Đóng/ Mở Menu chính
 1. Mục Lục
 2. [1.1] CHƯƠNG I: XÀ PHẨM (URAGAVAGGA) (I.1, I.2, I.3, I.4) (URAGAVAGGA)
 3. [1.2] CHƯƠNG I: XÀ PHẨM (URAGAVAGGA) (I.5, I.6, I.7) (URAGAVAGGA)
 4. [1.3] CHƯƠNG I: XÀ PHẨM (URAGAVAGGA) (I.8, I.9, I.10) (URAGAVAGGA)
 5. [1.4] CHƯƠNG I: XÀ PHẨM (URAGAVAGGA) (I.11, I.12) (URAGAVAGGA)
 6. [2.1] CHƯƠNG II: UẤT BA LỢI PHẨM (UBBARIIVAGGA) (II.1, II.2) (UBBARIIVAGGA)
 7. [2.2] CHƯƠNG II: UẤT BA LỢI PHẨM (UBBARIIVAGGA) (II.3, II.4, II.5, II.6) (UBBARIIVAGGA)
 8. [2.3] CHƯƠNG II: UẤT BA LỢI PHẨM (UBBARIIVAGGA) (II.7, II.8) (UBBARIIVAGGA)
 9. [2.4] CHƯƠNG II: UẤT BA LỢI PHẨM (UBBARIIVAGGA) (II.9) (UBBARIIVAGGA)
 10. [2.5] CHƯƠNG II: UẤT BA LỢI PHẨM (UBBARIIVAGGA) (II.10, II.11, II.12, II.13, II.14) (UBBARIIVAGGA)
 11. [3.1] CHƯƠNG III: TIỂU PHẨM (CUU.LAVAGGA) (III.1, III.2) (CUU.LAVAGGA)
 12. [3.2] CHƯƠNG III: TIỂU PHẨM (CUU.LAVAGGA) (III.3, III.4, III.5, III.6) (CUU.LAVAGGA)
 13. [3.3] CHƯƠNG III: TIỂU PHẨM (CUU.LAVAGGA) (III.7, III.8, III.9, III.10) (CUU.LAVAGGA)
 14. [4.1] CHƯƠNG IV: ÐẠI PHẨM (MAHAAVAGGA) (IV.1, IV.2) (MAHAAVAGGA)
 15. [4.2] CHƯƠNG IV: ÐẠI PHẨM (MAHAAVAGGA) (IV.3, IV.4, IV.5, IV.6) (MAHAAVAGGA)
 16. [4.3] CHƯƠNG IV: ÐẠI PHẨM (MAHAAVAGGA) (IV.7, IV.8, IV.9, IV.10, IV.11) (MAHAAVAGGA)
 17. [4.4] CHƯƠNG IV: ÐẠI PHẨM (MAHAAVAGGA) (IV.12, IV.13, IV.14, IV.15, IV.16) (MAHAAVAGGA)