BỘ CHẤT NGỮ (DHĀTUKATHĀ)-04

THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera

XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG THEO BẤT YẾU HIỆP.
(Asaṅgahitena sampayuttavippayuttapadaniddeso)

[444] – Những pháp nào bất yếu hiệp với sắc uẩn bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó tương ưng được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[445] – Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp xứ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp giới …
Những pháp nào bất yếu hiệp với nữ quyền …
Những pháp nào bất yếu hiệp với nam quyền …
Những pháp nào bất yếu hiệp với mạng quyền …
Những pháp nào bất yếu hiệp với danh sắc do duyên thức …
Những pháp nào bất yếu hiệp với vô tưởng hữu …
Những pháp nào bất yếu hiệp với sanh …
Những pháp nào bất yếu hiệp với lão …
Những pháp nào bất yếu hiệp với tử bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[446] – Những pháp nào bất yếu hiệp với vô sắc hữu …
Những pháp nào bất yếu hiệp với phi tưởng phi phi tưởng hữu …
Những pháp nào bất yếu hiệp với tứ uẩn hữu …
Những pháp nào bất yếu hiệp với như ý túc bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.
[447] – Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp thiện …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất thiện …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng lạc thọ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng khổ thọ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp dị thục quả …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp dị thục nhân …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi do thủ phi cảnh thủ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền toái cảnh phiền não …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tầm hữu tứ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô tầm hữu tứ…
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành hỷ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành lạc …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành xả …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp kiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân tích tập …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân tịch diệt …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu học …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô học …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp đáo đại …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô lượng …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh hy thiểu …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh đáo đại …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh vô lượng…
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ty hạ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tinh lương …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cố định phần tà …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cố định phần chánh …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có đạo thành cảnh …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có đạo thành nhân …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có đạo thành trưởng …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh quá khứ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh vị lai …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh hiện tại …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh nội phần …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh ngoại phần…
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng nhân …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân phi nhân …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng nhân phi nhân …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi nhân hữu nhân bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[448] – Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sắc bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[449] – Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi sắc …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp siêu thế …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh lậu …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng lậu …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng lậu phi lậu …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh triền …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh phược …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh bộc …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh phối …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh cái …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh khinh thị …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng khinh thị …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tri bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[450] – Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tri cảnh …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi tâm …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng tâm …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất hòa tâm …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tâm sở sanh …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp đồng hiện hữu tâm …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tùng tâm …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ngoại phần …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp y sinh bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó tương ưng được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[451] – Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh thủ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng cảnh thủ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng thủ phi cảnh thủ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh phiền não …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi phiền toái …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng phiền não …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền toái phi cảnh phiền não …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng phiền não phi cảnh phiền não …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp kiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tầm …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tứ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu hỷ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành hỷ …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành lạc …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành xả …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi dục giới …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sắc giới …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô sắc giới …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi hệ thuộc …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp dẫn xuất …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cố định …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô thượng …
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tranh bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

DỨT PHẦN XIỂN MINH TƯƠNG ƯNG BẤT TƯƠNG ƯNG THEO BẤT YẾU HIỆP.

XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP, BẤT YẾU HIỆP THEO BẤT TƯƠNG ƯNG.
(Vippayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso)

[452] – Những pháp nào bất tương ưng với sắc uẩn thì những pháp ấy yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[453] – Những pháp nào bất tương ưng với thọ uẩn …
Những pháp nào bất tương ưng với tưởng uẩn …
Những pháp nào bất tương ưng với hành uẩn …
Những pháp nào bất tương ưng với thức uẩn …
Những pháp nào bất tương ưng với ý xứ …
Những pháp mà bất tương ưng với ý quyền thì những pháp ấy trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười một giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được bốn uẩn, một xứ, bảy giới.

[454] – Những pháp nào bất tương ưng với nhãn xứ … trùng …
Những pháp nào bất tương ưng với xúc xứ …
Những pháp nào bất tương ưng với nhãn giới … trùng …
Những pháp mà bất tương ưng với xúc giới thì những pháp ấy trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[455] – Những pháp nào bất tương ưng với nhãn thức giới …
Những pháp nào bất tương ưng với nhĩ thức giới …
Những pháp nào bất tương ưng với tỷ thức giới …
Những pháp nào bất tương ưng với thiệt thức giới …
Những pháp nào bất tương ưng với thân thức giới …
Những pháp nào bất tương ưng với ý giới …
Những pháp mà bất tương ưng với ý thức giới thì những pháp ấy trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười bảy giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được một giới.

[456] – Những pháp nào bất tương ưng với khổ đế thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[457] – Những pháp nào bất tương ưng với tập đế …
Những pháp mà bất tương ưng với đạo đế thì những pháp ấy trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[458] – Những pháp nào bất tương ưng với tập đế …
Những pháp nào bất tương ưng với nhãn quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với nhĩ quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với tỷ quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với thiệt quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với thân quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với nữ quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với nam quyền thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[459] – Những pháp nào bất tương ưng với ý quyền thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười một giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được bốn uẩn, một xứ, bảy giới.

[460] – Những pháp nào bất tương ưng với lạc quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với khổ quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với hỷ quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với ưu quyền thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[461] – Những pháp nào bất tương ưng với xả quyền thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười ba giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[462] – Những pháp nào bất tương ưng với tín quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với tấn quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với niệm quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với định quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với tuệ quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với tri vị tri quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với tri dĩ tri quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với tri cụ tri quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với vô minh …
Những pháp nào bất tương ưng với hành do duyên vô minh thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[463] – Những pháp nào bất tương ưng với thức do duyên hành …
Những pháp nào bất tương ưng với xúc do duyên lục nhập …
Những pháp nào bất tương ưng với thọ do duyên xúc thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được một uẩn, mười một xứ, mười một giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được bốn uẩn, một xứ, bảy giới.

[464] – Những pháp nào bất tương ưng với ái do duyên thọ …
Những pháp nào bất tương ưng với thủ do duyên ái …
Những pháp nào bất tương ưng với nghiệp hữu thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[465] – Những pháp nào bất tương ưng với sanh hữu …
Những pháp nào bất tương ưng với tưởng hữu …
Những pháp nào bất tương ưng với ngũ uẩn hữu thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, ba giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới.

[466] – Những pháp nào bất tương ưng với dục hữu thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, năm giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười ba giới.

[467] – Những pháp nào bất tương ưng với sắc hữu …
Những pháp nào bất tương ưng với vô tưởng hữu …
Những pháp nào bất tương ưng với nhất uẩn hữu …
Những pháp nào bất tương ưng với bi lụy thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[468] – Những pháp nào bất tương ưng với vô sắc hữu …
Những pháp nào bất tương ưng với phi tưởng phi phi tưởng hữu …
Những pháp nào bất tương ưng với tứ uẩn hữu …
Những pháp nào bất tương ưng với sầu …
Những pháp nào bất tương ưng với khổ …
Những pháp nào bất tương ưng với ưu …
Những pháp nào bất tương ưng với sầu …
Những pháp nào bất tương ưng với ai oán …
Những pháp nào bất tương ưng với niệm xứ …
Những pháp nào bất tương ưng với chánh cần …
Những pháp nào bất tương ưng với như ý túc …
Những pháp nào bất tương ưng với thiền …
Những pháp nào bất tương ưng với vô lượng tâm …
Những pháp nào bất tương ưng với ngũ quyền …
Những pháp nào bất tương ưng với ngũ lực …
Những pháp nào bất tương ưng với thất giác chi …
Những pháp nào bất tương ưng với thánh đạo tám chi thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[469] – Những pháp nào bất tương ưng với xúc …
Những pháp nào bất tương ưng với thọ …
Những pháp nào bất tương ưng với tưởng …
Những pháp nào bất tương ưng với tư …
Những pháp nào bất tương ưng với tâm …
Những pháp nào bất tương ưng với tác ý thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được một uẩn, mười một xứ, mười một giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được bốn uẩn, một xứ, bảy giới.

[470] – Những pháp nào bất tương ưng với thắng giải thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười bảy giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[471] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp thiện …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất thiện …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng lạc thọ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng khổ thọ thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười bảy giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[472] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô ký thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

[473] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp dị thục quả thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười ba giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.

[474] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp dị thục nhân …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phiền toái cảnh phiền não thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[475] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân…
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi do thủ cảnh thủ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi do thủ phi cảnh thủ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não, thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, ba giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[476] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp bị thủ cảnh thủ, thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, ba giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới.

[477] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi phiền toái cảnh phiền não, thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

[478] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tầm hữu tứ thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười bảy giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được một giới.

[479] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tầm hữu tứ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp câu hành hỷ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp câu hành lạc thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[480] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tầm vô tứ, thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, ba giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới.

[481] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp câu hành xả thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười ba giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.

[482] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp kiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp tiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp nhân tích tập …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp nhân tịch diệt …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu học …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô học …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp đáo đại thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[483] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi kiến đạo phi tiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi hữu nhân kiến đạo tiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi nhân tích tập phi nhân tịch diệt …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi hữu học phi vô học …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hy thiểu thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

[484] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô lượng …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp tinh lượng thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[485] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh hy thiểu thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười xứ, mười hai giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

[486] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh đáo đại …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh vô lượng …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp ty hạ…
Những pháp nào bất tương ưng với pháp cố định phần tà …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp cố định phần chánh …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp có đạo thành cảnh …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp có đạo thành nhân …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp có đạo thành trưởng thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[487] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp trung bình …
Những pháp nào bất tương ưng với phi cố định thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

[488] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp sinh tồn …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp vị sinh tồn …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp chuẩn sanh …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp quákhứ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp vị lai …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hiện tại …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp nội phần …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp ngoại phần …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu kiến hữu đối chiếu …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô kiến hữu đối chiếu thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[489] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh quákhứ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh vị lai …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh nội phần …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh ngoại phần thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[490] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh hiện tại …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh nội ngoại phần thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười hai giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

[491] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp nhân …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu nhân …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng nhân …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp nhân hữu nhân …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu nhân phi nhân …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp nhân tương ưng nhân …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng nhân phi nhân …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi nhân hữu nhân thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[492] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô nhân …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng nhân …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi nhân vô nhân thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

[493] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô duyên …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô vi …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu kiến …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu đối chiếu …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp sắc …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp siêu thế thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[494] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp hiệp thế thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười hai giới.

[495] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp lậu …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng lậu …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp lậu cảnh lậu …
Những pháp nào bất tương ưng với lậu tương ưng lậu …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng lậu thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[496] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp cảnh lậu …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng lậu …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp cảnh lậu phi lậu …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

[497] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi cảnh lậu …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng phi cảnh lậu thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[498] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp triền …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phược …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bộc …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phối …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp cái …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp khinh thị …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng khinh thị …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp khinh thị cảnh khinh thị thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[499] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp cảnh khinh thị …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng khinh thị …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp cảnh khinh thị phi khinh thị …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

[500] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi cảnh khinh thị …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[501] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tri cảnh …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp tâm …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp sở hữu tâm …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng tâm …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hòa tâm …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh đồng sanh …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh tùng tâm thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được một uẩn, mười một xứ, mười một giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được bốn uẩn, một xứ, bảy giới.

[502] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tri cảnh …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng tâm …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất hòa tâm …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp y sinh …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi do thủ thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[503] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp bị thủ thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, ba giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới.

[504] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp thủ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phiền não …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phiền toái …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phiền não cảnh phiền não …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phiền não phiền toái …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phiền toái phi phiền não …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phiền não tương ưng phiền não …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng phiền não thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[505] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp cảnh phiền não …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi phiền toái …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng phiền não …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp cảnh phiền não phi phiền não …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng phiền não cảnh phiền não thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

[506] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi cảnh phiền não …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[507] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp kiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp tiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[508] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi kiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi tiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi hữu nhân kiến đạo ưng trừ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi hữu nhân tiến đạo ưng trừ thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

[509] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tầm …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tứ thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười bảy giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được một giới.

[510] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu hỷ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp câu hành hỷ …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp câu hành lạc thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[511] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp câu hành xả thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười ba giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.

[512] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp dục giới …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hệ thuộc …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu thượng thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

[513] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi dục giới …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi hệ thuộc …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô thượng thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[514] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp sắc giới …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô sắc giới …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp dẫn xuất …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp cố định…
Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tranh thì những pháp ấy, trừ vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

[515] – Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi sắc giới …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi vô sắc giới …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi dẫn xuất …
Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi cố định…
Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tranh thì những pháp ấy yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
Bất yếu hiệp bao nhiêu?
Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

Pháp xứ và pháp giới.
Mạng quyền cùng danh sắc.
Lục nhập, sanh, lão, tử.
Và không được hai đề.
Ðề tiểu đỉnh bảy câu.
Có mười đề phần tụ.
Ðề đại mười bốn câu.
Có sáu câu rút gọn.
Như thể bốn bảy pháp.
Tất cả được trình bày.
Bỏ bớt và thu nhận.

DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP BẤT YẾU HIỆP THEO BẤT TƯƠNG ƯNG.

HOÀN MÃN BỘ CHẤT NGỮ.
DHĀTUKATHĀYAṂ PADABHĀJANIYANUKKAMO.

-ooOoo-