THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP

YAMAKA

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera

VII. TÙY MIÊN SONG (ANUSAYAYAMAKAṂ) – tiếp theo

[1339] Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên; trong hai thọ dục giới, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên; còn trong pháp phi hệ thuộc, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, và ngã mạn tùy miên”.

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1340] Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!” … trùng ….

[1341] Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên; tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, trong hai thọ dục giới, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên; trong pháp phi hệ thuộc, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên” … trùng…

[1342] Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1343] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[1] trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên nhưng người ấy ở đó chẳng phải không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong sắc giới, vô sắc giới, pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó khômg tiềm tàng dục ái tùy miên và cũng không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên; hai hạng người trong mọi nơi, không tiềm tàng dục ái tùy miên và cũng không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[2] trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong sắc giới trong vô sắc giới, trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng dục ái nộ tùy miên; hai hạng người[3] trong mọi nơi, không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên; bậc Bất Lai trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên; cũng hạng người ấy trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên; bậc Ứng Cúng trong mọi nơi, không tiềm tàng dục ái tùy miên cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hạng phàm phu trong khổ thọ, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên nhưng người ấy ở đó chẳng phải không tiềm tàng hoài nghi tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên; hai hạng người trong mọi nơi, không tiềm tàng dục ái tùy miên và cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hai hạng người trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong sắc giới, trong vô sắc giới, trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng không tiềm dục ái tùy miên; hai hạng người[4] trong mọi nơi, không tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng không tiềm tàng dục ái nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[5] trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và cũng không tiềm tàng hữu ái tùy miên; bậc Bất Lai trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên nhưng chẳng phải là không tiềm tàng hữu ái tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong ba thọ dục giới, trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và cũng không tiềm tàng hữu ái tùy miên; bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng dục ái tùy miên và cũng không tiềm tàng hữu ái tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm dục ái tùy miên; bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[6] trong khổ thọ, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên. Bậc bất lai trong ba thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên, cũng hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1344] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người trong hai thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Bậc Bất Lai trong hai thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên; bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên; bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng ngã mạn tùy miên cũng không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hạng phàm phu trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng người ấy ở đó chẳng phải không tiềm tàng hoài nghi tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên. Hai hạng người[7] trong mọi nơi, không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hai hạng người[8] trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên; Cũng những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”. Hai hạng người(1) trong mọi nơi, không tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[9] trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng hữu ái tùy miên. Bậc bất lai trong sắc giới, vô sắc giới người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong ba thọ dục giới, trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng hữu ái tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng hữu ái tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[10] trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, trong pháp phi hệ thuộc người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người trong hai thọ dục giới trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên. Bậc Bất Lai trong hai thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên; Cũng hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1345] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hạng phàm phu trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó chẳng phải không tiềm tàng hoài nghi tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên; Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[11] trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng hoài nghi tùy miên cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bốn hạng người[12] trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bốn hạng người trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1346] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”… trùng…

[1347] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[13] trong sắc giới trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong ba thọ dục giới, trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng không tiềm tàng hữu ái tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng không tiềm tàng hữu ái tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

Hạng phàm phu trong ba thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên, nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người trong ba thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng hoài nghi tùy miên, và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1348] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bốn hạng người[14] trong ba thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên; Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1349] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[15] trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Bậc Bất Lai trong hai thọ dục giới, trong sắc giới và trong vô sắc giới, người ấy ở đó không đang tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên, cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó khôngđang tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên mà cũng không đang tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên mà cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[16] trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng ngã mạn tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hạng phàm phu trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên mà cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên. Hai hạng người[17] trong mọi nơi không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên mà cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hai hạng người[18] trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Cũng những hạng người ấy trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên, cũng những hạng người ấy mà trong sắc giới, trong vô sắc giới, trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Hai hạng người(2) trong mọi nơi không tiềm tàng hoài nghi tùy miên mà cũng không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[19] trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng hữu ái tùy miên. Bậc Bất Lai trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong ba thọ dục giới, trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên mà cũng không tiềm tàng hữu ái tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên mà cũng không tiềm tàng hữu ái tùy miên “.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng hữu ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc; người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên mà cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên. Bậc Bất Lai trong ba thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên mà cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên mà cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1350] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN, VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hai hạng người[20] trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Bất Lai trong hai thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên, nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi, không tiềm tàng hoài nghi tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN, VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[21] trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Cũng như hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên, mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc bất lai trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc ứng cúng trong mọi nơi không tiềm tàng hữu ái tùy miên mà cũng không dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

Bậc bất lai trong khổ thọ người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1351] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN, THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hai hạng người[22] trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên, phẫn nộ tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên. Bậc bất lai trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và tà kiến tùy miên, nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Cũng hạng người ấy trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng hoài nghi tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên … trùng …”.

[1352] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hạng phàm phu trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Hai hạng người[23] trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc Bất Lai trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng hữu ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi, không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1353] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai trong khổ thọ, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong trong pháp phi hệ thuộc, người ấy ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, và hữu ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên. Bậc Ứng Cúng trong mọi nơi không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

DỨT PHẦN TIỀM TÀNG (Sānusayavāraṃ niṭṭhitaṃ)

PHẦN ÐOẠN TRỪ (PAJAHAVĀRO)

[1354] AI ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CŨNG ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CŨNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

AI ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CŨNG ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”[24].

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CŨNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”

NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[1355] NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”

NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[1356] NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”

NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1357] NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!… trùng…

[1358] NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[1359] NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1360] NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”

NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[1361] NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”

NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên!”

[1362] NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần tà kiến tùy miên, còn đang đoạn trừ dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên thì chỉ theo phần đồng trú!” … trùng …

[1363] NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên!”

[1364] NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN HOÀI NGHI TÙU MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên”.

[1365] Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên. Trong hai thọ dục giới, ở đó đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên và cũng đang đoạn trừ dục ái tùy miên”.

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên. Trong hai thọ dục giới, ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên và cũng đang đoạn trừ dục ái tùy miên”.

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên. Trong hai thọ dục giới, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên và cũng đang đoạn trừ dục ái tùy miên”.

[1366] Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên; trong khổ thọ, ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên và cũng đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên”.

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên; trong khổ thọ ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên và cũng đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên”.

[1367] Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên; trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên và cũng đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên”.

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, ở đó đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ hữu ái tùy miên; trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên và cũng đang đoạn trừ hữu ái tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên; trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên và cũng đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên”.

[1368] Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”… trùng …

[1369] Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong ba thọ dục giới, ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ hữu ái tùy miên; trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên và cũng đang đoạn trừ hữu ái tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1370] Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong ba thọ dục giới, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ hữu ái tùy miên; trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên và cũng đang đoạn trừ hữu ái tùy miên”.

[1371] Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; trong hai thọ dục giới, ở đó đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên, dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên”.

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; trong hai thọ dục giới, ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đang đoạn trừ dục ái tùy miên”.

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; trong hai thọ dục giới, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên; trong khổ thọ, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên”.

[1372] Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; trong hai thọ dục giới, ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải, trong khổ thọ ở đó đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên hoài nghi tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

… Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên!”

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN, DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên, nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; trong hai thọ dục giới ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên, nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên; trong khổ thọ ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

[1373] Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Trong hai thọ dục giới, ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên. Trong khổ thọ, ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nộ tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên”… trùng …

[1374] Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên”

Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Trong hai thọ dục giới, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Trong khổ thọ, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

[1375] Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Trong hai thọ dục giới, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên và hữu ái tùy miên. Trong khổ thọ, ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên”

[1376] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc đệ bát thánh[25] trong khổ thọ trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên, cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên và cũng đang đoạn trừ dục ái tùy miên mà chỉ phần đồng trú”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[1377] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc đệ bát thánh trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên, cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên và cũng đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên nhưng chỉ phần đồng trú”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ phần đồng trú!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[1378] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc đệ bát thánh trong khổ thọ, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên và cũng đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên mà chỉ theo đồng trú”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ hữu ái tùy miên, cũng hạng người ấy mà trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên và cũng đang đoạn trừ hữu ái tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo trong khổ thọ, người ấy ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên và cũng đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên”.

[1379] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”… trùng …

[1380] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc đệ bát thánh trong ba thọ dục giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ hữu ái tùy miên, cũng hạng người ấy mà trong sắc giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên và chỉ đang đoạn trừ hữu ái tùy miên theo phần đồng trú”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”… trùng…

[1381] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo trong ba thọ dục giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ hữu ái tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên và cũng đang đoạn trừ hữu ái tùy miên”.

[1382] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc đệ bát thánh trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên cũng đang đoạn trừ dục ái tùy miên nhưng theo phần đồng trú, mà chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên cũng đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên mà theo phần đồng trú nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[1383] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc đệ bát thánh trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên, cũng đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên mà theo phần đồng trú, nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên, cũng đang đoạn trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên theo phần đồng trú, nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên cũng đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên theo phần đồng trú nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo trong khổ thọ, người ấy ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, trong sắv giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên”.

[1384] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc đệ bát thánh trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên, cũng đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên mà theo phần đồng trú nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên, cũng đang đoạn trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà theo phần đồng trú, nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên, cũng đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên mà theo phần đồng trú, nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên” … trùng …

[1385] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ đoạn trừ ngã mạn tùy miên”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo trong khổ thọ, người ấy ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên”.

[1386] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN,HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo trong khổ thọ, người ấy ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên, nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong sắc giới trong vô sắc giới, người ấy ở đó đang đoạn trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó đang đoạn trừ dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên”.

DỨT PHẦN THUẬN TÙNG (Anulomaṃ niṭṭhitaṃ)

[1387] NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo không đang đoạn trừ dục ái tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên. Ngoại trừ hai bậc đạo cao[26], các hạng người còn lại không đang đoạn trừ dục ái tùy miên cũng không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai Ðạo (Anāgāmimaggasamangī) không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ dục ái tùy miên. Ngoại trừ hai bậc đạo cao, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên và cũng không đang đoạn trừ dục ái tùy miên”.

NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Ðệ bát thánh không đang đoạn trừ dục ái tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên. Ngoại trừ Bậc Bất Lai Ðạo và bậc Ðệ Bát thánh, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ dục ái tùy miên cũng không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai Ðạo không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ dục ái tùy miên. Ngoại trừ bậc Bất Lai đạo và bậc Ðệ bát thánh, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên cũng không đang đoạn trừ dục ái tùy miên”.

NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo không đang đoạn trừ dục ái tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ vô minh tùy miên. Ngoại trừ hai bậc đạo cao, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ dục ái tùy miên cũng không đang đoạn trừ vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai Ðạo không đang đoạn trừ vô minh tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ dục ái tùy miên. Ngoại trừ hai bậc đạo cao, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ vô minh tùy miên và cũng không đang đoạn trừ dục ái tùy miên”.

[1388] NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên. Ngoại trừ hai bậc đạo cao, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên cũng không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai Ðạo không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên; Ngoại trừ hai bậc đạo cao, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên và cũng không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Ðệ Bát thánh không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên. Ngoại trừ bậc Bất Lai đạo và bậc Ðệ bát thánh, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên cũng không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai Ðạo không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên. Ngoại trừ bậc Bất Lai đạo và bậc Ðệ bát thánh, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên cũng không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ vô minh tùy miên. Ngoại trừ hai bậc đạo cao, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên cũng không đang đoạn trừ vô minh tùy miên”…

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai Ðạo, không đang đoạn trừ vô minh tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên. Ngoại trừ hai bậc đạo cao, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ vô minh tùy miên và cũng không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên”.

[1389] NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc đệ bát thánh không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên. Ngoại trừ bậc chí thượng đạo và bậc đệ bát thánh, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên cũng không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên!”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên, ngoại trừ bậc chí thượng đạo và bậc đệ bát thánh, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên cũng không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên”.

NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1390] NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”… trùng …

[1391] NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải người ấy không đang đoạn trừ vô minh tùy miên; ngoại trừ bậc chí thượng đạo và bậc đệ bát thánh, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên và cũng không đang đoạn trừ vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc đệ bát thánh không đang đoạn trừ vô minh tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên; ngoại trừ bậc chí thượng đạo và bậc đệ bát thánh, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ vô minh tùy miên cũng không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên!”.

[1392] NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1393] NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên; ngoại trừ hai bậc đạo cao, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên, cũng không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai đạo không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; ngoại trừ hai bậc đạo cao, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên cũng không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên!”.

NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc đệ bát thánh không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải người ấy không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên. Ngoại trừ bậc Bất Lai đạo và bậc Ðệ Bát thánh, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên, cũng không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai đạo không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Ngoại trừ bậc Bất Lai đạo và bậc Ðệ Bát thánh, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên, cũng không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên!”.

NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ vô minh tùy miên. ngoại trừ hai bậc đạo cao, các người còn lại không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên, cũng không đang đoạn trừ vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai đạo không đang đoạn trừ vô minh tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; ngoại trừ hai bậc đạo cao, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ vô minh tùy miên cũng không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên!”.

[1394] NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Ðệ bát thánh không đang đoạn trừ dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên, nhưng chẳng phải người ấy không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên. Ngoại trừ hai bậc đạo cao và bậc Ðệ bát thánh, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, và ngã mạn tùy miên mà cũng không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai đạo không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; bậc chí thượng đạo không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên; ngoại trừ hai bậc đạo cao và bậc đệ bát thánh, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên, cũng không đang đoạn trừ dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN… trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai đạo không đang đoạn trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; Ngoại trừ hai bậc đạo cao các hạng người còn lại không đang đoạn trừ vô minh tùy miên, cũng không đang đoạn trừ dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

[1395] NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai đạo không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên ngã mạn tùy miên, và tà kiến tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Bậc chí thượng đạo không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng chăng phải vị ấy không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên. Ngoại trừ hai bậc đạo cao và bậc Ðệ bát thánh, những hạng người còn lại không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên, cũng không đang đoạn trừ dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên!”… trùng …

[1396] NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Ðệ Bát thánh không đang đoạn trừ vô minh tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc Bất Lai đạo không đang đoạn trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Ngoại trừ hai bậc đạo cao và bậc Ðệ bát thánh, những hạng người còn lại không đang đoạn trừ vô minh tùy miên cũng không đang đoạn trừ dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên”.

[1397] NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Ðệ Bát thánh không đang đoạn trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc Bất Lai đạo không đang đoạn trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải vị ấy không đang đoạn trừ dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Ngoại trừ hai bậc đạo cao và bậc Ðệ bát thánh, các hạng người còn lại không đang đoạn trừ vô minh tùy miên cũng không đang đoạn trừ dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên”.

[1398] Ở ÐÂU KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó không đang đoạn trừ dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên. Trong sắc giới, trong vô sắc giới, trong pháp phi hệ thuộc ở đó không đang đoạn trừ dục ái tùy miên cũng không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọdục giới, ở đó không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không đang đoạn trừ dục ái tùy miên. Trong sắc giới, trong vô sắc giới và trong pháp phi hệ thuộc, ở đó không đang đoạn trừ phẫn nộ tùy miên cũng không đang đoạn trừ dục ái tùy miên”.

Ở ÐÂU KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó không đang đoạn trừ dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên. Trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, ở đó không đang đoạn trừ dục ái tùy miên cũng không đang đoạn trừ ngã mạn tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Ở ÐÂU KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó không đang đoạn trừ dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên. Trong pháp phi hệ thuộc ở đó không đang đoạn trừ dục ái tùy miên cũng không đang đoạn trừ hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Ở ÐÂU KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó không đang đoạn trừ dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không đang đoạn trừ hữu ái tùy miên. Trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc ở đó không đang đoạn trừ dục ái tùy miên cũng không đang đoạn trừ hữu ái tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, ở đó không đang đoạn trừ hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không đang đoạn trừ dục ái tùy miên. Trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc ở đó không đang đoạn trừ hữu ái tùy miên cũng không đang đoạn trừ dục ái tùy miên”.

Ở ÐÂU KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó không đang đoạn trừ dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không đang đoạn trừ vô minh tùy miên; Trong pháp phi hệ thuộc ở đó không đang đoạn trừ dục ái tùy miên cũng không đang đoạn trừ vô minh tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG ÐANG ÐOẠN TRỪ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Chú giải

Chú giải
1 Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc bất lai.
2 Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.
3 Hai hạng người ở đây là bậc nhất lai và bậc ứng cúng.
4 Hai hạng người ở đây là bậc dự lưu và bậc nhất lai.
5 Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.
6 Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.
7 Hai hạng người ở đây là bậc bất lai và bậc ứng cúng.
8 Hai hạng người ở đây là bậc dự lưu và bậc nhất lai.
9 Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.
10 Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.
11 Ba hạng người ở đây là ba bậc quả hữu học.
12 Bốn hạng người ở đây là hạng phàm phu và ba bậc quả hữu học.
13 Ba hạng người ở đây là ba bậc quả hữu học.
14 Bốn hạng người ở đây là hạng phàm phu và ba bậc quả hữu học.
15 Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.
16 Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.
17

Hai hạng người ở đây là bậc bất lai và bậc ứng cúng.

18 Hai hạng người ở đây là bậc dự lưu và bậc nhất lai.
19 Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.
20 Hai hạng người ở đây là bậc dự lưu và bậc nhất lai.
21 Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu, bậc dự lưu và bậc nhất lai.
22 Hai hạng người ở đây là bậc dự lưu và bậc nhất lai.
23 Hai hạng người ở đây là bậc dự lưu và bậc nhất lai.
24 Ở đây gọi là phần đồng trú (tadekatthaṃ) nghĩa là những pháp tùy miên tương ưng đồng sanh trong cùng một sát na tâm, như là dục ái và ngã mạn có mặt trong cùng một sát na tâm tham ly tà, thì ai diệt trừ dục ái đó cũng có nghĩa là diệt trừ ngã mạn trong tâm ấy.
25 Bậc đệ bát thánh (atthamaka) ở đây được chỉ cho bậc dự lưu đạo (notāpattimagga). Ðếm từ bậc thánh cao tột A La Hán quả (Arahattaphala).
26 Hai bậc đạo cao (dvinnaṃ maggasamangī) ở đây chỉ cho bậc tam đạo (A-na-hàm) và bậc tứ đạo (A-la-hán).