BỘ SONG ĐỐI 3-00

THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP

YAMAKA
BỘ
SONG ĐỐI

TẬP BA

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera

MỤC LỤC TẬP BA

VIII- TÂM SONG

Xiển thuật phần NGƯỜI
Xiển thuật phần PHÁP
Xiển thuật phần NGƯỜI và PHÁP
Xiển thuật phần HỔN HỢP
Xiển minh phần NGƯỜI
Xiển minh phần PHÁP
Xiển minh phần NGƯỜI và PHÁP
Xiển minh phần HỔN HỢP

IX- PHÁP SONG

Phần định danh
Xiển thuật
Xiển minh
Phần câu lọc
Phần câu lọc căn luân
Phần thuần pháp
Phần thuần pháp căn luân
Phần chuyễn biến
Phần sanh
Phần diệt
Phần sanh diệt
Phần tiến tu

X- QUYỀN SONG

Phần định danh
Xiển thuật
Xiển minh
Phần câu lọc
Phần câu lọc căn luân
Phần thuần quyền
Phần thuần quyền căn luân
Phần chuyển biến
Phần biến tri

-ooOoo-

LỜI NÓI ÐẦU

Bộ Song Ðối (Yamaka) là bộ luận thứ sáu của tạng Vi-Diệu-Pháp (Abhidhamma). Bộ Luận Song-Ðối gồm có mười đề tài:

1- Căn song (mūlayamaka)
2- Uẩn song (khandhayamaka)
3- Xứ song (āyatanayamaka)
4- Giới song (dhātuyamaka)
5- Ðế song (saccayamaka)
6- Hành song (sankhāyamaka)
7- Tùy miên song (anusayayamaka)
8- Tâm song (cittayamaka)
9- Pháp song (dhammayamaka)
10- Quyền song (indriyayamaka)

Ðược phân thành hai quyển: quyển Thượng gồm bảy đề tài trước và quyển Hạ gồm ba đề tài còn lại.

Quyển Thượng được tu chỉnh và ấn hành vào năm 1994-1995, nay chúng tôi tiếp tục tu chỉnh quyển Hạ. Như vậy bộ Luận Song-Ðối (Yamaka) do Ðại Lão Hòa Thượng Tịnh-sự phiên dịch, nay đã đã được tu chỉnh hoàn tất.

Chúng tôi rất hy vọng rồi đây toàn bộ Luận Tạng Vi Diệu pháp (Abhidhamma) sẽ được tu chỉnh và ấn hành trọn vẹn để tâm nguyện của Ngài Hòa Thượng Luận Sư được viên thành, và cũng để góp phần trong sự nghiệp phiên dịch Ðại Tạng của Giáo hội Phật giáo Việt nam.

Nguyện cho Phật pháp được trường tồn, quốc thái dân an.

TM. Ban Tu Chỉnh
Tỳ khưu GIÁC GIỚI

-ooOoo-