BỘ NHƠN CHẾ ÐỊNH- MỤC LỤC

THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP

PUGGALAPAÑÑATTI

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera

Trang  

MỤC LỤC

[01] PHẦN XIỂN THUẬT [1]UẨN CHẾ ÐỊNH [2]
XỨ CHẾ ÐỊNH [3]
GIỚI CHẾ ÐỊNH [4]
ÐẾ CHẾ ÐỊNH [5]
QUYỀN CHẾ ÐỊNH [6]
NHƠN CHẾ ÐỊNHÐẦU ÐỀ MỘT CHI [7]
ÐẦU ÐỀ HAI CHI [8]
ÐẦU ÐỀ BA CHI [9]
ÐẦU ÐỀ BỐN CHI [10]
ÐẦU ÐỀ NĂM CHI [11]
ÐẦU ÐỀ SÁU CHI [12]
ÐẦU ÐỀ BẢY CHI [13]
ÐẦU ÐỀ TÁM CHI [14]
ÐẦU ÐỀ CHÍN CHI [15]
ÐẦU ÐỀ MƯỜI CHI [16]
[02] PHẦN XIỂN MINHXIỂN MINH PHẦN MỘT CHI [17]
XIỂN MINH PHẦN HAI CHI [58]
XIỂN MINH PHẦN BA CHI [84] 
[03] XIỂN MINH PHẦN BỐN CHI [104]
XIỂN MINH PHẦN NĂM CHI [141]
XIỂN MINH PHẦN SÁU CHI [147]
XIỂN MINH PHẦN BẢY CHI [148]
XIỂN MINH PHẦN TÁM CHI [150]
XIỂN MINH PHẦN CHÍN CHI [151]
XIỂN MINH PHẦN MƯỜI CHI [152] 
[04] TRÍCH CÚ TỪ ÐIỂN

-ooOoo-