Đóng/ Mở Menu chính
 1. Kinh Ðại Thiện Kiến vương (Mahàsudassana sutta)
 2. Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta)
 3. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta)
 4. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta)
 5. Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha sutta)
 6. Kinh Ðại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta)
 7. Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta)
 8. Kinh Ba-lê (Pàtika sutta)
 9. Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống (Udumbarikà-Sìhanàda sutta)
 10. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sìhanàda sutta)
 11. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta)
 12. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdanìya sutta)
 13. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika sutta)
 14. Kinh Tướng (Lakkhana sutta)
 15. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (siṅgālasutta)
 16. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta)
 17. Kinh Phúng tụng (Sangìti sutta)
 18. Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta)