THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP

YAMAKA

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera

VII. TÙY MIÊN SONG (ANUSAYAYAMAKAṂ) – tiếp theo

[1277] DỤC ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với ba hạng người[1] trong khổ thọ, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; Cũng với những hạng người ấy, mà trong sắc giới, vô sắc giới và trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm. Còn với hai hạng người trong khắp nơi dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm và phẫn nộ tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

HAY LÀ PHẪN NỘ MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẦY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với ba hạng người trong hai thọ dục giới, người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng dục ái tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy, mà trong sắc giới, trong vô sắc giới và trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm. Còn với hai hạng người[2] trong khắp nơi phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và dục ái nộ tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với ba hạng người[3] trong sắc giới và vô sắc giới với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Ðối với bậc Bất Lai trong hai thọ dục giới, sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; còn vị Ứng Cúng trong khắp nơi thì dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

HAY LÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẦY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

DỤC ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN…. trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với hạng phàm phu trong khổ thọ, trong sắc giới, trong vô sắc giới với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng hoài nghi tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; với hạng người trong pháp phi hệ thuộc, thì với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm và hoài nghi tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; với hai hạng người[4] trong khắp nơi thì dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm và hoài nghi tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với hai hạng người[5] trong hai thọ dục giới, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng dục ái tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy, mà trong khổ thọ, trong sắc giới, trong vô sắc giới, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; có hai hạng người trong mọi nơi mà hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên cũng không đang ngủ ngầm và dục ái tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với ba hạng người trong sắc giới và vô sắc giới với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng hữu ái tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm. Cũng với những hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm và hữu ái tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; với bậc Bất Lai trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng hữu ái tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; cũng với hạng người đó mà trong ba thọ dục giới trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm và hữu ái tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; còn với vị Ứng Cúng trong mọi nơi thì dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm và hữu ái tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẦY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với ba hạng người[6] trong hai thọ dục giới, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng dục ái tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy, mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm và dục ái tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; còn với vị Ứng Cúng trong khắp nơi thì hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm và dục ái tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với ba hạng người[7] trong khổ thọ trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng vô minh tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những người đó mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm và vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; với bậc Bất Lai trong ba thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng vô minh tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; cũng với hạng người đó mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm và vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; còn với vị Ứng Cúng trong mọi nơi thì dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm và vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẦY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1278] PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với ba hạng người trong hai thọ dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy, mà trong pháp phi hệ thuộc, thì với người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; với bậc Bất Lai trong hai thọ dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; cũng với hạng người đó mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, thì với người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầmvà ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; còn với vị Ứng Cúng trong mọi nơi thì phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

HAY LÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẦY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với ba hạng người[8] trong khổ thọ, với người ấy ở cõi ấy ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người đó mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm và phẫn nộ tùy miên cũng không đang ngủ ngầm còn với vị Ứng Cúng trong mọi nơi thì ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm và phẫn nộ tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN…. trùng…. HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với hạng phàm phu người trong hai thọ dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng hoài nghi tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; với hai hạng người[9] trong mọi nơi, phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm và hoài nghi tùy miên cũng không đang ngủ ngầm.”

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẦY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với hai hạng người[10] trong khổ thọ, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, trong pháp phi hệ thuộc với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm và phẫn nộ tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; với hai hạng người trong mọi nơi hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm và phẫn nộ tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Có ba hạng người[11] trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng hữu ái tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy, mà trong hai thọ dục giới, trong pháp phi hệ thuộc, thì với người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và hữu ái tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Bất Lai trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng hữu ái tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với hạng người ấy mà trong ba thọ dục giới, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và hữu ái tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Còn với vị Ứng Cúng trong mọi nơi thì phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và hữu ái tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẦY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Có ba hạng người trong khổ thọ, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy, mà trong hai thọ dục giới, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm và phẫn nộ tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Còn với vị Ứng Cúng trong mọi nơi thì hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm và phẫn nộ tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Có ba hạng người trong hai thọ dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng vô minh tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; cũng với những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, thì với người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; với bậc Bất Lai trong ba thọ dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng vô minh tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Còn với vị Ứng Cúng trong mọi nơi, thì phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1279] NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với hạng phàm phu trong khổ thọ, với người ấy ở cõi ấy ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng hoài nghi tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; với hạng người trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm và hoài nghi tùy miên cũng không đang ngủ ngầm, còn với vị Ứng Cúng trong mọi nơi, thì ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm và hoài nghi tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Có ba hạng người[12] trong hai thọ dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; Cũng với những hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi thì hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẦY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Có bốn hạng người[13] trong hai thọ dục giới, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi thì hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”

NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẦY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Có bốn hạng người trong khổ thọ, với người ấy ở cõi ấy ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng vô minh tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; cũng với những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm và vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi, ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm và vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẦY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1280] TÀ KIẾN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!” … trùng….

[1281] HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Có ba hạng người[14] trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng hữu ái tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với hạng người ấy ở cõi ấy mà trong hai thọ dục giới, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm và hữu ái tùy cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi, hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm và hữu ái tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với hạng phàm phu trong ba thọ dục giới, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng hoài nghi tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; với hạng người trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm và hoài nghi tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi, hữu áī tùy miên không đang ngủ ngầm và hoài nghi tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Có ba hạng người trong ba thọ giục giới, trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng vô minh tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm và vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi thì hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm và vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1282] HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Có Bốn hạng người[15] trong ba thọ dục giới, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng vô minh tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm và vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi, hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm và vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1283] DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với ba hạng người[16] trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; cũng với những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; với bậc Bất Lai, trong hai thọ dục giới trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, thì với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; còn với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi thì dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

HAY LÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với ba hạng người trong khổ thọ, với người ấy ở cõi ấy ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; cũng với những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm và dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Ðối với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi, ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm mà dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với hạng phàm phu trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng hoài nghi tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; hạng người trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm mà hoài nghi tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với hai hạng người trong mọi nơi … trùng …”.

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với hai hạng người[17] trong khổ thọ, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; cũng với những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng dục ái tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; cũng với những hạng người ấy mà trong sắc giới, trong vô sắc giới, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm và dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên cũng không đang ngủ ngầm, với hai hạng người trong mọi nơi … trùng…”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Có ba hạng người[18] trong sắc giới trong vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy, dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng hữu ái tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm và hữu ái tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Bất Lai trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm, nhưng hữu ái tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong ba thọ dục giới, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy, ở cõi ấy dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm mà hữu ái tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi… trùng ….”

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Có ba hạng người[19] trong khổ thọ, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng dục ái tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong pháp phi thuộc với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm mà dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi…. trùng…”.

DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Có ba hạng người trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng vô minh tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người đó mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm mà vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Bất Lai trong ba thọ dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm, nhưng vô minh tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy, ở cõi dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm mà vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi… trùng ….”

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1284] DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng…. HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Có hai người trong khổ thọ[20], với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; cũng với những hạng người mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm mà dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Bất Lai trong thọ dục giới, trong sắc giới và trong sắc giới, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng ngã mạn tùy miên chẳngphải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm mà dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi… trùng…

DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Có ba hạng người trong khổ thọ[21], với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy trong hai thọ dục giới, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên, không đang ngủ ngầm mà dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Bất Lai trong hai thọ dục giới, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà mà trong khổ thọ trong pháp phi hệ thuộc với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi …. trùng…”

DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với bậc Bất Lai trong khổ thọ, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng vô minh tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm mà vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi…. trùng…”.

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1285] DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với hai hạng người[22] trong khổ thọ, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên dục ái tùy miên ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên phẫn nộ tùy miên và tà kiến tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy mà trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên tà kiến tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên, không đang ngủ ngầm mà dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên hoài nghi tùy miên tà kiến tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Bất Lai trong hai thọ dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên và tà kiến tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với hạng người ấy mà trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm mà dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi, hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm mà dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên cũng không đang ngủ ngầm … trùng …”

[1286] DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Với hạng phàm phu trong khổ thọ, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng phẫn nộ tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; còn với hạng người trong pháp phi hệ thuộc với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm mà dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Có hai hạng người[23] trong khổ thọ, người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng phẫn nộ tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; cũng với hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiên tùy miên và hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với những hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc thì với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm mà dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, và hoài nghi tùy miên cũng không đang ngủ ngầm; với bậc Bất Lai trong hai thọ dục giới, với người ấy ở cõi ấy hữu ái tùy miên dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng ngã mạn tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy. Cũng với hạng người ấy ở cõi ấy, hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm mà dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi… trùng…”

[1287] DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với bậc Bất Lai trong khổ thọ, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm nhưng vô minh tùy miên chẳng phải không đang ngủ ngầm cho người ấy ở cõi ấy; cũng với hạng người ấy mà trong pháp phi hệ thuộc, với người ấy ở cõi ấy dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm mà vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm. Với bậc Ứng Cúng trong mọi nơi thì dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên không đang ngủ ngầm mà vô minh tùy miên cũng không đang ngủ ngầm”.

HAY LÀ VÔ MINH TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN KHÔNG ÐANG NGỦ NGẦM CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

DỨT PHẦN NGỦ MGẦM (Anusayavāraṃ niṭṭhitaṃ)

PHẦN TIỀM TÀNG (SĀNUSAYAVĀRO)

[1288] NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai còn tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng không còn tiềm tàng dục ái tùy miên; có ba hạng người[24] còn tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng còn tiềm tàng dục ái tùy miên”.

NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Có hai hạng người[25] còn tiềm dục ái tùy miên nhưng không còn tiềm tàng hoài nghi tùy miên; hạng phàm phu thì còn tiềm tàng dục ái và cũng còn tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN… trùng… VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai còn tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng không còn tiềm tàng dục ái tùy miên; có ba hạng người[26] còn tiềm tàng vô minh tùy miên và cũng còn tiềm tàng dục ái tùy miên”.

[1289] NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai còn tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng không còn tiềm phẫn nộ tùy miên; có ba hạng người(2) còn tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng còn tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Có hai hạng người còn tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng không còn tiềm tàng hoài nghi tùy miên; hạng phàm phu thì còn tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng còn tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN… trùng… VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai còn tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng không còn tiềm phẫn nộ tùy miên; có ba hạng người[27] còn tiềm tàng vô minh tùy miên và cũng còn phẫn nộ ái tùy miên”.

[1290] NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Có ba hạng người còn tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng không còn tiềm tàng hoài nghi tùy miên; hạng phàm phu thì còn tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng còn tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN… trùng… VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1291] NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”… trùng…

[1292] NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN… trùng… VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Có ba hạng người[28] còn tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng không còn tiềm tàng hoài nghi tùy miên; hạng phàm phu thì còn tiềm tàng vô minh tùy miên và cũng còn tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

[1293] NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1294] NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai còn tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng không còn tiềm tàng dục ái tùy miên; có ba hạng người[29] còn tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng còn tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Có hai hạng người[30] còn tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng không còn tiềm tàng hoài nghi tùy miên; hạng phàm phu thì còn tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên cũng còn tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN… trùng … VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai còn tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng không còn tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; có ba hạng người[31] còn tiềm tàng vô minh tùy miên và cũng còn tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên”.

[1295] NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Có hai hạng người(1) còn tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, và ngã mạn tùy miên nhưng không còn tiềm tàng hoài nghi tùy miên; hạng phàm phu thì còn tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên, mà cũng còn tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN… trùng… VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG VÔ MIMH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai còn tiềm tàng vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng không còn tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; có ba hạng người[32] còn tiềm tàng vô minh tùy miên và cũng còn tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ ái tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

[1296] NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!” … trùng….

[1297] NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN… VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai còn tiềm tàng vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng không còn tiềm tàng dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Hai hạng người[33] còn tiềm tàng vô minh tùy miên dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng chẳng còn tiềm tàng tà kiến tùy miền và hoài nghi tùy miên tùy miên. HạÏng phàm phu còn tiềm tàng vô minh tùy miên và cũng còn tiềm tàng dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên”.

[1298] NGƯỜI NÀO CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN TÀ KIẾN TÙY MIÊN HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY CÒN TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai còn tiềm tàng vô minh tùy miên ngã mạn tùy miên hữu ái tùy miên nhưng chẳng còn tiềm tàng dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Hai hạng người[34] còn tiềm tàng vô minh tùy miên dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên nhưng chẳng còn tiềm tàng tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. HạÏng phàm phu còn tiềm tàng vô minh tùy miên và cũng còn tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên”.

[1299] Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới và trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng ở đó chẳng có tiềm tàng dục ái tùy miên. Còn trong hai thọ dục giới, ở đó có tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng có tiềm tàng dục ái tùy miên”.

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, trong sắc giới và vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng không có tiềm tàng dục ái tùy miên. Còn hai thọ dục giới, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng có tiềm tàng dục ái tùy miên ”

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, trong sắc giới và vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng ở đó chẳng có tiềm tàng dục ái tùy miên. Còn trong hai thọ dục giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và cũng có tiềm tàng dục ái tùy miền”

[1300] Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Còn trong khổ thọ, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên “.

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên; trong khổ thọ, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và ở đó cũng có tiềm tàng phẫn nộ tùy miền”.

[1301] Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng không có tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Còn trong hai thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng có tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, ở đó có tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng không có tiềm tàng hữu ái tùy miên; còn trong sắc giới và vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng có tiềm tàng hữu ái tùy miên “.

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng không có tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Còn trong hai thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và cũng có tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

[1302] Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”… trùng…

[1303] Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng hữu ái tùy miên. Còn trong sắc giới và vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng có tiềm tàng hữu ái tùy miên”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”… trùng…

[1304] Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong ba thọ dục giới ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng hữu ái tùy miên. Còn trong sắc giới trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và cũng có tiềm tàng hữu ái tùy miền.”

[1305] Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Còn trong hai thọ dục giới, ở đó có tiềm tàng ngã mạn tùy miên dục ái tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”.

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN …. trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới và trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng không có tiềm tàng dục ái tùy và phẫn nộ tùy miên. Trong hai thọ dục giới, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Còn trong khổ thọ thì ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng không có tiềm tàng dục ái tùy miên.”

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới và trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng không có tiềm tàng dục ái tùy và phẫn nộ tùy miên. Trong hai thọ dục giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và dục ái tùy miên, nhưng ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Còn trong khổ thọ thì ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng không có tiềm tàng dục ái tùy miên.”

[1306] Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới và trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên, và ngã mạn tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; còn trong hai thọ dục giới, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Còn trong khổ thọ thì ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ có tiềm tàng ngã mạn miên[35]”.

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; trong hai thọ dục giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Còn trong khổ thọ thì ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

[1307] Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; trong hai thọ dục giới, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên nhưng không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Còn trong khổ thọ, ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên phẫn nộ tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN, THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ có tiềm tàng ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên[36]”.

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN, THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; trong hai thọ dục giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Còn trong khổ thọ, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên phẫn nộ tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

[1308] Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ có tiềm tàng ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên”.

Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN, THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên; nhưng ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; trong hai thọ dục giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên; nhưng ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Còn trong khổ thọ, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên; nhưng ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

[1309] Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN TÀ KIẾN TÙY MIÊN HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; trong hai thọ dục giới, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên, hữu ái tùy miên. Còn trong khổ thọ, ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên”.

[1310] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi! ”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai trong hai thọ dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó tiềm tàng ngã mạn tùy miên, nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên; ba hạng người[37] trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên; cũng ba hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng có tiềm tàng dục ái tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hai hạng người trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng dục ái tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng hoài nghi tùy miên; hạng phàm phu trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng dục ái tùy miên, và cũng có tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hạng phàm phu trong khổ thọ, trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên; cũng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng có tiềm tàng dục ái tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai trong ba thọ dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng người ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên; ba hạng người[38] trong khổ thọ, trong sắc giới và vô sắc giới người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên; hai hạng người trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và cũng có tiềm tàng dục ái tùy miên”.

[1311] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN, THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN, THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng …. HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hai hạng người[39] trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng hoài nghi tùy miên. Hạng phàm phu trong khổ thọ người ấy có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng có tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hạng phàm phu trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN, THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN, THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai trong ba thọ dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng người ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Ba hạng người[40] trong hai thọ dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và cũng có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”.

[1312] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN, THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng …. HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

Ba hạng người[41] trong hai thọ dục giới, trong sắc giới và trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng hoài nghi tùy miên. Hạng phàm phu trong hai thọ dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng có tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hạng phàm phu trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên; Nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng có tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN, THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bốn hạng người [42] trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng hữu ái tùy miên, cũng những hạng người ấy, mà trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng có tiềm tàng hữu ái tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN, THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bốn hạng người trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Cũng những hạng người ấy, trong hai thọ dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và cũng có tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

[1313] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!” … trùng …

[1314] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hạng phàm phu trong ba thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng hữu ái tùy miên. Cũng hạng người ấy mà mà trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng có tiềm tàng hữu ái tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[43] trong sắc giới và trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hữu ái tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng hoài nghi tùy miên. Hạng phàm phu trong trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng mà trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng có tiềm tàng hoài nghi tùy miên”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người trong ba thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng hoài nghi tùy miên. Hạng phàm phu trong ba thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

[1315] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bốn hạng người[44] trong ba thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng hữu ái tùy miên. Cũng những hạng người ấy, mà trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và cũng có tiềm tàng hữu ái tùy miên”.

[1316] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai trong hai thọ dục giới, trong sắc giới trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng người ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Ba hạng người[45] trong sắc giới vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó không có tiềm tàng ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN … trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hạng người trong sắc giới trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên, cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai trong ba thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng người ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Ba hạng người[46] trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và dục ái tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên”.

[1317] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hạng người trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên, cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Chỉ có tiềm tàng ngã mạn tùy miên”[47].

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên; nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó có không tiềm có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; ba hạng người trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.”

[1318] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hạng phàm phu trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên phẫn nộ tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó tiềm tàng hoài nghi tùy miên, phẫn nộ tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên” … trùng ….

[1319] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[48] trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên; hạng phàm phu trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên; nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó có không tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên; hai hạng người[49] trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên; cũng những hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên; hạng phàm phu trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó tiềm tàng vô minh tùy miên, dục ái tùy miên ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tàng phẫn nộ tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và và hoài nghi tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.”

[1320] NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO Ở ÐÂU CÓ TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY Ở ÐÓ CÓ TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN, HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó còn tiềm tàng vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó không còn tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên hữu ái tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong sắc giới và vô sắc giới; người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, và hữu ái tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Hai hạng người[50] trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Cũng những hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó tiềm tàng vô minh tùy miên, và phẫn nộ tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Hạng phàm phu trong sắc giới và vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên. Cũng hạng người ấy mà trong hai thọ dục giới, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng người ấy ở đó không có tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và hữu ái tùy miên; cũng hạng người ấy mà trong khổ thọ, người ấy ở đó có tiềm tàng vô minh tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên nhưng ngườiy ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên”.

DỨT PHẦN THUẬN TÙNG (Anulomaṃ niṭṭhitaṃ)

[1321] NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG (Ni-ranusayo) DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai, hết tiềm tàng dục dục ái tùy miên nhưng chẳng phải hết tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Bậc Ứng Cúng hết tiềm tàng dục ái tùy miên và cũng hết tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hai hạng người[51] hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải hết tiềm tàng dục ái tùy miên. Hai hạng người[52] hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng hết tiềm tàng dục ái tùy miên”.

NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng… VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai hết tiềm tàng dục dục ái tùy miên nhưng chẳng phải hết tiềm tàng vô minh tùy miên. Bậc Ứng Cúng hết tiềm tàng dục ái tùy miên và cũng hết tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1322] NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai hết tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải hết tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Bậc Ứng Cúng hết tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng hết tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hai hạng người[53] hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải hết tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Hai hạng người[54] hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng hết tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN… trùng…VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai hết tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải hết tiềm tàng vô minh tùy miên. Bậc Ứng Cúng hết tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng hết tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1323] NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người[55] hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải hết tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Bậc Ứng Cúng hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng hết tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1324] NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!” … trùng….

[1325] NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN… trùng… VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Ba hạng người hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng chưa hết tiềm tàng vô minh tùy miên. Vị Ứng Cúng hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên và cũng hết tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1326] NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1327] NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai hết tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải hết tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Bậc Ứng Cúng hết tiềm tàng dục ái tùy miên và và phẫn nộ tùy miên mà cũng hết tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng …. HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hai hạng người[56] hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải hết tiềm tàng dục ái tùy miên. Hai hạng người[57] hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên mà cũng hết tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên”.

NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN… trùng …..VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Bậc Bất Lai hết tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải hết tiềm tàng vô minh tùy miên. Bậc Ứng Cúng hết tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên mà cũng hết tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1328] NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hai hạng người[58] hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên nhưng chẳng phải hết tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Bất Lai hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy nhưng chẵng phải hết tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Bậc Ứng Cúng hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên mà cũng hết tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên”.

NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN … trùng… VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN VÀ NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1329] NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN VÀ TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Hai hạng người hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên nhưng chẳng phải hết tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Bất Lai hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên tà kiến tùy miên nhưng chẳng phải hết tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Bậc Ứng Cúng hết tiềm tàng hoài nghi tùy miên mà cũng hết tiềm tàng dục ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên”… trùng ….

[1330] NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN TÙY MIÊN… trùng… VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN TÀ KIẾN TÙY MIÊN VÀ HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1331] NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN TÀ KIẾN TÙY MIÊN HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NGƯỜI NÀO HẾT TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ NGƯỜI ẤY HẾT TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN, PHẪN NỘ TÙY MIÊN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN, TÀ KIẾN TÙY MIÊN HOÀI NGHI TÙY MIÊN VÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1332] Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Trong sắc giới, trong vô sắc giới và pháp phi hệ thuộc, thì ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên. Trong sắc giới, trong vô sắc giới và pháp phi hệ thuộc ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên”.

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Còn trong khổ thọ, trong pháp phi thuộc thì ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, trong sắc giới, trong vô sắc giới ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên. Còn trong pháp phi thuộc, ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên. Còn trong khổ thọ, trong pháp phi thuộc, ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng hữu ái tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai tho dục giới, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên. Trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên”.

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên. Còn trong pháp phi thuộc, ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1333] Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Còn trong pháp phi hệ thuộc thì ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Còn trong pháp phi thuộc, ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”.

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên. Còn trong pháp phi hệ thuộc thì ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên. Trong hai thọ dục giới, trong pháp phi thuộc ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng hữu ái tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên; Trong hai thọ dục giới, trong pháp phi thuộc, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên”.

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên; còn trong pháp phi hệ thuộc thì ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1334] Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng… HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên. Còn trong pháp phi thuộc, thì ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong hai thọ dục giới, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Trong khổ thọ, trong pháp phi hệ thuộc, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên. Còn trong pháp phi thuộc, ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”… trùng…

[1335] Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1336] Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong ba thọ dục giới, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên trong pháp phi hệ thuộc, thì ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1337] Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong ba thọ dục giới, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên. Còn trong pháp phi hệ thuộc thì ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1338] Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên. Còn trong pháp phi hệ thuộc, thì ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên mà cũng không tiềm tàng ngã mạn tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG NGÃ MẠN TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Còn trong pháp phi thuộc, ở đó không tiềm tàng ngã mạn tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên”.

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG TÀ KIẾN TÙY MIÊN… trùng … HOÀI NGHI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng hoài nghi tùy miên. Còn trong pháp phi hệ thuộc, thì ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên mà cũng không tiềm tàng hoài nghi tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HOÀI NGHI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên. Còn trong pháp phi hệ thuộc, thì ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên mà cũng không tiềm tàng hữu ái tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG HỮU ÁI TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong khổ thọ, ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng phẫn nộ tùy miên. Còn trong hai thọ dục giới thì ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên; còn trong pháp phi hệ thuộc thì ở đó không tiềm tàng hữu ái tùy miên mà cũng không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên”.

Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Trong sắc giới, trong vô sắc giới, ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên nhưng chẳng phải ở đó không tiềm tàng vô minh tùy miên. Còn trong pháp phi hệ thuộc thì ở đó không tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên mà cũng không tiềm tàng vô minh tùy miên”.

HAY LÀ Ở ÐÂU KHÔNG TIỀM TÀNG VÔ MINH TÙY MIÊN THÌ Ở ÐÓ KHÔNG TIỀM TÀNG DỤC ÁI TÙY MIÊN VÀ PHẪN NỘ TÙY MIÊN PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

Chú giải

Chú giải
1 Ba hạng người ở đây là phàm phu và hai thánh quả thấp.
2 Hai hạng người ở đây là Bậc Bất Lai và Bậc Ứng Cúng.
3 Ba hạng bgười ở đây là ba bậc hữu học.
4 Hai hạng người ở đây là Bậc Bất Lai và Bậc Ứng Cúng.
5 Hai hạng người ở đây là hai bậc quả hữu học thấp.
6 Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu và hai bậc thánh quả hữu học thấp.
7 Ba hạng người ở đây là ba Bậc quả hữu học.
8 Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu và hai bậc thánh quả hữu học thấp.
9 Hai hạng người ở đây là Bậc bất lai và Bậc Ứng Cúng.
10 Hai hạng người ở đây là hai Bậc thánh quả hữu học thấp.
11 Ba hạng người ở đây là phàm phu và hai bậc thánh quả hữu học thấp.
12 Ba hạng người ở đây là phàm phu và hai bậc thánh quả hữu học thấp.
13 Bốn hạng người ở đây là phàm phu và ba bậc thánh quả hữu học thấp.
14 Ba hạng người ở đây là ba bậc thánh quả hữu học .
15 Bốn hạng người ở đây là phàm phu và ba bậc thánh quả hữu học thấp.
16 Ba hạng người ở đây là phàm phu và hai bậc thánh quả hữu học thấp.
17 Hai hạng người ở đây là Bậc Bất Lai và Bậc Ứng Cúng.
18 Ba hạng người ở đây là phàm phu, Bậc Dự Lưu và Bậc Nhất Lai.
19 Ba hạng người ở đây là phàm phu, Bậc Dự Lưu và Bậc Nhất Lai.
20 Hai hạng người ở đây là hai thánh quả hữu học thấp.
21 Ba hạng người ở đây là phàm phu và hai quả thấp.
22 Hai hạng người ở đây là hai bậc quả thấp.
23 Hai hạng người ở đây là hai bậc quả thấp.
24 Ba hạng người ở đây là phàm phu và hai Bậc Quả thấp.
25 Hai hạng người ở đây là hai Bậc Quả thấp.
26 Ba hạng người ở đây là phàm phu và hai Bậc Quả thấp.
27 Ba hạng người ở đây là ba quả hữu học.
28 Ba hạng người ở đây là phàm phu và hai bậc thánh quả thấp.
29 Ba hạng người ở đây là ba bậc thánh quả hữu học.
30 Hai hạng người ở đây là hai bậc quả thấp.
31 Ba hạng người ở đây là phàm phu và hai bậc quả thấp.
32 Ba hạng người ở đây là phàm phu và hai bậc quả thấp.
33 Hai hạng người ở đây là hai bậc quả thấp.
34 Hai hạng người ở đây là hai bậc quả thấp.
35 Trong văn pāli chỉ thấy có bấy nhiêu, nếu phải đáp hoàn chỉnh thì như vầy: ” Trong sắc giới và vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên, nhưng ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên”.
36 Trong văn pāli chỉ thấy có bấy nhiêu, nếu phải đáp hoàn chỉnh thì như vầy: “Trong sắc giới và vô sắc giới, ở đó có tiềm tàng hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên, nhưng ở đó không có tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên”.
37 Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu và hai bậc thánh quả hữu học thấp.
38 Ba hạng người ở đây là ba bậc thánh quả hữu học.
39 Hai hạng người ở đây là hai bậc thánh quả thấp.
40 Ba hạng người ở đây là hạng phàm phu và hai bậc thánh quả thấp.
41 Ba hạng người ở đây là ba bậc quả thấp.
42 Bốn hạng người ở đây là phàm phu và ba bậc quả hữu học.
43 Ba hạng người ở đây là ba quả hữu học.
44 Bốn hạng người ở đây là hạng phàm phu và ba bậc quả thấp.
45 Ba hạng người ở đây là ba quả hữu học.
46 Ba hạng người ở đây là phàm phu và hai quả thấp.
47 Pāli chỉ thấy có bấy nhiêu, nếu phải đáp hoàn bị thì như vầy: “4 hạng người trong sắc giới, trong vô sắc giới, người ấy ở đó có tiềm tàng hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên nhưng chẳng phải người ấy ở đó tiềm tàng dục ái tùy miên và phẫn nộ tùy miên”.
48 Ba hạng người ở đây là ba bậc quả hữu học.
49 Hai hạng người ở đây là 2 bậc quả hữu học thấp.
50 Hai hạng người ở đây là 2 bậc quả hữu học thấp.
51 Hai hạng người ở đây là bậc dự lưu và bậc nhất lai.
52 Hai hạng người ở đây là bậc nhất lai và bậc Ứng Cúng.
53 Hai hạng người ở đây là bậc dự lưu và bậc nhất lai.
54 Hai hạng người ở đây là bậc nhất lai và bậc Ứng Cúng.
55 Ba hạng người ở đây là ba bậc quả hữu học.
56 Hai hạng người ở đây là bậc dự lưu và bậc nhất lai.
57 Hai hạng người ở đây là bậc bất lai và bậc ứng cúng.
58 Hai hạng người ở đây là bậc dự lưu và bậc nhất lai.