BỘ SONG ĐỐI 3-02

THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP

YAMAKA

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera

IX. PHÁP SONG (Dhammayamakaṃ)

PHẦN ÐỊNH DANH (Paññattivāro)

PHẦN XIỂN THUẬT (Uddesavāro)

[78] THIỆN LÀ PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

Pháp thiện là thiện phải chăng?

Bất thiện là pháp bất thiện phải chăng?

Pháp bất thiện là bất thiện phải chăng?

Vô ký là pháp vô ký phải chăng?

Pháp vô ký là vô ký phải chăng?

[79] PHI THIỆN LÀ PHI PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

Phi pháp thiện là phi thiện phải chăng?

Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng?

Phi pháp bất thiện là phi bất thiện phải chăng?

Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng?

Phi pháp vô ký là phi vô ký phải chăng?

[80] THIỆN LÀ PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

Pháp là pháp bất thiện phải chăng?

Thiện là pháp thiện phải chăng?

Pháp là pháp vô ký phải chăng?

Bất thiện là pháp bất thiện phải chăng?

Pháp là pháp thiện phải chăng?

Bất thiện là pháp bất thiện phải chăng?

Pháp là pháp vô ký phải chăng?

Vô ký là pháp vô ký phải chăng?

Pháp là pháp thiện phải chăng?

Vô ký là pháp vô ký phải chăng?

Pháp là pháp bất thiện phải chăng?

[81]PHI THIỆN LÀ PHI PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng?

Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng?

Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng?

Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng?

Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng?

Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng?

Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng?

Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng?

Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng?

Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng?

Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng?

[82] THIỆN LÀ PHÁP PHẢI CHĂNG?

Pháp là thiện phải chăng?

Bất thiện là pháp phải chăng?

Pháp là bất thiện phải chăng?

Vô ký là pháp phải chăng?

Pháp là vô ký phải chăng?

[83] PHI THIỆN LÀ PHI PHÁP PHẢI CHĂNG?

Phi pháp là phi thiện phải chăng?

Phi bất thiện là phi pháp phải chăng?

Phi pháp là phi bất thiện phải chăng?

Phi vô ký là phi pháp phải chăng?

Phi pháp là phi vô ký phải chăng?

[84] THIỆN LÀ PHÁP PHẢI CHĂNG?

Pháp là bất thiện phải chăng?

Thiện là pháp phải chăng?

Pháp là vô ký phải chăng?

Bất thiện là pháp phải chăng?

Pháp là thiện phải chăng?

Bất thiện là pháp phải chăng?

Pháp là vô ký phải chăng?

Vô ký là pháp phải chăng?

Pháp là thiện phải chăng?

Vô ký là pháp phải chăng?

Pháp là bất thiện phải chăng?

[85] PHI THIỆN LÀ PHI PHÁP PHẢI CHĂNG?

Phi pháp là phi bất thiện phải chăng?

Phi thiện là phi pháp phải chăng?

Phi pháp là phi vô ký phải chăng?

Phi bất thiện là phi pháp phải chăng?

Phi pháp là phi thiện phải chăng?

Phi bất thiện là phi pháp phải chăng?

phi pháp là phi vô ký phải chăng?

Phi vô ký là phi pháp phải chăng?

Phi pháp là phi thiện phải chăng?

Phi vô ký là phi pháp phải chăng

Phi pháp là phi bất thiện phải chăng?

DỨT PHẦN XIỂN THUẬT

PHẦN XIỂN MINH (Niddesavāra)

[86] THIỆN LÀ PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP THIỆN LÀ THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

BẤT THIỆN LÀ PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP BẤT THIỆN LÀ PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

VÔ KÝ LÀ PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP VÔ KÝ LÀ VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[87] PHI THIỆN LÀ PHI PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI PHÁP THIỆN LÀ PHI THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI BẤT THIỆN LÀ PHI PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI PHÁP BẤT THIỆN LÀ PHI BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI VÔ KÝ LÀ PHI PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI PHÁP VÔ KÝ LÀ PHI VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[88] THIỆN LÀ PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Các pháp bất thiện là pháp và cũng là pháp bất thiện. Còn các pháp ngoài ra là pháp mà không phải pháp bất thiện”.

THIỆN LÀ PHÁP THỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Các pháp vô ký là pháp và cũng là pháp vô ký. Còn những pháp ngoài ra là pháp mà không phải là pháp vô ký”.

BẤT THIỆN LÀ PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Các pháp thiện là pháp và cũng là pháp thiện. Còn những pháp ngoài ra là pháp mà không phải là pháp thiện”.

BẤT THIỆN LÀ PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG ?

“Các pháp vô ký là pháp và cũng là pháp vô ký. Còn những pháp ngoài ra là pháp mà không phải là pháp vô ký”.

VÔ KÝ LÀ PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Các pháp thiện là pháp và cũng là pháp thiện. Còn những pháp ngoài ra là pháp mà không phải là pháp thiện”.

VÔ KÝ LÀ PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Các pháp bất thiện là pháp và cũng là pháp bất thiện. Còn các pháp ngoài ra là pháp mà không phải pháp bất thiện”

[89] PHI THIỆN LÀ PHI PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI PHÁP LÀ PHI PHÁP BẤTTHIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI THIỆN LÀ PHI PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI PHÁP LÀ PHI PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI BẤT THIỆN LÀ PHI PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI PHÁP LÀ PHI PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI BẤT THIỆN LÀ PHI PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI PHÁP LÀ PHI PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI VÔ KÝ LÀ PHI PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI PHÁP LÀ PHI PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI VÔ KÝ LÀ PHI PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!

PHI PHÁP LÀ PHI PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[90] THIỆN LÀ PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Các pháp thiện là pháp và cũng là pháp thiện. Còn các pháp ngoài ra thì là pháp mà không phải là thiện”.

PHÁP BẤT THIỆN LÀ PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Các pháp bất thiện là pháp và cũng là pháp bất thiện. Các pháp ngoài ra là pháp mà không phải là pháp bất thiện”.

VÔ KÝ LÀ PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Các pháp vô ký là pháp và cũng là pháp vô ký. Các pháp ngoài ra là pháp mà không phải là pháp vô ký”.

[91] PHI THIỆN LÀ PHI PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra thiện, các pháp còn lại không phải là thiện mà là pháp. Trừ ra thiện và các pháp rồi, những pháp còn lại không phải là thiện cũng không phải là pháp”.

PHI PHÁP LÀ PHI THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI BẤT THIỆN LÀ PHI PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra bất thiện, những pháp còn lại không phải là bất thiện mà là pháp. Trừ ra bất thiện và các pháp rồi những pháp còn lại không phải là bất thiện cũng không phải là pháp”.

PHI PHÁP LÀ PHI BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI VÔ KÝ LÀ PHI PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra vô ký, những pháp còn lại không phải là vô ký mà là pháp. Trừ ra vô ký và các pháp rồi, những pháp còn lại không phải là vô ký cũng không phải là pháp”.

PHI PHÁP LÀ PHI PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[92] THIỆN LÀ PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Các pháp bất thiện là pháp và cũng là pháp bất thiện. Những pháp ngoài ra không phải là bất thiện mà là pháp”.

THIỆN LÀ PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Các pháp vô ký là pháp và cũng là pháp vô ký. Các pháp ngoài ra không phải là vô ký mà là pháp”.

BẤT THIỆN LÀ PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Các pháp thiện là pháp và cũng là pháp thiện. Các pháp ngoài ra không phải là thiện mà là pháp”.

BẤT THIỆN LÀ PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Các pháp vô ký là pháp và cũng là pháp vô ký. Những pháp ngoài ra không phải là vô ký mà là pháp”.

VÔ KÝ LÀ PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Các pháp thiện là pháp và cũng là pháp thiện. Những pháp ngoài ra không phải là thiện mà là pháp”.

VÔ KÝ LÀ PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHÁP LÀ PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Các pháp bất thiện là pháp và cũng là pháp bất thiện. Những pháp ngoài ra không phải là bất thiện mà là pháp”.

[93] PHI THIỆN LÀ PHI PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra thiện,những pháp còn lại không phải là thiện mà là pháp. Trừ ra thiện và các pháp rồi, những pháp còn lại khôngphải là thiện cũng không phải là pháp”.

PHI PHÁP LÀ PHI BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI THIỆN LÀ PHI PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra thiện,những pháp còn lại không phải là thiện mà là pháp. Trừ ra thiện và các pháp rồi, những pháp còn lại không phải là thiện cũng không phải là pháp”.

PHI PHÁP LÀ PHI PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI BẤT THIỆN LÀ PHI PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra bất thiện, những pháp còn lại không phải là bất thiện mà là pháp. Trừ ra bất thiện và các pháp rồi, những pháp còn lại không phải là bất thiện cũng không phải là pháp”.

PHI PHÁP LÀ PHI PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI BẤT THIỆN LÀ PHI PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra bất thiện, những pháp còn lại không phải là bất thiện mà là pháp. Trừ ra bất thiện và các pháp rồi, những pháp còn lại không phải là bất thiện cũng không phải là pháp”.

PHI PHÁP LÀ PHI PHÁP VÔ KÝ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI VÔ KÝ LÀ PHI PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra vô ký, những pháp còn lại không phải là vô ký mà là pháp. Trừ ra vô ký và các pháp rồi, những pháp còn lại không phải là vô ký cũng không phải là pháp”.

PHI PHÁP LÀ PHI PHÁP THIỆN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

PHI VÔ KÝ LÀ PHI PHÁP PHẢI CHĂNG?

“Trừ ra vô ký, những pháp còn lại không phải là vô ký mà là pháp. Trừ ra vô ký và các pháp rồi, những pháp còn lại không phải là vô ký cũng không phải là pháp”.

PHI PHÁP LÀ PHI PHÁP BẤT THIỆN PHẢI CHĂNG ?

“Phải rồi!”

DỨT PHẦN XIỂN MINH
KẾT THÚC PHẦN ÐỊNH DANH

PHẦN CHUYỂN BIẾN (Pavattivāro)

[94] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[95] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm thiện ở cõi vô sắc, các pháp thiện đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký đang sanh cho người đó. Còn ở cõi ngũ uẩn vào sát na sanh của tâm thiện thì các thiện pháp đang sanh cho người ấy và các pháp vô ký cũng đang sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG ?

“Ðối với tất cả người đang sanh và trong thời bình nhựt vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện thì các pháp vô ký đang sanh cho người đó nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho họ. Còn ở cõi ngũ uẩn vào sát na sanh của tâm thiện thì các pháp vô ký đang sanh cho người đó và các pháp thiện cũng đang sanh”.

[96] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm bất thiện,các pháp bất thiện đang sanh cho người ấy nhưng chẳng phải các pháp vô ký đang sanh cho họ. Còn ở cõi ngũ uẩn vào sát na sanh của tâm bất thiện thì các pháp bất thiện đang sanh cho người ấy và các pháp vô ký cũng đang sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh và ở thời bình nhật vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, các pháp vô ký đang sanh cho người ấy nhưng các pháp bất thiện chẳng phải đang sanh cho họ. Còn ở cõi ngũ uẩn vào sát na sanh của tâm bất thiện thì các pháp vô ký đang sanh cho người ấy và các pháp bất thiện cũng đang sanh”.

[97] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[98] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG SANH Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng các pháp vô ký đang sanh mà các pháp thiện chẳng phải đang sanh ở cõi đó. Còn ở cõi tứ uẩn, ngũ uẩn, cõi đó các pháp vô ký đang sanh và các pháp thiện cũng đang sanh”.

[99] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG SANH Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI ÐÓ PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng, cõi đó các pháp vô ký đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang sanh ở cõi đó. Còn ở cõi tứ uẩn, ngũ uẩn thì ở cõi đó các pháp vô ký đang sanh và các pháp bất thiện cũng dang sanh”.

[100] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[101] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm thiện, với người ấy các pháp thiện đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn ở cõi ngũ uẩn vào sát na sanh của tâm thiện, với người ấy cõi ấy các pháp thiện đang sanh và các pháp vô ký cũng đang sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁCPHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh và vào thời bình nhựt ở sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký đang sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn ở cõi ngũ uẩn vào sát na sanh của tâm thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký đang sanh và các pháp thiện cũng đang sanh”.

[102] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô sắc vào sát na sanh của tâm bất thiện, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ở cõi ngũ uẩn vào sát na sanh của tâm bất thiện với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện đang sanh và các pháp vô ký cũng đang sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh và vào thời bình nhựt ở sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn ở cõi ngũ uẩn vào sát na sanh của tâm bất thiện, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký đang sanh và các pháp bất thiện cũng đang sanh”.

[103] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở sát na sanh của tâm bất thiện, với người ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện không đang sanh cho người ấy. Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện và bất tương ưng bất thiện, với bậc đang nhập thiền diệt với bậc vô tưởng với những người ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp bất thiện cũng không đang sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm thiện, với người ấy các pháp bất thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện không đang sanh cho người ấy. Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện và bất tương ưng thiện, với bậc đang nhập thiền diệt, với bậc vô tưởng, với những người ấy các pháp bất thiện không đang sanh và các pháp thiện cũng không đang sanh”.

[104] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, ở sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhựt, với người ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký không đang sanh cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang tử biệt và vào sát na diệt của tâm trong thời bình nhựt, vào sát na sanh của tâm bất thiện trong cõi vô sắc, với những người ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng không đang sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc, các pháp vô ký không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện không đang sanh cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang tử biệt, và vào sát na diệt của tâm trong thời bình nhựt, vào sát na sanh của tâm bất thiện trong cõi vô sắc, với người ấy các pháp vô ký không đang sanh và các pháp thiện cũng không đang sanh”.

[105] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, và vào sát na sanh của tâm bất tương bất thiện ttrong thời bình nhựt, với người ấy các pháp bất thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký không đang sanh cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang tử biệt và vào sát na diệt của tâm trong thời bình nhựt, vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc, với người ấy các pháp bất thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng không đang sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm bất thiện trong cõi vô sắc, với người ấy các pháp vô ký không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện không đang sanh cho người ấy. Ðối với tất cả người đang tử biệt, và vào sát na diệt của tâm trong thời bình nhựt, vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc, với người ấy các pháp vô ký không đang sanh và các pháp bất thiện cũng không đang sanh”.

[106] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[107] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðang sanh!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!(Natthi)

[108] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðang sanh!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[109] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm bất thiện, các pháp thiện không đang sanh cho người ấy cõi ấy nhưng chẳng phải các pháp bất thiện không đang sanh cho người đó cõi đó. Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, bất tương ưng bất thiện, đối với bậc vô tưởng, đối với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp bất thiện cũng không đang sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm thiện, đối với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, bất tương ưng thiện đối với bậc vô tưởng, thì người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang sanh và các pháp thiện cũng không đang sanh”.

[110] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện của thời bình nhựt, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với tất cả những người đang tử biệt, và vào sát na diệt của tâm ở thời bình nhật, vào sát na sanh của tâm bất thiện ở cõi vô sắc, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng không đang sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm thiện ở cõi vô sắc, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký không đang sanh nhưng chẳng phải người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh. Còn đối với tất cả người đang tử biệt, lại vào sát na diệt của tâm ở thời bình nhật, vào sát na sanh của tâm bất thiện ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy các pháp vô ký không đang sanh và các pháp thiện cũng không đang sanh”.

[111] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Tất cả người đang sanh, và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện ở thời bình nhật, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với tất cả người đang tử biệt, lại vào sát na diệt của tâm ở thời bình nhật, và vào sát na sanh của tâm thiện ở cõi vô sắc, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng không đang sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm bất thiện ở cõi vô sắc, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện không đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với tất cả người đang tử biệt, lại vào sát na diệt của tâm ở thời bình nhật, và vào sát na sanh của tâm thiện ở cõi vô sắc, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký không đang sanh và các pháp bất thiện cũng không đang sanh”.

[112] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[113] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi! ”

[114] CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[115] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY HẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[116] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng các pháp vô ký từng sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện từng sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì các pháp vô ký từng sanh và các pháp thiện cũng từng sanh”.

[117] CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng, các pháp vô ký từng sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện từng sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn ngũ uẩn thì các pháp vô ký từng sanh và các pháp bất thiện cũng từng sanh”.

[118] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư (Suddhāvāsānaṃ) vào cái tâm bất thiện thứ hai đang hiện hành, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng sanh nhưng các pháp thiện chẳng từng sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn khác nữa thì với người ấy cõi ấy pháp bất thiện từng sanh và pháp thiện cũng từng sanh”.

[119] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm thứ hai đang hiện hành, đối với người cõi vô tưởng, thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng sanh cho người ấy cõi ấy nhưng các pháp thiện chẳng từng sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn ngũ uẩn khác nữa , với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng sanh và các pháp thiện cũng từng sanh”.

[120] CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG ?

“Ðối với người ở cõi tịnh cư, vào cái tâm thứ hai đang hiện hành, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng sanh nhưng các pháp bất thiện chẳng từng sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn khác nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng sanh và các pháp bất thiện cũng từng sanh”.

[121] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[122] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

[123] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!”(Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!”(Natthi)

[124] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[125] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG ?

“Ðã từng sanh!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[126] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðã từng sanh!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!”(Natthi)

[127] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người ở cõi tịnh cư vào cái tâm bất thiện thứ hai đang hiện hành, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện không từng sanh cho người ấy cõi ấy. Cũng đối với người cõi tịnh cư mà vào cái tâm thứ hai đang hiện hành, và đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng sanh và các pháp bất thiện cũng không từng sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[128] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm thứ hai đang hiện hành, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Cũng đối với người cõi tịnh cư mà đang sanh thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng sanh và các pháp vô ký cũng không từng sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[129] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người ở cõi tịnh cư vào cái tâm thứ hai đang hiện hành, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không từng sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tịnh cư đang sanh, thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không từng sanh. Và các pháp vô ký cũng không từng sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[130] CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang chuyển tiếp tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy pháp thiện sẽ sanh nhưng chẳng phải pháp bất thiện sẽ sanh cho người ấy. Còn đối với các hạng khác thì người ấy pháp thiện sẽ sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[131] CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo (aggamaggasamangīnaṃ) bậc ưng cúng (arahantānaṃ), với người ấy các pháp vô ký sẽ sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện sẽ sanh cho người ấy. Còn đối với những hạng khác thì các pháp vô ký sẽ sanh và các pháp thiện cũng sẽ sanh”.

[132] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, bậc đang chuyển tiếp tâm sẽ đắc chí thượng đạo, thì với những hạng ấy các pháp vô ký sẽ sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ sanh cho họ. Còn đối với những hạng khác thì các pháp vô ký sẽ sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ sanh”.

[133] CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[134] CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng, cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh nhưng các pháp thiện sẽ chẳng sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn thì cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh và các pháp thiện cũng sẽ sanh”.

[135] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng, cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh nhưng các pháp bất thiện sẽ chẳng sanh ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ sanh”.

[136] CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy cõi ấy các pháp thiện sẽ sanh nhưng các pháp bất thiện sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn ngũ uẩn hạng khác nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện sẽ sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[137] CÁC PHÁP THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, người cõi vô tưởng với người ấy cõi ấy pháp vô ký sẽ sanh nhưng các pháp thiện sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn hạng khác nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh và các pháp thiện cũng sẽ sanh”.

[138] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh nhưng các pháp bất thiện sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn hạng khác nữa, thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ sanh”.

[139] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người liên tục tâm mà sẽ đắc chí thượng Ðạo, với người ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, đối với người ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh và các pháp thiện cũng sẽ không sanh”.

[140] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng với người ấy các pháp thiện sẽ không sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với người đang tâm rốt ráo (Pacchimacittasamangī-naṃ) thì với người ấy các pháp thiện sẽ không sanh và các pháp vô ký cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[141] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc Ứng cúng, người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh cho người ấy nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với bậc tâm chót thì với người ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh và các pháp vô ký cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[142] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[143] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sẽ sanh”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[144] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sẽ sanh”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[145] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh nhưng các pháp thiện chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc chí thượng đạo, bậc ưng cúng, bậc vô tưởng, với người ấy cõi ấy, các pháp bất thiện sẽ không sanh và các pháp thiện cũng sẽ không sanh”.

[146] CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc Ứng cúng, bậc vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện sẽ không sanh nhưng chẳng phải với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ không sanh. Còn đối với bậc đang tâm rốt ráo thì với người ấy cõi ấy, các pháp thiện sẽ không sanh và các pháp vô ký cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[147] CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc Ứng cúng, người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo, người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh nhưng chẳng phải với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ không sanh. Còn đối với bậc đang tâm rốt ráo, với người ấy cõi ấy, các pháp bất thiện sẽ không sanh và các pháp vô ký cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[148] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, và vào sát na tâm của tâm bất tương ưng thiện, đối với bậc đang nhập thiền diệt đối với bậc vô tưởng, với người ấy các pháp bất thiện từng sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện, với người ấy các pháp bất thiện từng sanh và các pháp thiện cũng đang sanh”.

[149] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG ?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện đối với người đang nhập thiền diệt, đối với người vô tưởng, với người ấy các pháp vô ký từng sanh nhưng chẳng phải với người ấy các pháp thiện đang sanh. Còn vào sát na sanh của tâm thiện, với người ấy các pháp vô ký từng sanh và các pháp thiện cũng đang sanh”.

[150] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện,đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với người ấy các pháp vô ký từng sanh nhưng chẳng phải với người ấy các pháp bất thiện đang sanh. Còn vào sát na sanh của tâm bất thiện, với người ấy các pháp vô ký từng sanh và các pháp bất thiện cũng đang sanh”.

[151] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI NÀO … trùng …

[152] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của bất tương ưng thiện,với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng sanh nhưng với người ấy cõi ấy các pháp thiện chẳng phải đang sanh; Còn vào sát na sanh của tâm thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng sanh và các pháp thiện cũng đang sanh”.

[153] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, đối với bậc vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng sanh và các pháp thiện cũng đang sanh”.

[154] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ÂY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, đối với bậc vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm bất thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký từng sanh và các pháp bất thiện cũng đang sanh”.

[155] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðã từng sanh!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[156] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðã từng sanh!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Nattthi)

[157] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðã từng sanh

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[158] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO … trùng …

[159] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất ttương ưng thiện, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm thứ hai đang hiện hành, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp bất thiện cũng không từng sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[160] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký không từng sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tịnh cư đang sanh thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng không từng sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[161] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, đối với bậc vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy các pháp bất thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tịnh cư đang sanh, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng không từng sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[162] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp thiện đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của những người tâm thiện khác nữa thì với người ấy các pháp thiện đang sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, đối với người đang nhập thiền diệt, đối với người vô tưởng, với người ấy các pháp bất thiện sẽ sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện thì với người ấy các pháp bất thiện sẽ sanh và các pháp thiện cũng đang sanh”.

[163] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, đối với người đang nhập thiền diệt, đối với người vô tưởng với người ấy các pháp vô ký sẽ sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện, với người ấy các pháp vô ký sẽ sanh và các pháp thiện cũng đang sanh”.

[164] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, đối với người đang nhập thiền diệt, đối với người vô tưởng, với người ấy các pháp vô ký sẽ sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na sanh của tâm bất thiện, với người ấy các pháp vô ký sẽ sanh và các pháp bất thiện cũng đang sanh”.

[165] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH Ở CÕI NÀO … trùng …

[166] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy ở cõi ấy các pháp thiện đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na sanh của những tâm thiện khác nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện đang sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, với người ấy cõi ấy các bất thiện sẽ sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ sanh và các pháp thiện cũng đang sanh”.

[167] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh và các pháp thiện cũng đang sanh”.

[168] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm bất thiện thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh và các pháp bất thiện cũng đang sanh”.

[169] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG ?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, đối với người đang nhập thiền diệt, đối với người vô tưởng, với người ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ không sanh cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, và đối với vị A-La-Hán, lại vào sát na diệt của tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, thì với người ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ không sanh” .

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo, vào sát na sanh của tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện không đang sanh cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, với bậc ưng cúng, lại vào sát na diệt của tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh và các pháp thiện cũng không đang sanh”.

[170] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, đối với người đang nhập thiền diệt, đối với người vô tưởng, với người ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với bậc đang tâm rốt cùng thì với người ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[171] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, đối với người đang nhập thiền diệt, đối với người vô tưởng, với người ấy các pháp bất thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với bậc đang tâm rốt cùng, với người ấy các pháp bất thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[172] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

[173] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, với bậc ưng cúng, lại vào sát na diệt của tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, lại với người vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp bất thiện cũng không sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm chí thượng đạo vào sát na diệt của tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm chí thượng đạo, lại với bậc ưng cúng, lại vào sát na diệt của tâm mà liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, lại với người vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh và các pháp thiện cũng đang không sanh”.

[174] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với bậc đang tâm rốt cùng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang sanh và các pháp vô ký cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[175] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm và vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện, đối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy các pháp bất thiện không đang sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với bậc đang tâm rốt cùng, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang sanh vàcác pháp vô ký cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[176] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, đối với bậc ưng cúng, với người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy các pháp thiện từng sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ sanh cho người ấy. Còn đối với các hạng khác thì với người ấy các pháp thiện từng sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi !”

[177] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc đang tâm rốt cùng, với người ấy các pháp thiện từng sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ sanh cho người ấy. Còn đối với các hạng khác, với người ấy các pháp thiện từng sanh và các pháp vô ký cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[178] CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc đang tâm rốt cùng, với người ấy các pháp bất thiện từng sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ sanh cho người ấy. Còn đối với các hạng khác thì với người ấy các pháp bất thiện từng sanh và các pháp vô ký cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[179] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH Ở CÕI NÀO … trùng …

[180] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, đối với bậc ưng cúng, đối với người mà tâm liên tục sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy cõi ấy các pháp thiện từng sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn, ngũ uẩn khác nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện từng sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHONGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm thứ hai đang hiện hành, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; Còn đối với người cõi tứ uẫn, ngũ uẩn, khác nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện cũng từng sanh”.

[181] CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tâm rốt cùng, với người ấy cõi ấy các pháp thiện từng sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn, ngũ uẩn, khác nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện từng sanh và các pháp vô ký cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm thứ hai đang hiện hành, đối với bậc vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện từng sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn, ngũ uẩn, khác nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh và các pháp thiện cũng từng sanh”.

[182] CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc đang tâm rốt cùng, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng sanh nhưng chẳng phải các pháp vô ký sẽ sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn, ngũ uẩn, khác nữa thì đối với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện từng sanh và các pháp vô ký cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư vào cái tâm thứ hai đang hiện hành đối với người cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện từng sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tứ uẩn, ngũ uẩn, khác nữa thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký sẽ sanh và các pháp bất thiện cũng từng sanh”.

[183] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

cõi”Ðã từng sanh”.

[184] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðã từng sanh”

[185] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có” (Natthi)

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðã từng sanh”

[186] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO … trùng …

[187] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư và cái tâm thứ hai đang hiện hành, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không từng sanh nhưng chẳng phải các pháp bất thiện sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy. Ðối với người cõi vô tưởng thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không từng sanh và các pháp bất thiện cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc chí thượng đạo, bậc Ứng cúng, lại với người mà liên tục tâm sẽ đắc chí thượng đạo, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh nhưng chẳng phải các pháp thiện không từng sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi vô tưởng thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện sẽ không sanh và các pháp thiện cũng khônbg từng sanh”.

[188] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sẽ sanh”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðã từng sanh”

[189] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sẽ sanh”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðã từng sanh”

CHẤM DỨT PHẦN SANH

PHẦN DIỆT (Nirodhavāro)

[190] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải !”

[191] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm thiện ở cõi vô sắc, với người ấy các pháp thiện đang diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm thiện ở cõi ngũ uẩn, với người ấy các pháp thiện đang diệt và các pháp vô ký cũng đang diệt”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Tất cả những người đang tử biệt và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhựt, với người ấy các pháp vô ký đang diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm thiện ở cõi ngũ uẩn thì với người ấy các pháp vô ký đang diệt và các pháp thiện cũng đang diệt”.

[192] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm thiện ở cõi vô sắc, với người ấy các pháp bất thiện đang diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm bất thiện ở cõi ngũ uẩn thì với người ấy các pháp bất thiện đang diệt và các pháp vô ký cũng dang diệt”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Tất cả người đang tử biệt, và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện trong thời bình nhựt, với người ấy các pháp vô ký đang diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang diệt cho người ấy. Còn vào sát na diệt của tâm bất thiện ở cõi ngũ uẩn thì với người ấy các pháp vô ký đang diệt và các pháp bất thiện cũng đang diệt”.

[193] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[194] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng, cõi ấy các pháp vô ký đang diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang diệt ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, cõi ấy các pháp vô ký đang diệt và các pháp thiện cũng đang diệt”

[195] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô tưởng, cõi ấy các pháp vô ký đang diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang diệt ở cõi ấy. Còn ở cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn các pháp vô ký đang diệt và các pháp bất thiện cũng đang diệt ở cõi ấy”.

[196] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[197] CÁC PHÁP THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm thiện ở cõi vô sắc, với người ấy cõi ấy các pháp thiện đang diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm thiện ở cõi ngũ uẩn thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện đang diệt và các pháp vô ký cũng đang diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, lại vào thời bình nhựt ở sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký đang diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm thiện ở cõi ngũ uẩn thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký đang diệt và các pháp thiện cũng đang diệt”.

[198] CÁC PHÁP BẤT THIỆN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG ÐANG DIỆT CHONGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm bất thiện ở cõi vô sắc, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện đang diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký đang diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm bất thiện ở cõi ngũ uẩn thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện đang diệt và các pháp vô ký cũng đang diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, lại vào thời bình nhựt ở sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký đang diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện đang diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na diệt của tâm bất thiện ở cõi ngũ uẩn, thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký đang diệt và các pháp bất thiện cũng đang diệt”.

[199] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm bất thiện, với người ấy các pháp thiện không đang diệt nhưng chẳng phải là các pháp bất thiện không đang diệt cho người ấy. Còn đối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, bất tương ưng bất thiện, đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, với những người ấy các pháp thiện cũng không đang diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm thiện, với người ấy các pháp bất thiện không đang diệt nhưng chẳng phải là các pháp thiện không đang diệt cho người ấy. Còn đối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, đối với bậc đang nhập thiền diệt, đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy các pháp bất thiện không đang diệt và các pháp thiện cũng không đang diệt”.

[200] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, lại vào thời bình nhựt vào sát na diệt củatâm bất tương ưng thiện, với người ấy các pháp thiện không đang diệt nhưng chẳng phải là các pháp vô ký không đang diệt cho người cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh lại vào sát na sanh của tâm trong thời bình nhựt, vào sát na diệt của tâm bất thiện trong cõi vô sắc, với người ấy các pháp thiện không đang diệt và các pháp vô ký cũng không đang diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm thiện ở cõi vô sắc, với người ấy các pháp vô ký không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện không đang diệt cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh, lại vào sát na sanh của tâm trong thời bình nhựt vào sát na diệt của tâm bất thiện trong cõi vô sắc, với người ấy các pháp vô ký không đang diệt và các pháp thiện cũng không đang diệt”.

[201] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, lại vào thời bình nhựt ở sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, với người ấy các pháp bất thiện không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký không đang diệt cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh, lại vào thời bình nhựt ở sát na sanh của tâm, ở sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc thì với người ấy các pháp bất thiện không đang diệt và các pháp vô ký cũng không đang diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm bất thiện ở cõi vô sắc, với người ấy các pháp vô ký không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện không đang diệt cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh, lại vào thời bình nhựt ở sát na sanh của tâm, cõi vô sắc ở sát na diệt của tâm thiện thì với người ấy các pháp vô ký không đang diệt và các pháp bất thiện cũng không đang diệt”

[202] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[203] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðang diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[204] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðang diệt!”

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi)

[205] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm bất thiện, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện không đang diệt cho người ấy cõi ấy. Còn vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, bất tương ưng bất thiện đối với tất cả người, lại đối với bậc vô tưởng, thì người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang diệt và các pháp bất thiện cũng không đang diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na diệt của tâm thiện, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp thiện không đang diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với tất cả người vào sát na sanh của tâm và vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện, bất tương ưng thiện, lại đối với bậc vô tưởng, thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang diệt và các pháp thiện cũng không đang diệt”.

[206] CÁC PHÁP THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, lại trong thời bình nhựt vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang diệt nhưng chẳng phải với người ấy cõi ấy các pháp vô ký không đang diệt. Còn đối với tất cả người đang sanh, lại trong thời bình nhựt vào sát na sanh của tâm, trong cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm bất thiện, thì với người ấy cõi ấy các pháp thiện không đang diệt và các pháp vô ký cũng không đang diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP THIỆN CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Trong cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm thiện, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký không đang diệt nhưng chẳng phải là các pháp thiện không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh, lại trong thời bình nhựt vào sát na sanh của tâm, trong cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm bất thiện, thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký không đang diệt và các pháp thiện cũng không đang diệt”.

[207] CÁC PHÁP BẤT THIỆN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP VÔ KÝ CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, lại trong thời bình nhựt vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp vô ký không đang diệt cho người ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh, lại trong thời bình nhựt vào sát na sanh của tâm, trong cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm thiện, thì với người ấy cõi ấy các pháp bất thiện không đang diệt và các pháp vô ký cũng không đang diệt”.

HAY LÀ CÁC PHÁP VÔ KÝ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ CÁC PHÁP BẤT THIỆN CŨNG KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Trong cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm bất thiện, với người ấy cõi ấy các pháp vô ký không đang diệt nhưng chẳng phải các pháp bất thiện không đang diệt cho người ấy cõi ấy. Còn đối với tất cả người đang sanh, lại trong thời bình nhựt vào sát na sanh của tâm, trong cõi vô sắc vào sát na diệt của tâm thiện, thì với người ấy cõi ấy các pháp vô ký không đang diệt và các pháp bất thiện cũng không đang diệt”.

-ooOoo-