [9]

[399] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào ý thức giới dị thục quả sanh khởi do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới câu hành xả. Bắc cảnh sắc … (trùng) … cảnh pháp hay cảnh chi chi, trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có tầm, có tứ, có xả, có nhất hành tâm, có ý quyền, có xả quyền, có mạng quyền; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[400] – Thế nào là xúc trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, cách đối xúc, trạng thái đối xúc. Ðây là xúc trong khi ấy.

[401] – Thế nào là thọ trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn thuộc về tâm sanh từ xúc ý thức giới đó, trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc. Ðây là xả trong khi ấy.

[402] – Thế nào là tưởng trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, nhận biết, thái độ nhận biết sanh từ xúc ý thức giới đó.

[403] – Thế nào là tư trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết sanh từ xúc ý thức giới đó. Ðây là tư trong khi ấy.

[404] – Thế nào là tâm trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, ý thức giới sanh từ đó. Ðây là tâm trong khi ấy.

[405] – Thế nào là tầm trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự tìm cảnh, sự nghĩ ngợi, sự suy xét xự chuyên chú, sự hướng tâm, sự đem tâm khắn khít với cảnh. Ðây là tầm trong khi ấy.

[406] – Thế nào là tứ trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự gìn giữ, sự giám sát, sự bám sát, sự chăm nom, trạng thái khắn khít, trạng thái xem xét của tâm. Ðây là tứ trong khi ấy.

[407] – Thế nào là xả trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn thuộc về tâm, trạng thái không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc. Ðây là xả trong khi ấy.

[408] – Thế nào là nhất hành tâm trong khi ấy?

Trong khi ấy, đối với tâm pháp là sự đình trụ. Ðây là nhất hành tâm trong khi ấy.

[409] – Thế nào là ý quyền trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, ý thức giới sanh từ đó. Ðây là ý quyền trong khi ấy.

[410] – Thế nào là xả quyền trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc. Ðây là quyền trong khi ấy.

[411] – Thế nào là mạng quyền trong khi ấy?

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của các pháp phi sắc đó. Ðây là mạng quyền trong khi ấy.

[412] Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[413] Lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có ba quyền, có một xúc … (trùng) … có một ý thức giới, có một pháp xứ, có một pháp giới; hoặc là trong khi ấy, có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký… (trùng) …

[414] – Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

Tức xúc, tư, tầm, tứ, nhất hành tâm, mạng quyền, hoặc là khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là hành uẩn trong khi ấy … (trùng) …

Và đây là các pháp vô ký.

DỨT Ý THỨC GIỚI CÂU HÀNH XẢ QUẢ THIỆN

TÁM TÂM ÐẠI QUẢ (Aṭṭha mahāvipāka). [10]

[415] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào ý thức giới dị thục quả sanh khởi do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới, câu hành hỷ tương ưng trí … (trùng) … câu hành hỷ tương ưng trí hữu dẫn … (trùng) … câu hành hỷ bất tương ưng trí … (trùng) … câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn … (trùng) … câu hành xả tương ưng trí … (trùng) … câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn … (trùng) … câu hành xả bất tương ưng trí … (trùng) … câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn, bắt cảnh sắc … (trùng) … cảnh pháp hoặc cảnh chi chi; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký… (trùng) …

[416] Vô tham là căn vô ký … (trùng) … vô sân là căn vô ký … (trùng) … vô si là căn vô ký … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

DỨT TÁM TÂM ÐẠI QUẢ.

QUẢ SẮC GIỚI (Rūpāvacaravipāka).[11]

[417] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền đề mục đất, Trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện sắc giới đó, bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền đề mục đất thành tựu dị thục quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

– Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, vắng lặng tầm tứ … (trùng) … chứng và trú nhị thiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền đề mục đất, Trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện sắc giới đó, bậc đoạn trừ lạc … (trùng) … chứng và trú ngũ thiền đề mục đất thành tựu dị thục quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

DỨT QUẢ SẮC GIỚI

QUẢ VÔ SẮC GIỚI (Arūpāvacaravipāka) [12]

[418] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến vô sắc giới, do vượt qua mọi sắc tưởng (dị biệt tưởng), dập tắt các đối ngại tưởng, không tác ý các dị biệt tưởng, đoạn trừ lạc … (trùng) … chứng và trú tứ thiền câu hành tưởng không vô biên xứ; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện vô sắc giới đó, bậc vượt qua mọi sắc tưởng, dập tắc các đối ngại tưởng, không tác ý các dị biệt tưởng, đoạn trừ lạc … (trùng) … chứng và trú tứ thiền câu hành tưởng không vô biên xứ, thành tựu dị thục quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[419] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến vô sắc giới, do vượt qua mọi không vô biên xứ, đoạn trừ lạc … (trùng) … chứng và trú tứ thiền câu hành tưởng thức vô biên xứ; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện vô sắc giới đó, bậc vượt qua mọi không vô biên xứ, đoạn trừ lạc … (trùng) … chứng và trú tứ thiền, câu hành tưởng thức vô biên xứ, thành tựu dị thục quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[420] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến vô sắc giới, do vượt qua mọi thức vô biên xứ, đoạn trừ lạc … (trùng) … chứng và trú tứ thiền câu hành tưởng vô sở hữu xứ; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện vô sắc giới đó, vị vượt qua mọi thức vô biên xứ đó, đoạn trừ lạc … (trùng) … chứng và trú tứ thiền, câu hành tưởng thức vô sở hữu xứ, thành tựu dị thục quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[421] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến vô sắc giới, do vượt qua mọi vô sở hữu xứ, đoạn trừ lạc … (trùng) … chứng và trú tứ thiền câu hành tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện vô sắc giới đó, bậc vượt qua mọi vô sở hữu xứ , đoạn trừ lạc … (trùng) … chứng và trú tứ thiền, câu hành tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu dị thục quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

DỨT QUẢ VÔ SẮC GIỚI

QUẢ SIÊU THẾ (Lokuttaravipāka) [13]

DẪN RỘNG HAI MƯƠI TÂM

PHẦN THUẦN TIẾN TRÌNH (Suddhikapaṭipadā)

[422] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, hành nan đắc trì mà thành tựu quả, trong khi ấy có xúc … (trùng) … có tri vị tri quyền … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[423] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền vô tướng, hành nan đắc trì mà thành tựu quả, trong khi ấy có xúc … (trùng) … có tri vị tri quyền … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[424] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, hành nan đắc trì mà thành tựu quả, trong khi ấy có xúc … (trùng) … có tri vị tri quyền … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[425] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, vắng lặng tầm tứ … (trùng) … chứng và trú nhị thiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền hành nan đắc trì, thiện như đây … (trùng) … không tánh, hành nan đắc trì, quả như thế … (trùng) … hành nan đắc trì, thiện như đây … (trùng) … vô tướng, hành nan đắc trì, quả như thế … (trùng) … hành nan đắc trì, thiện như đây … (trùng) … phi nội, hành nan đắc trì, quả như thế; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[426] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc cấp … (trùng) … hành dị đắc trì … (trùng) … hành dị đắc cấp … (trùng) … chứng và trú nhị thiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền, hành dị đắc cấp, thiện như đây … (trùng) … không tánh, hành dị đắc cấp, quả như thế … (trùng) … hành dị đắc cấp, thiện như đây … (trùng) … vô tướng, hành dị đắc cấp, quả như thế … (trùng) … hành dị đắc cấp, thiện như đây … (trùng) … phi nội, hành dị đắc cấp, quả như thế; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

DỨT PHẦN THUẦN TIẾN TRÌNH.

PHẦN THUẦN KHÔNG TÁNH (Suddhikasuññata)

[427] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện si êu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[428] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên vị ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền vô tướng, trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[429] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên vị ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[430] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, vắng lặng tầm, tứ … (trùng) … chứng và trú nhị thiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền, không tánh thiện như đây … (trùng) … không tánh, quả như thế … (trùng) … không tánh thiện như đây … (trùng) … vô tướng quả như thế … (trùng) … không tánh thiện như đây … (trùng) … phi nội quả như thế; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng). Ðây là các pháp vô ký.

DỨT PHẦN THUẦN KHÔNG TÁNH

PHẦN KHÔNG TÁNH TIẾN TRÌNH (Suññatapaṭipadā).

[431] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh; hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc … (trùng). Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, hành nan đắc trì, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[432] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh; hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc … (trùng)… có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền vô tướng, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[433] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật… (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, hành nan đắc trì, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật… (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[434] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, vắng lặng tầm tứ … (trùng) … chứng và trú nhị thiền … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền không tánh, hành nan đắc trì, thiện như đây … (trùng) … không tánh, hành nan đắc trì, quả như thế… (trùng) … không tánh, hành nan đắc trì, thiện như đây … (trùng) … phi vô tướng, quả như thế … (trùng) … không tánh, hành nan đắc trì, thiện như đây … (trùng) … phi nội, hành nan đắc trì, quả như thế; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[435] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, hành nan đắc cấp … (trùng) … không tánh, hành dị đắc trì … (trùng) … không tánh, hành dị đắc cấp … (trùng) … chứng và trú nhị thiền… (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền, không tánh, hành dị đắc cấp, quả như thế … (trùng) … không tánh, hành dị đắc cấp, thiện như đây … (trùng) … vô tướng, hành dị đắc cấp, quả như thế… (trùng) … không tánh, hành dị đắc cấp, thiện như đây … (trùng) … phi nội hành dị đắc cấp, quả như thế, trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

DỨT PHẦN KHÔNG TÁNH TIẾN TRÌNH .

PHẦN THUẦN PHI NỘI (Suddhika – appaṇihita)

[436] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiềnphi nội; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiềnphi nội thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[437] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó,nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền vô tướng, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[438] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[439] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế , pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, vắng lặng tầm tứ … (trùng) … chứng và trú nhị thiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền phi nội, thiện như đây … (trùng) … phi nội, quả như đây … (trùng) … phi nội, thiện như đây… (trùng) … không tánh, quả như thế; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

DỨT PHẦN THUẦN PHI NỘI

PHẦN PHI NỘI TIẾN TRÌNH (Appaṇihitapaṭipadaà)

[440] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên vị ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, hành nan đắc trì, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật… (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[441] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng)… Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác thiền thiện siêu thế đó, nên vị ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền vô tướng hành nan đắc trì, thành tựu quả;trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[442] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêuthế đó, nên vị ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, hành nan đắc trì, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[443] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, ly các dục … (trùng)… vắng lặng tầm tứ … (trùng) … chứng và trú nhị thiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền phi nội, hành nan đắc trì, thiện như đây… (trùng) … phi nội hành nan đắc trì, quả như thế … (trùng) … phi nội hành nan đắc trì, thiện như đây… (trùng) … vô tướng, hành nan đắc trì, quả như thế… (trùng) … phi nội, hành nan đắc trì, thiện như đây … (trùng) … không tánh hành nan đắc trì quả như thế; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[444] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng)… chứng và trú sơ thiền phi nội, hành nan đắc cấp … (trùng) … phi nội, hành dị đắc trì … (trùng) … phi nội, hành dị đắc cấp… (trùng) … chứng và trú nhị thiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền phi nội hành dị đắc cấp, thiện như đây … (trùng) … phi nội hành dị đắc cấp, quả như thế… (trùng) … phi nội, hành dị đắc cấp, thiện như đây … (trùng) … vô tướng hành dị đắc cấp, quả như thế … (trùng) … phi nội, hành dị đắc cấp, thiện như thế; … (trùng) … không tánh, hành dị đắc cấp, quả như thế; trong khi ấy có xúc… (trùng) … có bất phóng dật… (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

DỨT PHẦN PHI NỘI TIẾN TRÌNH

[445] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến đạo siêu thế … (trùng) … tu tiến niệm xứ siêu thế … (trùng) … tu tiến chánh cần siêu thế … (trùng) … tu tiến như ý túc siêu thế … (trùng) … tu tiến quyền siêu thế, tu tiến lực siêu thế… (trùng) … tu tiến giác chi siêu thế … (trùng) … tu tiến đế siêu thế … (trùng) … tu tiến chỉ tịnh siêu thế … (trùng) … tu tiến pháp siêu thế … (trùng) … tu tiến uẩn siêu thế … (trùng) … tu tiến xứ siêu thế … (trùng) … tu tiến giới siêu thế … (trùng) … tu tiến thực siêu thế … (trùng) … tu tiến xúc siêu thế … (trùng) … tu tiến thọ siêu thế … (trùng) … tu tiến tưởng siêu thế … (trùng) … tu tiến tư siêu thế … (trùng) … tu tiến tâm siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến tâm thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh … (trùng) … vô tướng … (trùng) … phi nội, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký … (trùng) …

DỨT PHẦN DẨN RỘNG HAI MƯƠI

TÂM QUẢ SƠ ÐẠO (Paṭhamamaggavipāka) [14]

[446] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền hành nan đắc trì có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly dục… (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, hành nan đắc trì có dục trưởng, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc… (trùng) … có bất phóng dật… (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[447] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền thiện siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục… (trùng) … chứng và trú sơ thiền hành nan đắc trì có dục trưởng; trong khi ấy có xúc… (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly dục… (trùng) … chứng và trú sơ thiền vô tướng, hành nan đắc trì có dục trưởng, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc… (trùng) … có bất phóng dật… (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[448] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền hành nan đắc trì có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên vị ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, hành nan đắc trì, có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[449] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, vắng lặng tầm tứ … (trùng) … chứng và trú nhị thiền … (trùng) … tam thiền… (trùng) … tứ thiền… (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền, hành nan đắc trì có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … không tánh, hành nan đắc trì có dục trưởng, quả như thế… (trùng) … hành nan đắc trì có dục trưởng, thiện như đây… (trùng) … vô tướng, hành nan đắc trì có dục trưởng, quả như thế … (trùng) … hành nan đắc trì có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … phi nội, hành nan đắc trì, quả như thế; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[450] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc cấp có dục trưởng … (trùng) … hành dị đắc trì, có dục trưởng … (trùng) … hành dị đắc cấp, có dục trưởng … (trùng) … chứng và trú nhị thiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền, hành dị đắc cấp có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … không tánh, hành dị đắc cấp, có dục trưởng, quả như thế … (trùng) … hành dị đắc cấp, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … vô tướng, hành dị đắc cấp, có dục trưởng, quả như thế … (trùng) … hành dị đắc cấp, có dục trưởng thiện như đây … (trùng) … phi nội, hành dị đắc cấp, có dục trưởng quả như thế; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[451] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền, không tánh, có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó,nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, có dục trưởng, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[452] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên vị ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền vô tướng, có dục trưởng, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[453] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội,có dục trưởng, thành tựu quả … (trùng)… trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[454] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, vắng lặng tầm tứ … (trùng) … chứng và trú nhị thiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền không tánh, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … không tánh, có dục trưởng, quả như thế … (trùng) … không tánh, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … vô tướng, có dục trưởng, quả như thế … (trùng) … không tánh, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … không tánh, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … phi nội, có dục trưởng, quả như thế; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[455] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền thiện siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, hành nan đắc trì, có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, hành nan đắc trì có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[456] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, hành nan đắc trì, có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền vô tướng, hành nan đắc trì, có dục trưởng, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[457] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, hành nan đắc trì, có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, hành nan đắc trì, có dục trưởng, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[458] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, vắng lặng tầm tứ … (trùng) … chứng và trú nhị thiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền không tánh, hành nan đắc trì, có dục trưởng, thiện như đây… (trùng) … không tánh, hành nan đắc trì, có dục trưởng, quả như thế … (trùng) … không tánh hành nan đắc trì, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … vô tướng hành nan đắc trì, có dục trưởng, quả như thế … (trùng) … không tánh hành nan đắc trì, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … phi nội hành nan đắc trì, có dục trưởng, quả như thế; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[459] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền thiện siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, hành nan đắc cấp, có dục trưởng… (trùng) … không tánh, hành dị đắc trì, có dục trưởng … (trùng) … không tánh, hành dị đắc cấp … (trùng) … chứng và trú nhị thiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền không tánh, hành dị đắc cấp, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … không tánh, hành dị đắc cấp, có dục trưởng, quả như thế …(trùng)… không tánh, hành dị đắc cấp, có dục trưởng, thiện như đây …(trùng)… vô tướng, hành dị đắc cấp, có dục trưởng, quả như thế … (trùng) … không tánh hành dị đắc cấp, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … phi nội hành dị đắc cấp, có dục trưởng, quả như thế; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[460] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên vị ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội [15] , có dục trưởng, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[461] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức [16] ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền có dục trưởng, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[462] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng)… có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế, nên bật ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh [17] có dục trưởng, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[463] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, vắng lặng tầm tứ … (trùng) … chứng và trú nhị thiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền phi nội, có dục trưởng, thiện như đây… (trùng) … phi nội, có dục trưởng, quả như thế … (trùng) … phi nội, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … vô tướng, [18] có dục trưởng, quả như thế … (trùng) … phi nội, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … không tánh, có dục trưởng, quả như thế; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[464] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, hành nan đắc trì, có dục trưởng, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[465] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, hành nan đắc trì, có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền vô tướng, hành nan đắc trì, có dục trưởng, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[446] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, hành nan đắc trì, có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, hành nan đắc trì, có dục trưởng, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[467] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, vắng lặng tầm tứ … (trùng) … chứng và trú nhị thiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền phi nội, hành nan đắc trì, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … phi nội, hành nan đắc trì, có dục trưởng, quả như thế … (trùng) … phi nội, hành nan đắc trì, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … vô tướng, hành nan đắc trì, có dục trưởng, quả như thế … (trùng) … phi nội, hành nan đắc trì, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … không tánh, hành nan đắc trì, có dục trưởng, quả như thế, trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[468] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền phi nội, hành nan đắc cấp, có dục trưởng … (trùng) … phi nội, hành nan đắc trì, có dục trưởng … (trùng) … phi nội hành dị đắc cấp, có dục trưởng … (trùng) … chứng và trý nhị thiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền, phi nội hành dị đắc cấp, có dục trưởng, quả như thế… (trùng) … phi nội, hành dị đắc cấp, có dục trưởng, quả như thế … (trùng) … phi nội, hành dị đắc cấp, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … vô tướng, hành dị đắc cấp, có dục trưởng, quả như thế … (trùng) … phi nội, hành dị đắc cấp, có dục trưởng, thiện như đây … (trùng) … không tánh, hành dị đắc cấp, có dục trưởng, quả như thế; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[469] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến đạo siêu thế … (trùng) … tu tiến niệm xứ siêu thế … (trùng) … tu tiến chánh cần siêu thế … (trùng) … tu tiến như ý túc siêu thế … (trùng) … tu tiến quyền siêu thế … (trùng) … tu tiến lực siêu thế … (trùng) … tu tiến giác chi siêu thế … (trùng) … tu tiến đến siêu thế … (trùng) … tu tiến chỉ tịnh siêu thế … (trùng) … tu tiến pháp siêu thế … (trùng) … tu tiến uẩn siêu thế … (trùng) … tu tiến xứ siêu thế … (trùng) … tu tiến giới siêu thế … (trùng) … tu tiến thực siêu thế … (trùng) … tu tiến xúc siêu thế … (trùng) … tu tiến thọ siêu thế… (trùng) … tu tiến tưởng siêu thế… (trùng) … tu tiến tư siêu thế… (trùng) … tu tiến tâm siêu thế … (trùng) … pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc trì, có dục trưởng; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh … (trùng) … vô tướng … (trùng) … phi nội, hành nan đắc trì, có dục trưởng … (trùng) … cần trưởng … (trùng) … tâm trưởng… (trùng) … thẩm trưởng, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

DỨT TÂM QUẢ SƠ ÐẠO.

TÂM QUẢ NHỊ – TAM – TỨ – ÐẠO (Dutiya – Tatiya – Catutthamaggavipāka) [19]

[470] – Thế nào là các vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để giảm trừ dục ái và sân độc, để đạt đến đệ nhị địa vức … (trùng) … tuyệt trừ dục ái và sân độc, đạt đến đệ tam địa vức … (trùng) … tuyệt trừ sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, trạo cữ, và vô minh, đạt đến đệ tứ địa vức, ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … có tri dĩ tri quyền … (trùng) … Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó,nên bậc ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền không tánh, hành nan đắc trì, thành tựu quả; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có tri cụ tri quyền … (trùng) … có bất phóng dật, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[471] – Thế nào là xúc trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, trạng thái đối xúc. Ðây là xúc trong khi ấy … (trùng) …

– Thế nào là tri cụ tri quyền trong khi ấy?

Ðiều mà đối với các pháp đã thấu triệt, có sự toàn tri, hiểu biết, hiểu rõ, lựa chọn, cân nhắc, trạch pháp, tham khảo, phân định, khảo sát, thông thái, rành mạch, khôn ngoan, sáng suốt, suy xét, nghiên cứu, minh mẫn, mẩn tiệp, hồi quang, quán minh, tỉnh giác, sắc sảo; tuệ là tuệ quyền tuệ lực, tuệ như vũ khí, tuệ như lâu đài, tuệ như ánh sáng, tuệ như hào quang, tuệ như ngọn đèn, tuệ như bảo vật, vô si, trạch pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi, chi đạo liên quan đạo. Ðây là tri cụ tri quyền trong khi ấy … (trùng) …

Hoặc là, trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

DỨT PHẦN QUẢ SIÊU THẾ

VÔ KÝ QUẢ BẤT THIỆN (Akusalavipāka abyākata) [20]

[472] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào do sự tạo tác tích lũy nghiệp bất thiện, quả nhãn thức sanh khởi câu hành xả bắt cảnh sắc xấu … (trùng) … nhĩ thức sanh khởi câu hành xả bắt cảnh thinh … (trùng) … tỷ thức câu hành xả bắt cảnh khí … (trùng) … thiệt thức sanh khởi câu hành xả bắt cảnh vị … (trùng) … thân thức sanh khởi câu hành khổ bắt cảnh xúc, trong khi ấy có xúc có thọ, có tưởng, có tư, có tầm, có khổ, có nhất hành tâm, có ý quyền, có khổ quyền, có mạng quyền; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[473] – Thế nào là xúc trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, trạng thái đối xúc. Ðây là xúc trong khi ấy.

– Thế nào là thọ [21] trong khi ấy?

Trong khi ấy, có sự bất an thuộc về thân, sự đau đớn thuộc về thân sanh từ xúc ý thức giới đó, trạng thái cảm thọ bất an đau đớn sanh từ thân xúc, sự cảm giác bất an đau đớn sanh từ thân xúc. Ðây là thọ trong khi ấy … (trùng) …

– Thế nào là khổ trong khi ấy?

Trong khi ấy, có sự bất an thuộc về thân, sự đau đớn thuộc về thân, trạng thái cảm thọ bất an đau đớn sanh từ thân xúc, sự cảm giác bất an đau đớn sanh từ thân xúc. Ðây là khổ trong khi ấy … (trùng) …

– Thế nào là khổ quyền trong khi ấy?

Trong khi ấy, có sự bất an thuộc về thân, sự đau đớn thuộc về thân, trạng thái cảm thọ bất an đau đớn sanh từ thân xúc, sự cảm giác bất an đau đớn sanh từ thân xúc. Ðây là khổ quyền trong khi ấy … (trùng) …

Hoặc là trong khi ấy, có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[474] Lại nữa trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có ba quyền, có một xúc …(trùng )… có một thân thức giới, có một pháp xứ có một pháp giới, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký … (trùng )…

[475] – Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

Tức xúc, tứ, nhất hành tâm, mạng quyền; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy. Và đây là các pháp vô ký.

[476] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào do sự tạo tác tích lũy nghiệp bất thiện mà ý giới sanh khởi câu hành xả, bắt cảnh sắc … (trùng) … cảnh xúc hoặc cảnh chi chi; trong khi ấy có xúc có thọ, có tưởng, có tư, có xả, có nhất hành tâm, có ý quyền, có xả quyền, có mạng quyền; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký … (trùng) …

[477] Lại nữa trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có ba quyền, có một xúc …(trùng )… có một ý giới, có một pháp xứ có một pháp giới, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký … (trùng )…

[478] – Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

Tức xúc, tư, tầm, tứ, nhất hành tâm, mạng quyền; hoặc là khi trong ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy … (trùng) …

Và đây là các pháp vô ký.

[479] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào do sự tạo tác tích lũy nghiệp bất thiện mà ý thức giới sanh khởi câu hành xả, bắt cảnh sắc … (trùng) … cảnh xúc hoặc cảnh chi chi; trong khi ấy có xúc có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có tầm, có tứ, có xả, có nhất hành tâm, có ý quyền, có xả quyền, có mạng quyền; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký … (trùng) …

[480] Lại nữa trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có ba quyền, có một xúc …(trùng )… có một ý thức giới, có một pháp xứ có một pháp giới, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký … (trùng )…

[481] – Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

Tức xúc, tư, tầm, tứ, nhất hành tâm, mạng quyền; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy … (trùng) …

Và đây là các pháp vô ký.

DỨT PHẦN VÔ KÝ QUẢ BẤT THIỆN

TỐ DỤC GIỚI (Kāmāvacarakiriyā) [22]

[482] – Thế nào là các pháp vô ký? [23]

Khi nào có ý giới sanh khởi, thuộc tố phi thiện phi bất thiện và phi quả của nghiệp câu hành xả, bắt cảnh sắc … (trùng) … cảnh xúc hoặc cảnh chi chi; trong khi ấy có xúc có thọ, có tưởng, có tư, có tầm, có tứ, có xả, có nhất hành tâm, có ý quyền, có xả quyền, có mạng quyền; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[483] Lại nữa trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có ba quyền, có một xúc …(trùng )… có một ý giới, có một pháp xứ có một pháp giới, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký … (trùng )…

[484] – Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

Tức xúc, tư, tầm, tứ, nhất hành tâm, mạng quyền; hoặc là khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy … (trùng) …

Và đây là các pháp vô ký.

[485] – Thế nào là các pháp vô ký? [24]

Khi nào có ý giới sanh khởi, thuộc tố phi thiện phi bất thiện và phi quả của nghiệp câu hành hỷ, bắt cảnh sắc …(trùng)… cảnh pháp hoặc cảnh chi chi; trong khi ấy có xúc có thọ, có tưởng, có tư, có tầm, có tâm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất hành tâm, có tấn quyền, có định quyền, có ý quyền, có hỷ quyền, có mạng quyền; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[486] – Thế nào là xúc trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, trạng thái đối xúc. Ðây là xúc trong khi ấy … (trùng) …

– Thế nào là nhất hành tâm trong khi ấy?

Trong khi ấy, đối với tâm có pháp là sự đình trụ, sự vững trú, sự vững vàng, sự không tán loạn, sự không lao chao, tính cách tâm không xao xuyến, chỉ tịnh, định quyền, định lực. Ðây là nhất hành tâm trong khi ấy … (trùng) …

– Thế nào là tấn quyền trong khi ấy?

Trong khi ấy, pháp mà thuộc về tâm, có sự cố gắng, cần cố, ráng sức, chuyên cần, tinh cần, siêng năng, nỗ lực, dốc lòng, nghị lực, không nhủn chí, không bỏ qua nguyện vọng, không bỏ qua phận sự, phò trì trách nhiệm; tấn là tấn quyền, tấn lực. Ðây là tấn quyền trong khi ấy.

– Thế nào là định quyền trong khi ấy?

Trong khi ấy, đối với tâm pháp là sự đình trụ, sự vững trú, sự vững vàng, sự không tán loạn, sự không lao chao, tính cách tâm không xao xuyến, chỉ tịnh, định quyền, định lực. Ðây là định quyền trong khi ấy.

Hoặc là trong khi ấy, có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký.

[487] Lại nữa trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có năm quyền, có một xúc …(trùng )… có một ý thức giới, có một pháp xứ có một pháp giới, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký … (trùng )…

[4ù88] – Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

Tức xúc, tư, tầm, tứ, hỷ, nhất hành tâm, tấn quyền, định quyền, mạng quyền; hoặc là khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy … (trùng) …

Và đây là các pháp vô ký.

[489] – Thế nào là các pháp vô ký? [25]

Khi nào có ý giới sanh khởi, thuộc tố phi thiện phi bất thiện và phi quả của nghiệp câu hành xả, bắt cảnh sắc … (trùng) … cảnh pháp hoặc cảnh chi chi; trong khi ấy có xúc có thọ, có tưởng, có tư, có tầm, có tâm, có tứ, có xả, có nhất hành tâm, có tấn quyền, có định quyền, có ý quyền, có xả quyền, có mạng quyền; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký … (trùng) …

[490] Lại nữa trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có năm quyền, có một xúc …(trùng )… có một ý thức giới, có một pháp xứ có một pháp giới, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký … (trùng )…

[491] – Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

Tức xúc, tư, tâm, tứ, nhất hành tâm, tấn quyền, định quyền, mạng quyền; hoặc là khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy … (trùng) …

Và đây là các pháp vô ký.

[492] – Thế nào là các pháp vô ký? [26]

Khi nào có ý giới sanh khởi, thuộc tố phi thiện phi bất thiện và phi quả của nghiệp câu hành hỷ tương ưng trí … (trùng) … câu hành hỷ tương ưng trí hữu dẫn … (trùng) … câu hành hỷ bất tương ưng trí … (trùng) … câu hành hỷ tương ưng trí hữu dẫn … (trùng) … câu hành xả tương ưng trí … (trùng) … câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn … (trùng) … câu hành xả bất tương ưng trí … (trùng) … câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn, bắt cảnh sắc … (trùng) … cảnh pháp hay cảnh chi chi; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[493] Vô tham là căn vô ký … (trùng) … vô sân là căn vô ký … (trùng) … vô si là căn vô ký … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

DỨT TÂM TỐ DỤC GIỚI

TỐ SẮC GIỚI (Rūpāvacarakiriya) [27]

[494] Khi nào vị tu tiến thiền sắc giới, thuộc tố phi thiện phi bất thiện và phi quả của nghiệp, hiện tại lạc trú ly các dục … (trùng) … chứng và trú sơ thiền đề mục đất trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[495] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền sắc giới, thuộc tố phi thiện phi bất thiện và phi quả của nghiệp, hiện tại lạc trú, vắng lặng trầm tứ … (trùng) … chứng và trú nhị htiền … (trùng) … tam thiền … (trùng) … tứ thiền … (trùng) … sơ thiền … (trùng) … ngũ thiền đề mục đất; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký … (trùng) …

DỨT TỐ SẮC GIỚI

TỐ VÔ SẮC GIỚI (Arūpāvacarakiriyā)

[496] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền vô sắc giới, thuộc tố phi thiện phi bất thiện và phi quả của nghiệp, hiện tại lạc trú, vượt qua mọi sắc tưởng, dập tắt các đối ngại tưởng, không tác ý dị biệt tưởng, đoạn trừ lạc … (trùng) … chứng và trú tứ thiền câu hành tưởng không vô biên xứ; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[497] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền vô sắc giới, thuộc tố phi thiện phi bất thiện và phi quả của nghiệp, hiện tại lạc trú, vượt qua mọi không vô biên xứ, đoạn trừ lạc … (trùng) … chứng và trú tứ thiền câu hành tưởng thức vô biên xứ; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[498] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền vô sắc giới, thuộc tố phi thiện phi bất thiện và phi quả của nghiệp, hiện tại lạc trú, vượt qua mọi thức vô biên xứ, đoạn trừ lạc … (trùng) … chứng và trú tứ thiền câu hành tưởng vô sỡ hữu xứ; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

[499] – Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền vô sắc giới, thuộc tố phi thiện phi bất thiện và phi quả của nghiệp, hiện tại lạc trú, vượt qua mọi vô sỡ hữu xứ, đoạn trừ lạc … (trùng) … chứng và trú tứ thiền câu hành tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ; trong khi ấy có xúc … (trùng) … có bất phóng dật … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký … (trùng) …

[500] – Vô tham là căn vô ký … (trùng) … vô sân là căn vô ký … (trùng) … vô si là căn vô ký … (trùng) … Ðây là các pháp vô ký.

DỨT TỐ VÔ SẮC

-ooOoo-

Chú giải

Chú giải
1 Abyākatadhamma (na + “vi + ā + kar”) Pháp không thành nhân tố tạo quả, tức là pháp phi thiện phi bất thiện).
2

Vipāka – dị thục, tức là tâm quả (quả chín muồi của nghiệp thiện hay bất thiện).

Quả của thiện, trước hết là nói đến ngũ thức vô nhân, tức nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức

3 Quả của thiện, trước hết là nói đến ngũ thức vô nhân, tức nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức.
4 Nhãn thức dị thục thuộc quả thiện, chuyên nhận biết cảnh sắc tốt.
5 Vedanā, trong 5 thức thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức thuộc về xả thọ (Upekkhāvedanā).
6 Manodhātu – Ý giới, ở đây là tâm tiếp thâu (sampaṭtcchanacitta) thuộc giác quan thứ sáu, trong khi ngũ thức trước thuộc ngũ giác quan.
7 Tâm tiếp thâu (sampaṭicchanacitta) thuộc thọ xả (upekkhāvedanā).
8 Manoviññāṇadhātu ý thức giới thuộc quả thiện vô nhân. Ở đây là tâm thẩm tấn (santīranacitta); có hai thứ: thọ hỷ (somanassavedanā) và thọ xả (upekkhāve – danā).
9 Manoviññānadhātu, ý thức giới quả thiện vô nhân này cũng là tâm thẩm tấn (santīrana), nhưng ở đây là thẩm tấn thọ xả (upekkhā).
10 Tâm đại quả (mahāvipāka) còn lại là tâm quả thiện dục giới hữu nhân (sahetu – kakāmāvacarakusalavipākacitta). Quả thiện dục giới có hai loại là: 8 tâm quả vô nhân (ahetuka) và 8 tâm quả hữu nhân (sahetuka).
11 Quả sắc giới (Rūpāvacaravipāka) gồm có 4 hoặc 5 tâm, là quả thành tựu do thiện sắc giới là nhân.
12  Quả vô sắc giới (Arūpāvacaravipāka) gồm có 4 tâm; là quả thành tựu do thiện vô sắc giới làm nhân .
13  Quả siêu thế thuộc tâm thiền siêu thế (lokuttarajjhāna) như tâm đạo; quả siêu thế là thành quả của tâm đạo hay thiện siêu thế (lokuttarakusala) .
14  Tức là quả dự lưu, hay Tu Ðà Hườn quả Nhập Lưu quả hoặc quả sơ đạo (sotāpatti – phala).
15 Appaṇihitaṃ (vô nguyên).
16 Paṭhamāyabhūmiya
17 Suññataṃ(chân không).
18 Animittaṃ
19 Tâm quả nhị đạo, tức là nhị quả (dutiyaphala), còn gọi là Nhất Lai quả, hay tư Ðà Hàm quả (sakadāgāmiphala); tâm này thành tựu do nhị đạo. Tâm tam quả, tức là tâm quả tam đạo, còn gọi là Bất Lai quaû hay A Na Hàm quả (Anāgāmiphala), tâm này thành tựu do tam đạo. Tâm tứ quaû (Catutthapala) còn gọi là tâm Ưng Cúng Quả, hay quả A La Hán (Araha ttaphala), tâm này thành tựu do tứ đạo.
20 Quả bất thiện cũng thuộc về tâm vô nhân (ahetukacitta), gồm có 7 tâm là 5 thức (viññāṇa), 1 tâm tiếp thâu (sampaṭicchana) và một tâm thẩm tấn (santīrana).
21 Ðây là sở hữu khổ thọ (dukkavedanācetasika) hiệp trong thân thức quả bất thiện.
22 Tố (kiriyā, “kar+ iriya”), có khi dịch là Hạnh, Duy Tác, nghĩa là những tâm phi nhân (không phải là nhân), cũng không phải là quả, thuộc pháp vô ký. Ðây là những hệ thống tư tưởng, có hành động nhưng không tạo quả.
23 Tâm vô ký tố này là tâm khai ngũ môn (pañcadvārāvajjanacitta).
24  Ðây là tâm sinh tiếu (hasituppādacitta). Tâm này chỉ sanh trong cơ tánh của vị A La Hán.
25 Tâm vô ký tố này là tâm khai ý môn (manodvārāvajjanacitta).
26 Các tâm vô ký này là 8 tâm tố dục giới hữu nhân (sahetukakāmāvacarakiriyātta). Ðây là những tâm của bậc A La Hán.
27 Tâm tố sắc giới và tâm tố vô sắc giới là tâm thiền chứng của vị A La Hán tu tiến thiền hiệp thế.