Đóng/ Mở Menu chính
 1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 3. Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm (Bhayabherava sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 5. Kinh Không uế nhiễm (Anangana sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 6. Kinh Ước nguyện (Akankheyya sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 7. Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùpama sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 8. Kinh Ðoạn giảm (Sallekha sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 9. Kinh Chánh tri kiến (Sammàditthi sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 10. Kinh Niệm xứ (Satipatthàna sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 11. Tiểu kinh Sư tử hống (Cùlasìhanàda sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 12. Ðại kinh Sư tử hống (Mahàsìhanàda sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 13. Ðại kinh Khổ uẩn (Mahàdukkhakkhanda sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 14. Tiểu kinh Khổ uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 15. Kinh Tư lượng (Anumàna sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 16. Kinh Tâm hoang vu (Cetokhila sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 17. Kinh Khu rừng (Vanapattha sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 18. Kinh Mật hoàn (Madhupindika sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 19. Kinh Song tầm (Dvedhàvitakka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 20. Kinh An trú tầm (Vtakkasanthàna sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 21. Kinh Ví dụ cái cưa (Kakacùpama sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 22. Kinh Ví dụ con rắn (Alagaddùpama sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 23. Kinh Gò mối (Vammika sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 24. Kinh Trạm xe (Rathavinìta sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 25. Kinh Bẫy mồi (Nivàpa sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 26. Kinh Thánh cầu (Ariyapariyesanà sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 27. Tiểu kinh Dụ dấu chân voi (Cùlahatthipadopama sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi (Mahàhatthipadopama sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 29. Ðại kinh Thí dụ Lõi cây (Mahasaropama-sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 30. Tiểu kinh Dụ lõi cây (Cùlasàropama sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 31. Tiểu kinh Rừng sừng bò (Cùlagosinga sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 32. Ðại kinh Rừng sừng bò (Mahàgosinga sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 33. Ðại kinh Người chăn bò (Mahàgopàlaka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 34. Tiểu kinh Người chăn bò (Cùlagopàlaka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 35. Tiểu kinh Saccaka (Cùlasaccaka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 36. Ðại kinh Saccaka (Mahàsaccaka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái (Cùlatanhàsankhaya sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 38. Ðại kinh Ðoạn tận ái (Mahàtanhàsankhaya sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 39. Ðại kinh Xóm ngựa (Mahà-Assapura sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 40. Tiểu kinh Xóm ngựa (Cùla-Assapura sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 41. Kinh Sàleyyaka (Sàleyyaka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 42. Kinh Veranjaka (Veranjaka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 43. Ðại kinh Phương quảng (Mahàvedalla sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 44. Tiểu kinh Phương quảng (Cùlavedalla sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 45. Tiểu kinh Pháp hành (Cùladhammasamàdàna sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 46. Ðại kinh Pháp hành (Mahàdhammasamàdàna sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 47. Kinh Tư sát (Vìmamsaka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 49. Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh (Brahmanimantanika sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 50. Kinh Hàng ma (Màratajjanìya sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 51. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 52. Kinh Bát thành (Atthakanàgara sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 53. Kinh Hữu học (Sekha sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 54. Kinh Potaliya (Potaliya sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 55. Kinh Jìvaka (Jìvaka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 56. Kinh Ưu-ba-ly (Upàli sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 57. Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatika sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 58. Kinh Vương tử Vô Úy (Abhayaràjakumàra sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 59. Kinh Nhiều cảm thọ (Bahuvedanìya sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala (Ambalatthikà Ràhulovàda sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 62. Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la (Mahà Ràhulovàda sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 63. Tiểu kinh Màlunkyà (Cula Màlunkyà sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 64. Ðại kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 65. Kinh Bhaddàli (Bhaddàli sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 66. Kinh Ví dụ Con chim cáy (Latukikopama sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 67. Kinh Càtumà (Càtumà sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 68. Kinh Nalakapàna (Nalakapàna sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 69. Kinh Gulisàni (Gulisàni sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 70. Kinh Kìtàgiri (Kìtàgiri sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 71. Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh (Tevijjavacchagotta sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa (Aggivacchagotta sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 73. Ðại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagotta sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 74. Kinh Trường Trảo (Dìghanakha sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 75. Kinh Màgandiya (Màgandiya sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 76. Kinh Sandaka (Sandaka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 77. Ðại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 78. Kinh Samanamandikà (Samanamandikàputta sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 79. Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà di) (Cùlasakuludàyi sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 80. Kinh Vekhanassa (Vekhanassa sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 81. Kinh Ghatìkàra (Ghatìkàra sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 82. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 83. Kinh Makhàdeva (Makhàdeva sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 84. Kinh Madhurà (Madhurà sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 85. Kinh Vương tử Bồ-đề (Bodhirajàkumàra sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 86. Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 87. Kinh Ái sanh (Piyajàtika sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 88. Kinh Bàhitika (Bàhitika sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 89. Kinh Pháp trang nghiêm (Dhammacetiya sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 90. Kinh Kannakatthala (Kannakatthala sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 91. Kinh Brahmàyu (Brahmàyu sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 92. Kinh Sela (Sela sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 93. Kinh Assalàyana (Assalàyana sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 94. Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 95. Kinh Cankì (Cankì sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 96. Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 97. Kinh Dhànanjàni (Dhànanjàni sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 98. Kinh Vàsettha (Vàsettha sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 99. Kinh Subha (Subha sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 100. Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 101. Kinh Devadaha (Devadaha sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 102. Kinh Năm và Ba (Pancattaya sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 103. Kinh Nghĩ như thế nào? (Kinti sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 105. Kinh Thiện tinh (Sunakkhatta sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 106. Kinh Bất động lợi ích (Anenjasappàya sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 107. Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 108. Kinh Gopaka Moggallàna (Gopakamoggallàna sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 109. Ðại kinh Mãn nguyệt (Mahàpunnama sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 110. Tiểu kinh Mãn nguyệt (Cùlapunnama sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 111. Kinh Bất đoạn (Anupada sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 112. Kinh Sáu Thanh tịnh (Chabbisodhana sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevitabba sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 115. Kinh Ða giới (Bahudhàtuka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 116. Kinh Thôn tiên (Isigili sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 117. Ðại kinh Bốn mươi (Mahàcattàrìsaka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm (Kinh Quán niệm hơi thở) (Anàpànasati sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 120. Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 121. Kinh Tiểu không (Cùlasunnata sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 122. Kinh Ðại không (Mahàsunnata sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 124. Kinh Bạc-câu-la (Bakkula sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 125. Kinh Ðiều ngự địa (Dantabhùmi sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 126. Kinh Phù-di (Bhùmija sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 127. Kinh A-na-luật (Anuruddha sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 130. Kinh Thiên sứ (Devadùta sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 131. Kinh Nhất dạ hiền giả (Bhaddekaratta sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả (Anandabhaddekaratta sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 133. Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả (Lomasakangiyabhaddekaratta sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (Cùlakammavibhanga sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 136. Ðại kinh Nghiệp phân biệt (Mahàkammavibhanga)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 137. Kinh Phân biệt sáu xứ (Salàyatanavibhanga sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết (Uddesavibhanga sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 139. Kinh Vô tránh phân biệt (Aranavibhanga sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 140. Kinh Giới phân biệt (Dhàtuvibhanga sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 141. Kinh Phân biệt về Sự thật (Saccavibhanga sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc (Anàthapindikovàda sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 144. Kinh Giáo giới Channa (Channovàda sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na (Punnovàda sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 146. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la (Cùlaràhulovàda sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 148. Kinh Sáu sáu (Chachakka sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 149. Ðại kinh Sáu xứ (Mahàsalàyatanika sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 151. Kinh Khất thực thanh tịnh (Pindapàtapàrisuddhi sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ
 152. Kinh Căn tu tập (Indriyabhàvanà sutta)
  Thuộc Kinh Trung Bộ