THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP

YAMAKA

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera

III. XỨ SONG (ĀYATANAYAMAKA) – tiếp theo

[440] Sắc xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, người ấy cõi ấy sắc xứ không đang sanh nhưng ý xứ chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người đang tử biệt cõi vô tưởng, người ấy ở cõi ấy, sắc xứ không đang sanh và ý xứ cũng không từng sanh”.

– HAY LÀ Ý XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người đang sanh cõi vô tưởng người ấy cõi ấy ý xứ không đang sanh nhưng sắc xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi tịnh cư, người đang tử biệt cõi vô tưởng, người ấy ở cõi ấy ý xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không đang sanh”.

[441] Sắc xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả đang tử biệt, người vô sắc đang sanh, người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang sanh nhưng pháp xứ chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang viên tịch ở cõi tịnh cư thì người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang sanh và pháp xứ cũng không từng sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người ấy cõi ấy pháp xứ không từng sanh, nhưng sắc xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi tịnh cư thì người ấy ở cõi ấy pháp xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không đang sanh”.

[442] Ý xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tâm đang sanh, thì người ấy cõi ấy ý xứ không đang sanh nhưng pháp xứ chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư thì người ấy ở cõi ấy ý xứ không đang sanh và pháp xứ cũng không từng sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư thì người ấy ở cõi ấy pháp xứ không từng sanh nhưng ý xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi tịnh cư thì người ấy ở cõi ấy pháp xứ không từng sanh và ý xứ cũng không đang sanh”.

[443] Nhãn xứ đang sanh cho người nào thì nhĩ xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, thì người ấy nhãn xứ đang sanh nhưng nhĩ xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang sanh thì người ấy nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, thì người ấy nhĩ xứ sẽ sanh nhưng nhãn xứ chẳng đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh, thì người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[444] Nhãn xứ đang sanh cho người nào thì tỷ xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi sắc giới rồi viên tịch với người ấy nhãn xứ đang sanh, nhưng tỷ xứ sẽ chẳng đang sanh cho họ; còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang sanh thì với người ấy nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, thì người ấy tỷ xứ sẽ sanh nhưng nhãn xứ chẳng đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh, thì người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[445] Nhãn xứ đang sanh cho người nào thì sắc xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, thì với người ấy nhãn xứ đang sanh, nhưng sắc xứ sẽ chẳng sanh cho họ; còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang sanh, thì với người ấy nhãn xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người sắc xứ sẽ sanh nhưng nhãn xứ chẳng đang sanh cho họ; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[446] Nhãn xứ đang sanh cho người nào thì ý xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy nhãn xứ đang sanh nhưng ý xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang sanh thì với người ấy nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh”

HAY LÀ Ý XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, thì với người ấy ý xứ sẽ chẳng sanh nhưng nhãn xứ chẳng đang sanh cho họ; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[447] Nhãn xứ đang sanh cho người nào thì pháp xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy nhãn xứ đang sanh nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang sanh, thì với người ấy nhãn xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, thì với người ấy pháp xứ sẽ sanh nhưng nhãn xứ chẳng đang sanh cho họ; còn đối với người hữu nhãn đang sanh, thì với người ấy pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[448] Tỷ xứ đang sanh cho người nào thì sắc xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, thì với người ấy tỷ xứ đang sanh, nhưng sắc xứ sẽ chẳng sanh cho họ; còn đối với người hữu tỷ đang sanh, thì với người ấy tỷ xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tỷ đang sanh, thì với người ấy sắc xứ sẽ sanh, nhưng tỷ xứ chẳng đang sanh cho họ; còn đối với người hữu tỷ đang sanh, thì với người ấy sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh”.

[448] Tỷ xứ đang sanh cho người nào thì ý xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, với người ấy tỷ xứ đang sanh nhưng ý xứ sẽ chẳng sanh cho người ấyï; còn đối với người hữu tỷ ngoài ra mà đang sanh, thì với người ấy tỷ xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tỷ đang sanh, thì với người ấy ý xứ sẽ sanh, nhưng tỷ xứ chẳng đang sanh cho họ; còn đối với người hữu tỷ đang sanh, thì với người ấy ý xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh”.

[450] Tỷ xứ đang sanh cho người nào thì pháp xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, với người ấy tỷ xứ đang sanh nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với người hữu tỷ ngoài ra mà đang sanh, thì với người ấy tỷ xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tỷ đang sanh, thì với người ấy pháp xứ sẽ sanh nhưng tỷ xứ chẳng đang sanh cho họ; còn đối với người hữu tỷ đang sanh, thì với người ấy pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh”

[451] Sắc xứ đang sanh cho người nào thì ý xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy, sắc xứ đang sanh nhưng ý xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với người hữu sắc ngoài ra mà đang sanh, thì với người ấy, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO, THÌ SẮC XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô sắc đang sanh, thì với người ấy ý xứ sẽ sanh nhưng sắc xứ chẳng đang sanh cho họ; còn đối với người hữu sắc đang sanh, thì với người ấy ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh”.

[452] Sắc xứ đang sanh cho người nào thì pháp xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy sắc xứ đang sanh nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho họ; còn đối với người hữu sắc ngoài ra mà đang sanh thì với người ấy sắc xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô sắc đang sanh, với người ấy pháp xứ sẽ sanh nhưng sắc xứ chẳng đang sanh cho họ; còn đối với người hữu sắc đang sanh, thì với người ấy pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh”.

[453] Ý xứ đang sanh cho người nào thì pháp xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh, với người ấy ý xứ đang sanh nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với người hữu tâm ngoài ra mà đang sanh thì với người ấy ý xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tâm đang sanh, thì với người ấy pháp xứ sẽ sanh nhưng ý xứ chẳng đang sanh cho họ; còn đối với người hữu tâm đang sanh, thì với người ấy pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng đang sanh”.

[454] Nhãn xứ đang sanh ở cõi nào … trùng …

[455] Nhãn xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang sanh nhưng nhĩ xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ sanh, nhưng nhãn xứ chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[456] Nhãn xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, người đang sanh cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang sanh nhưng tỷ xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang sanh cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi dục giới người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ sanh nhưng nhãn xứ chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người hữu nhãn đang sanh cõi dục giới thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[457] Nhãn xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang sanh nhưng sắc xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ sanh nhưng nhãn xứ chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[458] Nhãn xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang sanh nhưng ý xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang sanh, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ sanh nhưng nhãn xứ chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[459] Nhãn xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang sanh nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh, nhưng nhãn xứ chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh, thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[460] Tỷ xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ đang sanh nhưng sắc xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người hữu tỷ ngoài ra mà đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ sanh nhưng tỷ xứ chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh”.

[461] Tỷ xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ đang sanh nhưng ý xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người hữu tỷ ngoài ra mà đang sanh, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh”

– HAY LÀ Ý XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ sanh nhưng tỷ xứ chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì ý xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh”.

[462] Tỷ xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới với người ấy cõi ấy tỷ xứ đang sanh nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người hữu tỷ ngoài ra mà đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt, người vô tỷ đang sanh, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh nhưng tỷ xứ chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấyï. Còn đối với người hữu tỷ đang sanh, thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh”.

[463] Sắc xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, người đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang sanh nhưng ý xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người đang sanh cõi ngũ uẩn mà ngoài ra, thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ sanh nhưng sắc xứ chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người đang sanh cõi ngũ uẩn thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh”.

[464] Sắc xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang sanh nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người hữu sắc ngoài ra mà đang sanh, thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt, người vô sắc đang sanh, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh nhưng sắc xứ chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người hữu sắc đang sanh, thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh”.

[465] Ý xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh, với người ấy ở cõi ấy ý xứ đang sanh nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người hữu tâm ngoài ra mà đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt, người vô tâm đang sanh, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh nhưng ý xứ chẳng đang sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với tất cả người hữu tâm đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng đang sanh”.

[466] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào thì nhĩ xứ sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy nhãn xứ không đang sanh, nhưng nhĩ xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy, còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, thì với những người ấy nhãn xứ không đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với những người ấy nhĩ xứ sẽ không đang sanh nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho những người ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn người kiếp chót trong cõi vô sắc người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, thì với những người ấy nhĩ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[467] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào thì tỷ xứ sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy nhãn xứ không đang sanh, nhưng tỷ xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn người kiếp chót trong cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới, cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với những người ấy nhãn xứ không đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi sắc giới cõi vô sắc rồi viên tịch với những người ấy tỷ xứ sẽ không sanh, nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho họ; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, thì với những người ấy tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[468] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào thì sắc xứ sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy nhãn xứ không đang sanh, nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không sanh cho họ; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở cõi vô sắc, và người tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với những người ấy nhãn xứ không đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy sắc xứ sẽ không sanh, nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho họ; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, thì với những người ấy sắc xứ sẽ không sanh và nhãn xứ không đang sanh”.

[469] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào thì ý xứ sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy nhãn xứ không đang sanh, nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không sanh cho họ; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở cõi vô sắc, thì với người ấy nhãn xứ không đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn thì với người ấy ý xứ sẽ không sanh, nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho họ; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người kiếp chót trong cõi vô sắc, thì với người ấy ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[470] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào thì pháp xứ sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy, nhãn xứ không đang sanh, nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không sanh cho họ; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người kiếp chót trong cõi vô sắc, thì với người ấy nhãn xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy pháp xứ sẽ không sanh, nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho họ; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người kiếp chót trong cõi vô sắc, thì với người ấy pháp xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[471] Tỷ xứ không đang sanh cho người nào thì sắc xứ sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tỷ đang sanh, với người ấy tỷ xứ không đang sanh, nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi dục giới, người kiếp chót ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, thì với người ấy tỷ xứ không đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch thì với người ấy sắc xứ sẽ không sanh, nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang sanh cho họ; còn đối với người đang viên tịch ở cõi dục giới, người kiếp chót ở cõi sắc giới cõi vô sắc giới, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không đang sanh”.

[472] Tỷ xứ không đang sanh cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tỷ đang sanh, với người ấy tỷ xứ không đang sanh, nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không sanh cho họ; còn đối với người đang viên tịch cõi dục giới, người kiếp chót trong cõi sắc giới cõi vô sắc giới, với người ấy tỷ xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, với người ấy pháp xứ sẽ không sanh, nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấyï; còn đối với người đang viên tịch cõi dục giới, người kiếp chót trong cõi sắc giới cõi vô sắc giới, với người ấy pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không đang sanh”.

[473] Sắc xứ không đang sanh cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô sắc đang sanh, với người ấy sắc xứ không đang sanh, nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không sanh cho họ; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở cõi vô sắc, thì với người ấy sắc xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy pháp xứ sẽ không sanh, nhưng sắc xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấyï; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở cõi vô sắc thì với người ấy pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng không đang sanh”.

[474] Ý xứ không đang sanh cho người nào thì pháp xứ sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tâm đang sanh, với người ấy ý xứ không đang sanh, nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không sanh cho họ; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy ý xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh, với người ấy pháp xứ sẽ không sanh, nhưng ý xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy; đối với người đang viên tịch, thì với người ấy pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng không đang sanh”.

[475] Nhãn xứ không đang sanh ở cõi nào … trùng …

[476] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh, nhưng nhĩ xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ không sanh, nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[477] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt cõi dục giới, với người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh, nhưng tỷ xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi dục giới, người đang tử biệt cõi sắc giới, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, người đang sanh cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không sanh, nhưng nhãn xứ không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người đang viên tịch cõi dục giới, người đang tử biệt cõi sắc giới, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[478] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh, cõi dục giới, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh, nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không sanh, nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[479] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh, nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót trong cõi vô sắc, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không sanh, nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót trong cõi vô sắc, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[480] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh, nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch trong cõi ngũ uẩn, người kiếp chót trong cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh, nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót trong cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[481] Tỷ xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang tử biệt cõi dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang sanh, nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi dục giới, người kiếp chót trong cõi sắc giới, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không sanh, nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi dục giới, người kiếp chót trong cõi sắc giới, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không đang sanh”.

[482] Tỷ xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang tử biệt cõi dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang sanh, nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi dục giới, người kiếp chót trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang sanh và ý xứ sẽ không sanh”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không sanh, nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi dục giới, người kiếp chót trong cõi sắc giới, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không đang sanh”.

[483] Tỷ xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tỷ đang sanh, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang sanh, nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi dục giới, người kiếp chót trong cõi sắc giới cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh, nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi dục giới, người kiếp chót trong cõi sắc giới cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không đang sanh”.

[484] Sắc xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang sanh, nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót trong cõi vô sắc, người đang tử biệt cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn và người đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không sanh, nhưng sắc xứ không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót trong cõi vô sắc, người đang tử biệt cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng không đang sanh”.

[485] Sắc xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô sắc đang sanh, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang sanh, nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh nhưng sắc xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót trong cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng không đang sanh”.

[486] Ý xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tâm đang sanh, với người ấy ở cõi ấy ý xứ không đang sanh, nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch, với người ấy ở cõi ấy ý xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh, nhưng ý xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch, thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng không đang sanh”.

[487] Nhãn xứ từng sanh cho người nào thì nhĩ xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót và người mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy nhãn xứ từng sanh nhưng nhĩ xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với hạng khác, thì với họ nhãn xứ từng sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[488] Nhãn xứ từng sanh cho người nào thì tỷ xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh lên cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy nhãn xứ từng sanh nhưng tỷ xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với hạng khác, thì với họ nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh cho người ấy;

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[489] Nhãn xứ từng sanh cho người nào thì sắc xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy nhãn xứ từng sanh, nhưng sắc xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với hạng khác nhãn xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[490] Nhãn xứ từng sanh cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót, với người ấy nhãn xứ từng sanh nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với hạng khác, thì với người ấy nhãn xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[491] Tỷ xứ từng sanh cho người nào thì sắc xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy tỷ xứ từng sanh nhưng sắc xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với hạng khác, thì với người ấy tỷ xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[492] Tỷ xứ từng sanh cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót, với người ấy tỷ xứ từng sanh, nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với hạng khác thì với người ấy tỷ xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[493] Sắc xứ từng sanh cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót, với người ấy sắc xứ từng sanh nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với hạng khác thì với người ấy sắc xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[494] Ý xứ từng sanh cho người nào thì pháp xứ sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót, với người ấy ý xứ từng sanh nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với hạng khác, thì với người ấy ý xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[495] Nhãn xứ từng sanh ở cõi nào … trùng …

[496] Nhãn xứ từng sanh cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót trong cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng sanh nhưng nhĩ xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với hạng người cõi ngũ uẩn ngoài ra, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[497] Nhãn xứ từng sanh cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót trong cõi dục giới, người cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng sanh nhưng tỷ xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới ngoài ra, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…?

“Phải rồi!”

[498] Nhãn xứ từng sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót trong cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng sanh nhưng sắc xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với hạng người cõi ngũ uẩn, ngoài ra thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ sanh nhưng nhãn xứ chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn thì sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh”.

[499] Nhãn xứ từng sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót trong cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng sanh nhưng ý xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn ngoài ra thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng sanh và ý xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ sanh nhưng nhãn xứ chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh”.

[500] Nhãn xứ từng sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót trong cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng sanh nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn ngoài ra, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh nhưng nhãn xứ chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh”.

[501] Tỷ xứ từng sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót trong cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ từng sanh nhưng sắc xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với hạng người cõi dục giới ngoài ra, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ sanh nhưng tỷ xứ không từng sanh; còn đối với người cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng từng sanh”.

[502] Tỷ xứ từng sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ từng sanh nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới ngoài ra, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh nhưng tỷ xứ chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng từng sanh”.

[503] Sắc xứ từng sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ từng sanh nhưng ý xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn ngoài ra thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ từng sanh và ý xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ sanh nhưng sắc xứ sẽ sanh nhưng sắc xứ chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng từng sanh”.

[504] Sắc xứ từng sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót trong cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ từng sanh nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn ngoài ra, và người cõi vô tưởng, thì với người ấy sắc xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh nhưng sắc xứ chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng từng sanh”.

[505] Ý xứ từng sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót, với người ấy ở cõi ấy ý xứ từng sanh, nhưng pháp xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tứ uẩn, người cõi ngũ uẩn ngoài ra thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy thì pháp xứ sẽ sanh nhưng ý xứ chẳng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tứ uẩn, người cõi ngũ uẩn thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng từng sanh”.

[506] Nhãn xứ không từng sanh cho người nào thì nhĩ xứ sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

[507] Nhãn xứ không từng sanh cho người nào thì tỷ xứ … trùng … sắc xứ … ý xứ … pháp xứ sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

[508] Tỷ xứ … trùng … sắc xứ … ý xứ không từng sanh cho người nào thì pháp xứ sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

[509] Nhãn xứ không từng sanh ở cõi nào … trùng …

[510] Nhãn xứ không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót ở cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy thì nhĩ xứ sẽ không sanh nhưng nhãn xứ chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc thì với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh”.

[511] Nhãn xứ không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót trong cõi dục giới, người cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không sanh, nhưng nhãn xứ không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh”.

[512] Nhãn xứ không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không từng sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không sanh, nhưng nhãn xứ chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh”.

[513] Nhãn xứ không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không từng sanh nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, người kiếp chót trong cõi vô sắc, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không từng sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không sanh, nhưng nhãn xứ chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, người kiếp chót trong cõi vô sắc, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh”.

[514] Nhãn xứ không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không từng sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, người kiếp chót ở cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót ở cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh, nhưng nhãn xứ chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, người kiếp chót cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh”.

[515] Tỷ xứ không từng sanh cho người nào thì sắc xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không từng sanh, nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người kiếp chót ở cõi sắc giới, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không từng sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót ở cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không sanh nhưng tỷ xứ chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người kiếp chót cõi sắc giới, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh”.

[516] Tỷ xứ không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không từng sanh nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người kiếp chót ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không từng sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không sanh, nhưng tỷ xứ chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người kiếp chót ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, người ở cõi vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh”.

[517] Tỷ xứ không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không từng sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người kiếp chót cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh!”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh, nhưng tỷ xứ chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người kiếp chót ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh”.

[518] Sắc xứ không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không từng sanh nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, người kiếp chót cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không từng sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh!”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót ở cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không sanh, nhưng sắc xứ chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, người kiếp chót ở cõi vô sắc thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng không từng sanh”.

[519] Sắc xứ không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không từng sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, người kiếp chót cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh!”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh, nhưng sắc xứ chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, người kiếp chót cõi vô sắc thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng không từng sanh”.

[520] Ý xứ không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ không từng sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh!”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh, nhưng ý xứ chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng không từng sanh”.

DỨT PHẦN SANH (Uppādavāraṃ niṭṭhitaṃ)

 

[521] Nhãn xứ đang diệt cho người nào thì nhĩ xứ đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người hữu nhãn vô nhĩ đang tử biệt, với người ấy nhãn xứ đang diệt mà nhĩ xứ chẳng đang diệt cho người ấy; chỉ đối với người hữu nhãn hữu nhĩ đang tử biệt, thì với người ấy nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng đang diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu nhĩ vô nhãn đang tử biệt, với người ấy nhĩ xứ đang diệt diệt mà nhãn xứ chẳng đang diệt cho người ấy; chỉ đối với người hữu nhĩ hữu nhãn đang tử biệt, thì với người ấy nhĩ xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[522] Nhãn xứ đang diệt cho người nào thì tỷ xứ đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người hữu nhãn vô tỷ đang tử biệt, với người ấy nhãn xứ đang diệt nhưng tỷ xứ chẳng đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn hữu tỷ đang tử biệt, thì với người ấy nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu tỷ vô nhãn đang tử biệt, với người ấy tỷ xứ đang diệt diệt mà nhãn xứ chẳng đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu tỷ hữu nhãn đang tử biệt thì với người ấy tỷ xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[523] Nhãn xứ đang diệt cho người nào thì sắc xứ đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ SẮC XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu sắc vô nhãn đang tử biệt, với người ấy ý xứ đang diệt, nhưng nhãn xứ chẳng đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt, thì với người ấy sắc xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[524] Nhãn xứ đang diệt cho người nào thì ý xứ đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ Ý XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu tâm vô nhãn đang tử biệt, với người ấy ý xứ đang diệt, nhưng nhãn xứ chẳng phải đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt thì với người ấy ý xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[525] Nhãn xứ đang diệt cho người nào thì pháp xứ đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người vô nhãn đang tử biệt, với người ấy pháp xứ đang diệt, nhưng nhãn xứ chẳng đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt, thì với người ấy pháp xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[526] Tỷ xứ đang diệt cho người nào thì sắc xứ đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ SẮC XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu sắc vô tỷ đang tử biệt, với người ấy sắc xứ đang diệt, nhưng tỷ xứ chẳng đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu tỷ đang tử biệt, thì với người ấy sắc xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt”.

[527] Tỷ xứ đang diệt cho người nào thì ý xứ đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ Ý XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu tâm vô tỷ đang tử biệt, với người ấy ý xứ đang diệt, nhưng tỷ xứ chẳng đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu tỷ đang tử biệt, thì với người ấy ý xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt”.

[528] Tỷ xứ đang diệt cho người nào thì pháp xứ đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người vô tỷ đang tử biệt, với người ấy pháp xứ đang diệt, nhưng tỷ xứ chẳng đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu tỷ đang tử biệt thì với người ấy pháp xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt”.

[529] Sắc xứ đang diệt cho người nào thì ý xứ đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ Ý XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu sắc vô tâm đang tử biệt, với người ấy sắc xứ đang diệt, nhưng ý xứ chẳng đang diệt cho người ấy; với người hữu sắc hữu tâm đang tử biệt, thì với người ấy sắc xứ đang diệt và ý xứ cũng đang diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người vô sắc đang tử biệt, với người ấy ý xứ đang diệt, nhưng sắc xứ chẳng đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu sắc hữu tâm đang tử biệt, thì với người ấy ý xứ đang diệt và sắc xứ cũng đang diệt”.

[530] Sắc xứ đang diệt cho người nào thì pháp xứ đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người vô sắc đang tử biệt, với người ấy pháp xứ đang diệt, nhưng sắc xứ chẳng đang phải đang diệt cho người ấy; với người hữu sắc đang tử biệt, thì với người ấy pháp xứ đang diệt và sắc xứ cũng đang diệt”.

[531] Ý xứ đang diệt cho người nào thì pháp xứ đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người vô tâm đang tử biệt, với người ấy pháp xứ đang diệt, nhưng ý xứ chẳng đang phải đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu tâm đang tử biệt thì với người ấy pháp xứ đang diệt và ý xứ cũng đang diệt”.

[532] Nhãn xứ đang diệt ở cõi nào … trùng …

(Ở phần cõi, cách sanh như thế nào thì cách diệt, cách sanh diệt cũng giống nhau vậy).

[533] Nhãn xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ đang diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?… trùng … tỷ xứ, sắc xứ, pháp xứ đang diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

(Nên giải rộng giống như ở phần người và cõi)

[534] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào thì nhĩ xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người vô nhãn hữu nhĩ đang tử biệt, với người ấy nhãn xứ không đang diệt nhưng nhĩ xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh, người vô nhãn vô nhĩ đang tử biệt, thì với người ấy nhãn xứ không đang diệt và nhĩ xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người vô nhĩ hữu nhãn đang tử biệt, với người ấy nhĩ xứ không đang diệt, nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh, người vô nhĩ vô nhãn đang tử biệt thì với người ấy nhĩ xứ không đang diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

[535] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào thì tỷ xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người vô nhãn hữu tỷ đang tử biệt, với người ấy nhãn xứ không đang diệt, nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh, người vô nhãn vô tỷ đang tử biệt thì với người ấy nhãn xứ không đang diệt và tỷ xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người vô tỷ hữu nhãn đang tử biệt, với người ấy tỷ xứ không đang diệt, nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh, người vô tỷ vô nhãn đang tử biệt, thì với người ấy tỷ xứ không đang diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

[536] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào thì sắc xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người vô nhãn hữu sắc đang tử biệt, với người ấy nhãn xứ không đang diệt, nhưng sắc xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh, người vô sắc đang tử biệt thì với người ấy nhãn xứ không đang diệt và sắc xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[537] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào thì ý xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người vô nhãn hữu tâm đang tử biệt, với người ấy nhãn xứ không đang diệt, nhưng ý xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; đối với tất cả người đang sanh, người vô tâm đang tử biệt thì với người ấy nhãn xứ không đang diệt và ý xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[538] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào thì pháp xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người vô nhãn đang tử biệt, với người ấy nhãn xứ không đang diệt, nhưng pháp xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh thì với người ấy nhãn xứ không đang diệt và pháp xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[539] Tỷ xứ không đang diệt cho người nào thì sắc xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người vô tỷ hữu sắc đang tử biệt, với người ấy tỷ xứ không đang diệt, nhưng sắc xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh, người vô sắc đang tử biệt thì với người ấy tỷ xứ không đang diệt và sắc xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[540] Tỷ xứ không đang diệt cho người nào thì ý xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người vô tỷ hữu tâm đang tử biệt, với người ấy tỷ xứ không đang diệt nhưng ý xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh, người vô tâm đang tử biệt thì với người ấy tỷ xứ không đang diệt và ý xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[541] Tỷ xứ không đang diệt cho người nào thì pháp xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người vô tỷ đang tử biệt, với người ấy tỷ xứ không đang diệt, nhưng pháp xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh, thì với người ấy tỷ xứ không đang diệt và pháp xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[542] Sắc xứ không đang diệt cho người nào thì ý xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người vô sắc đang tử biệt, với người ấy sắc xứ không đang diệt, nhưng ý xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh thì với người ấy sắc xứ không đang diệt và ý xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người vô tâm đang tử biệt, với người ấy ý xứ không đang diệt, nhưng sắc xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; đối với tất cả người đang sanh thì với người ấy ý xứ không đang diệt và sắc xứ cũng không đang diệt”.

[543] Sắc xứ không đang diệt cho người nào thì pháp xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người vô sắc đang tử biệt, với người ấy sắc xứ không đang diệt, nhưng pháp xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh, thì với người ấy sắc xứ không đang diệt và pháp xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[544] Ý xứ không đang diệt cho người nào thì pháp xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người vô tâm đang tử biệt, với người ấy ý xứ không đang diệt, nhưng pháp xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh thì với người ấy ý xứ không đang diệt và pháp xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[545] Nhãn xứ không đang diệt ở cõi nào … trùng …

[546] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào … trùng …

Phần về người cùng phần về người cõi đều giống nhau.

[547] Nhãn xứ từng diệt cho người nào thì nhĩ xứ từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

Luận quá khứ, dù là câu thuận (Anuloma) hay câu nghịch (Paccaniya) trong phần sanh, trong phần diệt, cũng như trong phần sanh diệt, đều giống nhau.

[548] Nhãn xứ sẽ diệt cho người nào thì nhĩ xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[549] Nhãn xứ sẽ diệt cho người nào thì tỷ xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót, người đang sanh cõi sắc giới, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới rồi viên tịch, với người ấy nhãn xứ sẽ diệt nhưng tỷ xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy; còn đối với hạng khác, thì với người ấy nhãn xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[550] Nhãn xứ sẽ diệt cho người nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[551] Nhãn xứ sẽ diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi sắc giới, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới rồi viên tịch, với người ấy pháp xứ sẽ sanh nhưng nhãn xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy; còn đối với hạng ngoài ra với người ấy pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ diệt”.

[552] Tỷ xứ sẽ diệt cho người nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi sắc giới, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới rồi viên tịch, với người ấy sắc xứ sẽ diệt nhưng tỷ xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy; còn đối với hạng ngoài ra, thì với người ấy sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt”.

[553] Tỷ xứ sẽ diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi sắc giới cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới, cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng tỷ xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy; còn đối với hạng ngoài ra, thì với người ấy pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt”.

[554] Sắc xứ sẽ diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng sắc xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy; còn đối với hạng khác, với người ấy thì pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt”.

[555] Ý xứ sẽ diệt cho người nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[556] Nhãn xứ sẽ diệt cho cõi nào … trùng …

[557] Nhãn xứ sẽ diệt cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ sẽ diệt cho người ấy vào cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[558] Nhãn xứ sẽ diệt cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ sẽ diệt cho người ấy vào cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi sắc giới … trùng … người cõi dục giới. Ðối với người cõi vô tưởng … tưởng … trùng … người cõi ngũ uẩn. Ðối với người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc … trùng … người cõi ngũ uẩn.”

[559] Tỷ xứ sẽ diệt cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy vào cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới … trùng … người cõi dục giới. Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới … trùng … người cõi dục giới”.

[560] Sắc xứ sẽ diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ diệt cho người ấy vào cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô tưởng … trùng … người cõi ngũ uẩn. Ðối với người cõi vô sắc … trùng … người cõi ngũ uẩn. Ðối với người cõi vô sắc… người cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng”.

[561] Ý xứ sẽ diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy vào cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi vô tưởng … trùng … người cõi tứ uẩn, người cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng sẽ diệt”.

Trong phần sanh, các câu hỏi luân thời vị lai về người cõi được nói rộng như thế nào thì trong phần Diệt cũng cần được nói rộng như vậy.

[562] Nhãn xứ sẽ không diệt cho người nào thì nhĩ xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[563] Nhãn xứ sẽ không diệt cho người nào thì tỷ xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi sắc giới, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới rồi viên tịch, với người ấy tỷ xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy. Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót trong cõi vô sắc, người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, thì với người ấy tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không diệt”.

[564] Nhãn xứ sẽ không diệt cho người nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[565] Nhãn xứ sẽ không diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi vô sắc và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy nhãn xứ sẽ không diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch, thì với người ấy nhãn xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[566] Tỷ xứ sẽ không diệt cho người nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi sắc giới và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy tỷ xứ sẽ không diệt nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót trong cõi vô sắc rồi viên tịch, thì với người ấy tỷ xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[567] Tỷ xứ sẽ không diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi sắc giới cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy tỷ xứ sẽ không diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy tỷ xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[568] Sắc xứ sẽ không diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi vô sắc, và người đang viên tịch mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy sắc xứ sẽ không diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy sắc xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[569] Ý xứ sẽ không diệt cho người nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[570] Nhãn xứ sẽ không diệt ở cõi nào … trùng

[571] Nhãn xứ sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[572] Nhãn xứ sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người ở cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không diệt”.

[573] Nhãn xứ sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không diệt nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[574] Nhãn xứ sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không diệt nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[575] Nhãn xứ sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[576] Tỷ xứ sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[577] Tỷ xứ sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt, nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người đang viên tịch, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[578] Tỷ xứ sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[579] Sắc xứ sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không diệt, nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

[580] Sắc xứ sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[581] Ý xứ sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ không diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[582] Nhãn xứ đang diệt cho người nào thì nhĩ xứ từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô nhãn đang tử biệt, với người ấy nhĩ xứ từng diệt, nhưng nhãn xứ chẳng đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt, thì với người ấy nhĩ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[583] Nhãn xứ đang diệt cho người nào thì tỷ xứ … trùng … sắc xứ … ý xứ … pháp xứ từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô nhãn đang tử biệt, với người ấy pháp xứ từng diệt nhưng nhãn xứ chẳng đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt, với người ấy pháp xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[584] Tỷ xứ đang diệt cho người nào thì sắc xứ … trùng … ý xứ … pháp xứ từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ SẼ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô tỷ đang tử biệt, với người ấy pháp xứ từng diệt nhưng tỷ xứ chẳng đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu tỷ đang tử biệt thì với người ấy pháp xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt”.

[585] Sắc xứ đang diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô sắc đang tử biệt, với người ấy pháp xứ từng diệt, nhưng sắc xứ chẳng đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu sắc đang tử biệt thì với người ấy pháp xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt”.

[586] Ý xứ đang diệt cho người nào thì pháp xứ từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô tâm đang tử biệt, với người ấy pháp xứ từng diệt nhưng ý xứ chẳng đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu tâm đang tử biệt thì với người ấy pháp xứ từng diệt và ý xứ cũng đang diệt”.

[587] Nhãn xứ đang diệt ở cõi nào … trùng …

[588] Nhãn xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt nhưng nhĩ xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn khác đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng từng diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử biệt cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ từng diệt nhưng nhãn xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt thì với người ấy nhĩ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[589] Nhãn xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang tử biệt cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt nhưng tỷ xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt cõi dục giới thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng từng diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi dục giới, ngươì vô nhãn đang tử biệt cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ từng diệt nhưng nhãn xứ chẳng đang diệt chongười ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt cõi dục giới thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[590] Nhãn xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt; nhưng sắc xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn khác đang tử biệt, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt và sắc xứ cũng từng diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử biệt cõi dục giới, người cõi vô tướng, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ từng diệt nhưng nhãn xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt cõi dục giới thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[591] Nhãn xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt nhưng ý xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn khác đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt và ý xứ cũng từng diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử biệt cõi dục giới, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy ý xứ từng diệt nhưng nhãn xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[592] Nhãn xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt nhưng pháp xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn khác đang tử biệt, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô nhãn đang tử biệt, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ từng diệt nhưng nhãn xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[593] Tỷ xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ SẮC XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi dục giới, người vô tỷ đang tử biệt cõi dục giới, người cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ từng diệt; nhưng tỷ xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ từng diệt và tỷ xứ cũng từng diệt”.

[594] Tỷ xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ Ỷ XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi dục giới, người vô tỷ đang tử biệt cõi dục giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy ý xứ từng diệt; nhưng tỷ xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt”.

[595] Tỷ xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh cõi dục giới, người vô tỷ đang tử biệt cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ từng diệt nhưng tỷ xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt”.

[596] Sắc xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người đang tử biệt cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang diệt nhưng ý xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với hạng khác đang tử biệt cõi ngũ uẩn thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang diệt và ý xứ cũng từng diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy ý xứ từng diệt nhưng sắc xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt”.

[597] Sắc xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang diệt nhưng pháp xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với hạng hữu sắc khác đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô sắc đang tử biệt, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ từng diệt nhưng sắc xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu sắc đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt”.

[598] Ý xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy ý xứ đang diệt nhưng pháp xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu tâm khác đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô tâm đang tử biệt, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ từng diệt nhưng ý xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu tâm đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ từng diệt và ý xứ cũng đang diệt”.

[599] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào thì nhĩ xứ không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Từng diệt!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

[600] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ … trùng … sắc xứ … ý xứ … pháp xứ không từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Từng diệt!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

[601] Tỷ xứ … trùng … sắc xứ … ý xứ không đang diệt cho người nào thì pháp xứ không từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Từng diệt!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!”

[602] Nhãn xứ không đang diệt ở cõi nào … trùng …

[603] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử biệt cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ khôøng đang diệt nhưng nhĩ xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt và nhĩ xứ cũng không từng diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ khôøng từng diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt”.

[604] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào, thì tỷ xứ không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi dục giới, người vô nhãn đang tử biệt cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ khôøng đang diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người đang sanh cõi sắc giới, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt và tỷ xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi sắc giới với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ khôøng từng diệt, nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt; còn đối với người đang sanh cõi sắc giới, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

[605] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử biệt cõi dục giới, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ khôøng đang diệt nhưng sắc xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt và sắc xứ cũng không từng diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ khôøng từng diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

[606] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử biệt cõi dục giới, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt nhưng ý xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt và ý xứ cũng không từng diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy ý xứ khôøng từng diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

[607] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô nhãn đang tử biệt với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ khôøng đang diệt nhưng pháp xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt và pháp xứ cũng không từng diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư với người ấy ở cõi ấy pháp xứ khôøng từng diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

-ooOoo-