BỘ CHẤT NGỮ (DHĀTUKATHĀ)

THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera

Trang

MỤC LỤC

01 PHẦN ÐẦU ÐỀ [1]
XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP VÀ BẤT YẾU HIỆP [2]
02 XIỂN MINH CÂU BẤT YẾU HIỆP THEO YẾU HIỆP [167]
XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP THEO BẤT YẾU HIỆP [175]
XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP THEO YẾU HIỆP [187]
XIỂN MINH CÂU BẤT YẾU HIỆP THEO BẤT YẾU HIỆP [189]
XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG [224]
03 XIỂN MINH CÂU BẤT TƯƠNG ƯNG THEO TƯƠNG ƯNG [302]
XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG THEO BẤT TƯƠNG ƯNG [313]
XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG THEO TƯƠNG ƯNG [315]
XIỂN MINH CÂU BẤT TƯƠNG ƯNG THEO BẤT TƯƠNG ƯNG [349]
XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG THEO YẾU HIỆP [405]
XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP, BẤT YẾU HIỆP THEO TƯƠNG ƯNG [413]
04 XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG THEO BẤT YẾU HIỆP [444]
XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP, BẤT YẾU HIỆP THEO BẤT TƯƠNG ƯNG [452]
05 TRÍCH CÚ TỪ ÐIỂN