Đóng/ Mở Menu chính
 1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla sutta)
 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta)
 3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta)
 4. Kinh Chủng Ðức (Sonadanda sutta)
 5. Kinh Cứu-la-đàn-đầu (kūṭadantasutta)
 6. Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta)
 7. Kinh Cha-li-da (Jàliya Sutta)
 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta)
 9. Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)
 10. Kinh Tu-ba (Subha Sutta)
 11. Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta)
 12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutta)
 13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta)
 14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta)
 15. Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta)
 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)