Đóng/ Mở Menu chính
Tam tạng
Học pháp
Vấn đáp
Từ điển
Sách
Hùn Phước

Tam Tạng PĀLI

Tạng Kinh

 1. Kinh Trường Bộ - Hòa thượng Thích Minh Châu
 2. Kinh Trung Bộ - Hòa thượng Thích Minh Châu
 3. Kinh Tương Ưng Bộ - Hòa thượng Thích Minh Châu
 4. Kinh Tăng Chi Bộ - Hòa thượng Thích Minh Châu
 5. Kinh Tiểu Bộ I (*) - (Tiểu tụng, Pháp cú, Phật tự thuyết, Phật thuyết như vậy, Kinh tập) - Hòa thượng Thích Minh Châu
 6. Kinh Tiểu Bộ II (*) - (Thiên cung sự, Ngạ quỷ sự) - Gs Trần Phương Lan
 7. Kinh Tiểu Bộ III (*) - (Trưởng lão tăng kệ, Trưởng lão ni kệ) - Hòa thượng Thích Minh Châu
 8. Kinh Tiểu Bộ IV (*) - (Chuyện Tiền thân, 1-120) - Hòa thượng Thích Minh Châu
 9. Kinh Tiểu Bộ V (*) - (Chuyện Tiền thân, 121-263)Trần Phương Lan - Hòa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan
 10. Kinh Tiểu Bộ VI (*) - (Chuyện Tiền thân, 264-395) - Hòa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan
 11. Kinh Tiểu Bộ VII - (Chuyện Tiền thân, 396-473) - Giáo sư Trần Phương Lan
 12. Kinh Tiểu Bộ VIII - (Chuyện Tiền thân, 474-520) - Giáo sư Trần Phương Lan
 13. Kinh Tiểu Bộ IX - (Chuyện Tiền thân, 521-539) - Giáo sư Trần Phương Lan
 14. Kinh Tiểu Bộ X - (Chuyện Tiền thân, 540-547) - Giáo sư Trần Phương Lan
 15. Hạnh Tạng - (Kinh Tiểu Bộ) - Tỳ khưu Thiện Minh
 16. Phật sử - (Buddhavamsa) - Tỳ khưu Indacanda
 17. Đạo Vô Ngại Giải - (Patisambhidāmagga) - Cư sĩ Nguyễn Văn Ngân
 18. Ký sự Trưởng Lão Ni - (Theri Apadana) - Tỳ khưu Indacanda
 19. Kinh Pháp Cú - (Tiểu Bộ) - Nhiều tác giả
 20. Mi Tiên vấn đáp - <strong><a class="row-title" href="https://sudhamma.net/wp-admin/term.php?taxonomy=category&tag_ID=48&post_type=post&wp_http_referer=https%3A%2F%2Fsudhamma.net%2Fwp-admin%2Fedit-tags.php%3Ftaxonomy%3Dcategory%26post_type%3Dpost%26s%3Dmi%2Bti%25C3%25AAn" aria-label="“Mi Tiên vấn đáp (Milinda vấn đạo – Milinda panha)” (Chỉnh sửa)"> Mi Tiên vấn đáp - Vua Milinda vấn đạo – Milinda panha - Vua Mi-lan-đà vấn đạo</a></strong> - Hòa thượng Giới Nghiêm Thitasilo dịch, Tỳ khưu Giới Ðức hiệu đính
 21. Chú Giải Ngạ Quỷ Sự - Tỳ khưu Minh Huệ dịch
 22. Chú Giải Chuyện Ngạ Quỷ - Tỳ khưu Thiện Minh dịch
 23. Chú giải Chuyện Thiên Cung - Tỳ khưu Thiện Minh dịch
 24. Chú giải Tiểu Tụng - Tỳ khưu Thiện Minh dịch
 25. Chú giải Phật Sử - Tỳ khưu Thiện Minh dịch
 26. Chú giải Phật Tự Thuyết (*) - Tỳ khưu Siêu Minh dịch

Tạng Luật

 1. Luật tạng: Phân tích Giới bổn - (Suttavibhanga) - Tỳ khưu Indacanda
 2. Luật tạng: Đại Phẩm - (Mahavagga) - Tỳ khưu Indacanda
 3. Luật tạng: Tiểu Phẩm - (Cullavagga) - Tỳ khưu Indacanda
 4. Luật tạng: Tập Yếu - (Parivāra) - Tỳ khưu Indacanda
 5. Giới bổn Pātimokkha của Tỳ khưu ni - Tỳ khưu Indacanda

Tạng Vi Diệu Pháp

 1. Bộ Pháp Tụ - (Dhammasangani) - Hòa thượng Tịnh Sự
 2. Bộ Phân Tích - (Vibhanga) - Hòa thượng Tịnh Sự
 3. Bộ Chất Ngữ - (Dhatukatha) - Hòa thượng Tịnh Sự
 4. Bộ Nhân Chế Định - (Puggalapannatti) - Hòa thượng Tịnh Sự
 5. Bộ Ngữ Tông - (Kathavatthu) - Tâm An & Minh Tuệ
 6. Bộ Song Đối - (Yamaka) - Hòa thượng Tịnh Sự
 7. Bộ Vị Trí - (Patthana) - Hòa thượng Tịnh Sự
 8. Chú Giải Bộ Pháp Tụ - (Atthasālinī) - Tỳ khưu Thiện Minh
 9. Chú giải Bộ Phân Tích - (Vibhanga Atthakathā) - Tỳ khưu Thiện Minh
 10. Chú giải Thuyết Luận Sự - (Kathāvatthuppakarana -Atthakathā) - Tỳ khưu Thiện Minh

main

Học Pháp

Thanh Tịnh Đạo - Giới thiệu - Sư Hạnh Tuệ | 16/06/2022

1 Thanh Tịnh Đạo - Giới thiệu - Sư Hạnh Tuệ | 16/06/2022 Thanh Tịnh Đạo - Giới thiệu - Sư Hạnh Tuệ | 16/06/2022
2 Thanh Tịnh Đạo - 01. Phần Giới - Sư Hạnh Tuệ | 23/06/2022 Thanh Tịnh Đạo - 01. Phần Giới - Sư Hạnh Tuệ | 23/06/2022
3 Thanh Tịnh Đạo - 01. Phần Giới (tt) - Sư Hạnh Tuệ | 30/06/2022 Thanh Tịnh Đạo - 01. Phần Giới (tt) - Sư Hạnh Tuệ | 30/06/2022
4 Thanh Tịnh Đạo - 01. Giới (tt) | Sư Hạnh Tuệ | 08/09/2022 Thanh Tịnh Đạo - 01. Giới (tt) | Sư Hạnh Tuệ | 08/09/2022
5 Thanh Tịnh Đạo - 01. Giới (tt) | Sư Hạnh Tuệ | 15/09/2022 Thanh Tịnh Đạo - 01. Giới (tt) | Sư Hạnh Tuệ | 15/09/2022
6 Thanh Tịnh Đạo - 01. | Giới (tt) | Sư Hạnh Tuệ | 22/09/2022 Thanh Tịnh Đạo - 01. | Giới (tt) | Sư Hạnh Tuệ | 22/09/2022

1. Kinh Trường Bộ | Kinh Phạm võng | Sư Giác Nguyên giảng 24/06/2016

1 1. Kinh Trường Bộ | Kinh Phạm võng | Sư Giác Nguyên giảng 24/06/2016 1. Kinh Trường Bộ | Kinh Phạm võng | Sư Giác Nguyên giảng 24/06/2016
2 2. Kinh Trường Bộ | Kinh Phạm Võng (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 27/06/2016 2. Kinh Trường Bộ | Kinh Phạm Võng (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 27/06/2016
3 3. Kinh Trường Bộ | Kinh Sa Môn Quả | Sư Giác Nguyên giảng 28/06/2016 3. Kinh Trường Bộ | Kinh Sa Môn Quả | Sư Giác Nguyên giảng 28/06/2016
4 4. Kinh Trường Bộ | Ambattha . Kinh Chủng Đức | Sư Giác Nguyên giảng 29/06/2016 4. Kinh Trường Bộ | Ambattha . Kinh Chủng Đức | Sư Giác Nguyên giảng 29/06/2016
5 5.Kinh Trường Bộ|Kinh Kūtadanta(Cứu-la-đàn-đầu)Kūṭadantasuttaṃ.Mahali |Sư Giác Nguyên giảng 4/7/2016 5.Kinh Trường Bộ|Kinh Kūtadanta(Cứu-la-đàn-đầu)Kūṭadantasuttaṃ.Mahali |Sư Giác Nguyên giảng 4/7/2016
6 6. Kinh Trường Bộ | Jāliya Sutta đến bài Potthapāda Sutta | Sư Giác Nguyên giảng 05/07/2016 6. Kinh Trường Bộ | Jāliya Sutta đến bài Potthapāda Sutta | Sư Giác Nguyên giảng 05/07/2016
7 7. Kinh Trường Bộ | Kinh Subha . Kinh Kevaddha (Kiên Cố) | Sư Giác Nguyên giảng 06/07/2016 7. Kinh Trường Bộ | Kinh Subha . Kinh Kevaddha (Kiên Cố) | Sư Giác Nguyên giảng 06/07/2016
8 8. Kinh Trường Bộ | Lohicca đến bài Kinh Đại Bổn (1) | Sư Giác Nguyên giảng 14/07/2016 8. Kinh Trường Bộ | Lohicca đến bài Kinh Đại Bổn (1) | Sư Giác Nguyên giảng 14/07/2016
9 9. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bổn (2) | Sư Giác Nguyên giảng 15/07/2016 9. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bổn (2) | Sư Giác Nguyên giảng 15/07/2016
10 10. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bổn (3) | Sư Giác Nguyên giảng 16/07/2016 10. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bổn (3) | Sư Giác Nguyên giảng 16/07/2016
11 11. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bổn (4) | Sư Giác Nguyên giảng 18/07/2016 11. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bổn (4) | Sư Giác Nguyên giảng 18/07/2016
12 12. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Duyên (1) | Sư Giác Nguyên giảng 19/07/2016 12. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Duyên (1) | Sư Giác Nguyên giảng 19/07/2016
13 13. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Duyên (2) | Sư Giác Nguyên giảng 20/07/2016 13. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Duyên (2) | Sư Giác Nguyên giảng 20/07/2016
14 14. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Duyên (3) | Sư Giác Nguyên giảng 25/07/2016 14. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Duyên (3) | Sư Giác Nguyên giảng 25/07/2016
15 15. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm I | Sư Giác Nguyên giảng 26/07/2016 15. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm I | Sư Giác Nguyên giảng 26/07/2016
16 16. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm I (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 27/07/2016 16. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm I (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 27/07/2016
17 17. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm II (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 01/08/2016 17. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm II (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 01/08/2016
18 18. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm III, IV | Sư Giác Nguyên giảng 02/08/2016 18. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm III, IV | Sư Giác Nguyên giảng 02/08/2016
19 19. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn | Sư Giác Nguyên giảng 03/08/2016 19. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn | Sư Giác Nguyên giảng 03/08/2016
20 20.Kinh Trường Bộ| Kinh Đại Bát Niết bàn (tt) . Ðại Thiện/kiến vương | Sư Giác Nguyên giảng 8/8/2016 20.Kinh Trường Bộ| Kinh Đại Bát Niết bàn (tt) . Ðại Thiện/kiến vương | Sư Giác Nguyên giảng 8/8/2016
21 21. Kinh Trường Bộ | Kinh Xa-ni-sa | Sư Giác Nguyên giảng 09/08/2016 21. Kinh Trường Bộ | Kinh Xa-ni-sa | Sư Giác Nguyên giảng 09/08/2016
22 22. Kinh Trường Bộ | Đại Điển Tôn . Đại Hội | Sư Giác Nguyên giảng 10/08/2016 22. Kinh Trường Bộ | Đại Điển Tôn . Đại Hội | Sư Giác Nguyên giảng 10/08/2016
23 23. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðế-thích sở vấn | Sư Giác Nguyên giảng 23/08/2016 23. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðế-thích sở vấn | Sư Giác Nguyên giảng 23/08/2016
24 24. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðế-thích sở vấn (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 24/08/2016 24. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðế-thích sở vấn (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 24/08/2016
25 25. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (1) - Đại cương | Sư Giác Nguyên giảng 30/08/2016 25. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (1) - Đại cương | Sư Giác Nguyên giảng 30/08/2016
26 26.Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (2) - A. Thân quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 31/8/2016 26.Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (2) - A. Thân quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 31/8/2016
27 27. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (3) - A. Thân quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 6/9/2016 27. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (3) - A. Thân quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 6/9/2016
28 28. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (4) - B. Thọ quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 7/9/2016 28. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (4) - B. Thọ quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 7/9/2016
29 29. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (5) - B. Thọ quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 8/9/2016 29. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (5) - B. Thọ quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 8/9/2016
30 30. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (6) - B. Thọ quán niệm xứ (3) | Sư Giác Nguyên giảng 9/9/2016 30. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (6) - B. Thọ quán niệm xứ (3) | Sư Giác Nguyên giảng 9/9/2016
31 31. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (7) - B. Thọ quán niệm xứ (4) | Sư Giác Nguyên giảng 10/9/2016 31. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (7) - B. Thọ quán niệm xứ (4) | Sư Giác Nguyên giảng 10/9/2016
32 32. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (8) - C. Tâm quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 12/9/2016 32. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (8) - C. Tâm quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 12/9/2016
33 33. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (9) - C. Tâm quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 13/9/2016 33. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (9) - C. Tâm quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 13/9/2016
34 34.Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (10) - C. Tâm quán niệm xứ (3) | Sư Giác Nguyên giảng 14/9/2016 34.Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (10) - C. Tâm quán niệm xứ (3) | Sư Giác Nguyên giảng 14/9/2016
35 35.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (11) - D. Pháp quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 19/9/2016 35.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (11) - D. Pháp quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 19/9/2016
36 36.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (12) - D. Pháp quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 20/9/2016 36.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (12) - D. Pháp quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 20/9/2016
37 37.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (13) - D. Pháp quán niệm xứ (3) | Sư Giác Nguyên giảng 22/9/2016 37.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (13) - D. Pháp quán niệm xứ (3) | Sư Giác Nguyên giảng 22/9/2016
38 38.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (14) - D. Pháp quán niệm xứ (4) | Sư Giác Nguyên giảng 26/9/2016 38.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (14) - D. Pháp quán niệm xứ (4) | Sư Giác Nguyên giảng 26/9/2016
39 39. Kinh Trường Bộ | Kinh Tệ Túc | Sư Giác Nguyên giảng 27/09/2016 39. Kinh Trường Bộ | Kinh Tệ Túc | Sư Giác Nguyên giảng 27/09/2016
40 40. Kinh Trường Bộ | Kinh Ba-lê | Sư Giác Nguyên giảng 17/10/2016 40. Kinh Trường Bộ | Kinh Ba-lê | Sư Giác Nguyên giảng 17/10/2016
41 41. Kinh Trường Bộ | Kinh Ưu-đàm-bà-la. Sư tử hống | Sư Giác Nguyên giảng 18/10/2016 41. Kinh Trường Bộ | Kinh Ưu-đàm-bà-la. Sư tử hống | Sư Giác Nguyên giảng 18/10/2016
42 42. Kinh Trường Bộ | Kinh Chuyển luân thánh vương. Sư tử hống | Sư Giác Nguyên giảng 19/10/2016 42. Kinh Trường Bộ | Kinh Chuyển luân thánh vương. Sư tử hống | Sư Giác Nguyên giảng 19/10/2016
43 43. Kinh Trường Bộ | Kinh Khởi Thế Nhân Bổn | Sư Giác Nguyên giảng 20/10/2016 43. Kinh Trường Bộ | Kinh Khởi Thế Nhân Bổn | Sư Giác Nguyên giảng 20/10/2016
44 44. Kinh Trường Bộ | Kinh Tự hoan hỷ (Sampasādaniya Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 21/10/2016 44. Kinh Trường Bộ | Kinh Tự hoan hỷ (Sampasādaniya Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 21/10/2016
45 45. Kinh Trường Bộ | Kinh Thanh tịnh (Pāsādika Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 29/11/2016 45. Kinh Trường Bộ | Kinh Thanh tịnh (Pāsādika Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 29/11/2016
46 46. Kinh Trường Bộ | Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 30/11/2016 46. Kinh Trường Bộ | Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 30/11/2016
47 47. Kinh Trường Bộ | Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 05/12/2016 47. Kinh Trường Bộ | Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 05/12/2016
48 48.Kinh Trường Bộ|Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singālovāda Sutta)(a)|Sư Giác Nguyên giảng 6/12/2016 48.Kinh Trường Bộ|Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singālovāda Sutta)(a)|Sư Giác Nguyên giảng 6/12/2016
49 49.Kinh Trường Bộ|Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singālovāda Sutta)(b)|Sư Giác Nguyên giảng 7/12/2016 49.Kinh Trường Bộ|Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singālovāda Sutta)(b)|Sư Giác Nguyên giảng 7/12/2016
50 50. Kinh Trường Bộ | Kinh A-sá-nang-chi (Atānātiya Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 08/12/2016 50. Kinh Trường Bộ | Kinh A-sá-nang-chi (Atānātiya Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 08/12/2016

Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (1) - sư Hạnh Tuệ

1 Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (1) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (1) - sư Hạnh Tuệ
2 Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (2) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (2) - sư Hạnh Tuệ
3 Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (3) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (3) - sư Hạnh Tuệ
4 Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (4) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (4) - sư Hạnh Tuệ
5 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (1) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (1) - sư Hạnh Tuệ
6 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (2) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (2) - sư Hạnh Tuệ
7 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (3) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (3) - sư Hạnh Tuệ
8 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (4) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (4) - sư Hạnh Tuệ
9 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (5) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (5) - sư Hạnh Tuệ
10 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (6) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (6) - sư Hạnh Tuệ
11 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (7) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (7) - sư Hạnh Tuệ
12 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (8) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (8) - sư Hạnh Tuệ
13 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Sabbàsava Sutta) | Sư Hạnh Tuệ | 02/07/2022 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Sabbàsava Sutta) | Sư Hạnh Tuệ | 02/07/2022
14 Trung Bộ Kinh - 03. Kinh Thừa Tự Pháp - Bài 3 Phần 6 - Sư Hạnh Tuệ | 03/09/2022 Trung Bộ Kinh - 03. Kinh Thừa Tự Pháp - Bài 3 Phần 6 - Sư Hạnh Tuệ | 03/09/2022
15 Trung Bộ Kinh - 03. Kinh Thừa Tự Pháp (tt) - 04. Khiếp Đảm và Sợ Hãi | Sư Hạnh Tuệ | 10/09/2022 Trung Bộ Kinh - 03. Kinh Thừa Tự Pháp (tt) - 04. Khiếp Đảm và Sợ Hãi | Sư Hạnh Tuệ | 10/09/2022
16 Kinh Trung Bộ - 04.Khiếp Đảm và Sợ Hãi (phần tiếp theo) -Sư Hạnh Tuệ | 17/09/2022 Kinh Trung Bộ - 04.Khiếp Đảm và Sợ Hãi (phần tiếp theo) -Sư Hạnh Tuệ | 17/09/2022
17 Trung Bộ Kinh - 04. Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi Phần 3 (TT) | Sư Hạnh Tuệ | 24/09/2022 Trung Bộ Kinh - 04. Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi Phần 3 (TT) | Sư Hạnh Tuệ | 24/09/2022
18 Trung Bộ Kinh - 04.Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi phần 4 | Sư Hạnh Tuệ | 01/10/2022 Trung Bộ Kinh - 04.Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi phần 4 | Sư Hạnh Tuệ | 01/10/2022
19 Trung Bộ Kinh - 04.Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi Phần 5 (TT) | Sư Hạnh Tuệ | 08/10/2022 Trung Bộ Kinh - 04.Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi Phần 5 (TT) | Sư Hạnh Tuệ | 08/10/2022
20 Trung Bộ Kinh - 04.Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi phần 6 | Sư Hạnh Tuệ | 22/10/2022 Trung Bộ Kinh - 04.Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi phần 6 | Sư Hạnh Tuệ | 22/10/2022
21 Trung Bộ Kinh - 04. Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi + Kinh Vô Uế Nhiễm P1 | Sư Hạnh Tuệ | 29/10/2022 Trung Bộ Kinh - 04. Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi + Kinh Vô Uế Nhiễm P1 | Sư Hạnh Tuệ | 29/10/2022
22 Trung Bộ Kinh - 5. Kinh Vô Uế Nhiễm (Phần tiếp theo) | Sư Hạnh Tuệ | 05/11/2022. Trung Bộ Kinh - 5. Kinh Vô Uế Nhiễm (Phần tiếp theo) | Sư Hạnh Tuệ | 05/11/2022.
23 Trung Bộ Kinh - 06. Kinh Ước Nguyện (Phần tiếp theo) | Sư Hạnh Tuệ | 26/11/2022 Trung Bộ Kinh - 06. Kinh Ước Nguyện (Phần tiếp theo) | Sư Hạnh Tuệ | 26/11/2022
24 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam - Phần 1 | Sư Hạnh Tuệ | 10/12/2022 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam - Phần 1 | Sư Hạnh Tuệ | 10/12/2022
25 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam Phần 2 | Sư Hạnh Tuệ | 17/12/2022 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam Phần 2 | Sư Hạnh Tuệ | 17/12/2022
26 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam Phần 3 | Sư Hạnh Tuệ | 24/12/2022 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam Phần 3 | Sư Hạnh Tuệ | 24/12/2022
27 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam Phần cuối | Sư Hạnh Tuệ | 31/12/2022 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam Phần cuối | Sư Hạnh Tuệ | 31/12/2022
28 Trung Bộ Kinh - 08. Bài Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttaṃ) - Phần 1 | Sư Hạnh Tuệ | 07/01/2023 Trung Bộ Kinh - 08. Bài Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttaṃ) - Phần 1 | Sư Hạnh Tuệ | 07/01/2023
29 Trung Bộ Kinh - Bài Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttaṃ) - Phần 2 | Sư Hạnh Tuệ | 14/01/2023 Trung Bộ Kinh - Bài Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttaṃ) - Phần 2 | Sư Hạnh Tuệ | 14/01/2023
30 Trung Bộ Kinh - 08. Bài Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttaṃ) - Phần 3 | Sư Hạnh Tuệ | 11/02/2023 Trung Bộ Kinh - 08. Bài Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttaṃ) - Phần 3 | Sư Hạnh Tuệ | 11/02/2023
31 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 1 | Sư Hạnh Tuệ | 18/02/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 1 | Sư Hạnh Tuệ | 18/02/2023
32 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 1 | Sư Tuệ Tường | 25/02/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 1 | Sư Tuệ Tường | 25/02/2023
33 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 2 | Sư Hạnh Tuệ | 04/03/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 2 | Sư Hạnh Tuệ | 04/03/2023
34 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 3 | Sư Hạnh Tuệ | 08/03/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 3 | Sư Hạnh Tuệ | 08/03/2023
35 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 5 | Sư Tuệ Tường | 15/03/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 5 | Sư Tuệ Tường | 15/03/2023
36 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 6 | Sư Phước Nhựt | 22/03/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 6 | Sư Phước Nhựt | 22/03/2023
37 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 7 | Sư Phước Nhựt | 29/03/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 7 | Sư Phước Nhựt | 29/03/2023
38 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 8 | Sư Định Phúc | 05/04/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 8 | Sư Định Phúc | 05/04/2023
39 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 9 | Sư Định Phúc | 12/04/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 9 | Sư Định Phúc | 12/04/2023
40 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 9 | Sư Phước Nhựt | 26/04/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 9 | Sư Phước Nhựt | 26/04/2023
41 Trung Bộ Kinh - 31. Tiểu kinh Rừng sừng bò Cūlagosiṅga sutta (1) - Sư Hạnh Tuệ - 06/09/2023 Trung Bộ Kinh - 31. Tiểu kinh Rừng sừng bò Cūlagosiṅga sutta (1) - Sư Hạnh Tuệ - 06/09/2023
42 Trung Bộ Kinh - MN 31: Tiểu kinh Rừng sừng bò Cūlagosiṅga sutta (2) - Sư Hạnh Tuệ - 13/09/2023 Trung Bộ Kinh - MN 31: Tiểu kinh Rừng sừng bò Cūlagosiṅga sutta (2) - Sư Hạnh Tuệ - 13/09/2023
43 Trung Bộ Kinh - Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 11 | Sư Phước Nhựt | 24/05/2023 Trung Bộ Kinh - Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 11 | Sư Phước Nhựt | 24/05/2023
44 Trung Bộ Kinh - MN 32: Đại Kinh Rừng sừng bò Mahāgosiṅga sutta - Sư Hạnh Tuệ - 14/09/2023 Trung Bộ Kinh - MN 32: Đại Kinh Rừng sừng bò Mahāgosiṅga sutta - Sư Hạnh Tuệ - 14/09/2023
45 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) | Phần 10 | Sư Hạnh Tuệ | 17/05/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) | Phần 10 | Sư Hạnh Tuệ | 17/05/2023
46 Trung Bộ Kinh - MN 32: Đại Kinh Rừng sừng bò Mahāgosiṅga sutta (2) - Sư Hạnh Tuệ - 18/09/2023 Trung Bộ Kinh - MN 32: Đại Kinh Rừng sừng bò Mahāgosiṅga sutta (2) - Sư Hạnh Tuệ - 18/09/2023
47 Trung Bộ Kinh - MN 33: Ðại kinh Người chăn bò Mahāgopālakasutta - Sư Hạnh Tuệ - 20/09/2023 Trung Bộ Kinh - MN 33: Ðại kinh Người chăn bò Mahāgopālakasutta - Sư Hạnh Tuệ - 20/09/2023
48 Trung Bộ Kinh - MN 35: Tiểu kinh Saccaka Cūḷasaccakasutta - Sư Hạnh Tuệ - 21/09/2023 Trung Bộ Kinh - MN 35: Tiểu kinh Saccaka Cūḷasaccakasutta - Sư Hạnh Tuệ - 21/09/2023
49 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) | Sư Hạnh Tuệ | 10/05/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) | Sư Hạnh Tuệ | 10/05/2023
50 Trung Bộ Kinh - MN 35: Tiểu kinh Saccaka Cūḷasaccakasutta - Sư Hạnh Tuệ - 25/09/2023 Trung Bộ Kinh - MN 35: Tiểu kinh Saccaka Cūḷasaccakasutta - Sư Hạnh Tuệ - 25/09/2023

A tỳ đàm vỡ lòng | bài 1 | sư Hạnh Tuệ

1 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 1 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 1 | sư Hạnh Tuệ
2 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 2 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 2 | sư Hạnh Tuệ
3 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 3 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 3 | sư Hạnh Tuệ
4 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 4 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 4 | sư Hạnh Tuệ
5 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 5 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 5 | sư Hạnh Tuệ
6 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 6 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 6 | sư Hạnh Tuệ
7 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 6 - edited | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 6 - edited | sư Hạnh Tuệ
8 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 7 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 7 | sư Hạnh Tuệ
9 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 8 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 8 | sư Hạnh Tuệ
10 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 9 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 9 | sư Hạnh Tuệ
11 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 10 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 10 | sư Hạnh Tuệ
12 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 11 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 11 | sư Hạnh Tuệ
13 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 12 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 12 | sư Hạnh Tuệ
14 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 13 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 13 | sư Hạnh Tuệ
15 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 14 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 14 | sư Hạnh Tuệ

1. Kinh Tăng Chi | Duyên khởi | Sư Giác Nguyên giảng 11/12/2017

1 1. Kinh Tăng Chi | Duyên khởi | Sư Giác Nguyên giảng 11/12/2017 1. Kinh Tăng Chi | Duyên khởi | Sư Giác Nguyên giảng 11/12/2017
2 2. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Nữ sắc. Phẩm Đoạn triền cái | Sư Giác Nguyên giảng 12/12/2017 2. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Nữ sắc. Phẩm Đoạn triền cái | Sư Giác Nguyên giảng 12/12/2017
3 3. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | đến bài Búng ngón tay | Sư Giác Nguyên giảng 13/12/17 3. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | đến bài Búng ngón tay | Sư Giác Nguyên giảng 13/12/17
4 4. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Tinh tấn. Làm bạn với thiện | Sư Giác Nguyên giảng 17/12/17 4. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Tinh tấn. Làm bạn với thiện | Sư Giác Nguyên giảng 17/12/17
5 5. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | đến bài Phẩm một người | Sư Giác Nguyên giảng 18/12/17 5. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | đến bài Phẩm một người | Sư Giác Nguyên giảng 18/12/17
6 6. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng | Sư Giác Nguyên giảng 19/12/2017 6. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng | Sư Giác Nguyên giảng 19/12/2017
7 7. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 20/12/2017 7. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 20/12/2017
8 8. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 24/12/2017 8. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 24/12/2017
9 9. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt3) | Sư Giác Nguyên giảng 25/12/2017 9. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt3) | Sư Giác Nguyên giảng 25/12/2017
10 10. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt4) | Sư Giác Nguyên giảng 26/12/2017 10. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt4) | Sư Giác Nguyên giảng 26/12/2017
11 11. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt5) | Sư Giác Nguyên giảng 27/12/2017 11. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt5) | Sư Giác Nguyên giảng 27/12/2017
12 12. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt6) | Sư Giác Nguyên giảng 31/12/2017 12. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt6) | Sư Giác Nguyên giảng 31/12/2017
13 13. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt7) | Sư Giác Nguyên giảng 01/01/2018 13. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt7) | Sư Giác Nguyên giảng 01/01/2018
14 14. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt8) | Sư Giác Nguyên giảng 02/01/2018 14. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt8) | Sư Giác Nguyên giảng 02/01/2018
15 15. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt9) | Sư Giác Nguyên giảng 03/01/2018 15. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt9) | Sư Giác Nguyên giảng 03/01/2018
16 16. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt10) | Sư Giác Nguyên giảng 07/01/2018 16. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt10) | Sư Giác Nguyên giảng 07/01/2018
17 17. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt11) | Sư Giác Nguyên giảng 08/01/2018 17. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt11) | Sư Giác Nguyên giảng 08/01/2018
18 18. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Không Thể Có Ðược | Sư Giác Nguyên giảng 14/1/2018 18. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Không Thể Có Ðược | Sư Giác Nguyên giảng 14/1/2018
19 19. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Không Thể Có Ðược (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 15/01/2018 19. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Không Thể Có Ðược (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 15/01/2018
20 20. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Một Pháp. Phẩm Chủng Tử | Sư Giác Nguyên giảng 19/01/2018 20. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Một Pháp. Phẩm Chủng Tử | Sư Giác Nguyên giảng 19/01/2018
21 21. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Makkhali | Sư Giác Nguyên giảng 20/01/2018 21. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Makkhali | Sư Giác Nguyên giảng 20/01/2018
22 22.Kinh Tăng Chi|Chương Một pháp| Phẩm Không Phóng Dật.Phẩm Thiền Ðịnh |Sư Giác Nguyên giảng 22/1/18 22.Kinh Tăng Chi|Chương Một pháp| Phẩm Không Phóng Dật.Phẩm Thiền Ðịnh |Sư Giác Nguyên giảng 22/1/18
23 23. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Thiền Ðịnh (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 23/01/2018 23. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Thiền Ðịnh (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 23/01/2018
24 24. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Hình Phạt | Sư Giác Nguyên giảng 24/1/2018 24. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Hình Phạt | Sư Giác Nguyên giảng 24/1/2018
25 25. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Tranh Luận | Sư Giác Nguyên giảng 06/02/2018 25. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Tranh Luận | Sư Giác Nguyên giảng 06/02/2018
26 26. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Người Ngu | Sư Giác Nguyên giảng 07/02/2018 26. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Người Ngu | Sư Giác Nguyên giảng 07/02/2018
27 27. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Tâm Thăng Bằng | Sư Giác Nguyên giảng 08/02/2018 27. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Tâm Thăng Bằng | Sư Giác Nguyên giảng 08/02/2018
28 28. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | đến bài Phẩm Hội Chúng | Sư Giác Nguyên giảng 09/02/2018 28. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | đến bài Phẩm Hội Chúng | Sư Giác Nguyên giảng 09/02/2018
29 29. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Người. Phẩm Lạc | Sư Giác Nguyên giảng 14/02/2018 29. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Người. Phẩm Lạc | Sư Giác Nguyên giảng 14/02/2018
30 30. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Tướng | Sư Giác Nguyên giảng 18/03/2018 30. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Tướng | Sư Giác Nguyên giảng 18/03/2018
31 31. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Các Pháp | Sư Giác Nguyên giảng 19/03/2018 31. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Các Pháp | Sư Giác Nguyên giảng 19/03/2018
32 32. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Các Pháp (tt). Phẩm Kẻ Ngu | Sư Giác Nguyên giảng 20/3/18 32. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Các Pháp (tt). Phẩm Kẻ Ngu | Sư Giác Nguyên giảng 20/3/18
33 33. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | đến bài Phẩm Các Hy Vọng | Sư Giác Nguyên giảng 21/03/2018 33. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | đến bài Phẩm Các Hy Vọng | Sư Giác Nguyên giảng 21/03/2018
34 34. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Các Hy Vọng (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 26/03/2018 34. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Các Hy Vọng (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 26/03/2018
35 35. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | đến bài Phẩm Bố Thí | Sư Giác Nguyên giảng 27/03/2018 35. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | đến bài Phẩm Bố Thí | Sư Giác Nguyên giảng 27/03/2018
36 36. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Đón Chào. Phẩm Nhập Định | Sư Giác Nguyên giảng 28/3/2018 36. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Đón Chào. Phẩm Nhập Định | Sư Giác Nguyên giảng 28/3/2018
37 37. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Phẫn Nộ. Phẩm Thứ Mười Bảy | Sư Giác Nguyên giảng 29/3/18 37. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Phẫn Nộ. Phẩm Thứ Mười Bảy | Sư Giác Nguyên giảng 29/3/18
38 38. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Ngu | Sư Giác Nguyên giảng 31/03/2018 38. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Ngu | Sư Giác Nguyên giảng 31/03/2018
39 39. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Đóng Xe | Sư Giác Nguyên giảng 01/04/2018 39. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Đóng Xe | Sư Giác Nguyên giảng 01/04/2018
40 40. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Đóng Xe | Sư Giác Nguyên giảng 02/04/2018 40. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Đóng Xe | Sư Giác Nguyên giảng 02/04/2018
41 41. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Đóng Xe (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 03/04/2018 41. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Đóng Xe (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 03/04/2018
42 42. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | đến bài Phẩm Người | Sư Giác Nguyên giảng 05/04/2018 42. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | đến bài Phẩm Người | Sư Giác Nguyên giảng 05/04/2018
43 43. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 06/04/2018 43. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 06/04/2018
44 44. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 07/04/2018 44. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 07/04/2018
45 45. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Sứ Giả Của Trời | Sư Giác Nguyên giảng 08/04/2018 45. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Sứ Giả Của Trời | Sư Giác Nguyên giảng 08/04/2018
46 46. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Sứ Giả Của Trời (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 13/04/2018 46. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Sứ Giả Của Trời (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 13/04/2018
47 47. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Sứ Giả Của Trời (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 14/04/2018 47. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Sứ Giả Của Trời (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 14/04/2018
48 48. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | đến bài Phẩm Nhỏ | Sư Giác Nguyên giảng 15/04/2018 48. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | đến bài Phẩm Nhỏ | Sư Giác Nguyên giảng 15/04/2018
49 49. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Nhỏ (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 17/04/2018 49. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Nhỏ (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 17/04/2018
50 50. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Nhỏ (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 19/04/2018 50. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Nhỏ (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 19/04/2018

01. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Bộc Lưu | Sư Giác Nguyên giảng ngày 22/05/2014

1 01. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Bộc Lưu | Sư Giác Nguyên giảng ngày 22/05/2014 01. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Bộc Lưu | Sư Giác Nguyên giảng ngày 22/05/2014
2 02. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Giải thoát | Sư Giác Nguyên giảng ngày 23/05/2014 02. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Giải thoát | Sư Giác Nguyên giảng ngày 23/05/2014
3 03. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Đưa đến đoạn tận | Sư Giác Nguyên giảng ngày 24/05/2014 03. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Đưa đến đoạn tận | Sư Giác Nguyên giảng ngày 24/05/2014
4 04. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Bao nhiêu phải cắt đoạn | Sư Giác Nguyên giảng ngày 25/05/2014 04. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Bao nhiêu phải cắt đoạn | Sư Giác Nguyên giảng ngày 25/05/2014
5 05. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây lau | Tỉnh giác | Sư Giác Nguyên giảng ngày 26/05/2014 05. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây lau | Tỉnh giác | Sư Giác Nguyên giảng ngày 26/05/2014
6 06. Kinh Tương Ưng | Không liễu tri. Mê loạn. Mong muốn kiêu ngạo. Rừng núi | giảng ngày 27/05/2014 06. Kinh Tương Ưng | Không liễu tri. Mê loạn. Mong muốn kiêu ngạo. Rừng núi | giảng ngày 27/05/2014
7 07. Kinh Tương Ưng | Phẩm vườn hoan hỷ | Vườn hoan hỷ. Vui thích | giảng ngày 28/05/2014 07. Kinh Tương Ưng | Phẩm vườn hoan hỷ | Vườn hoan hỷ. Vui thích | giảng ngày 28/05/2014
8 08. Kinh Tương Ưng| Không ai bằng con. Giai cấp Sát Đế Lỵ| Sư Giác Nguyên giảng ngày 29/05/2014 08. Kinh Tương Ưng| Không ai bằng con. Giai cấp Sát Đế Lỵ| Sư Giác Nguyên giảng ngày 29/05/2014
9 09. Kinh Tương Ưng|Tiếng động rừng sâu. Ngủ gục, Biếng nhác. Khó làm. Tàm quý.|giảng ngày 30/05/2014 09. Kinh Tương Ưng|Tiếng động rừng sâu. Ngủ gục, Biếng nhác. Khó làm. Tàm quý.|giảng ngày 30/05/2014
10 10. Kinh Tương Ưng | Phẩm Vườn hoan hỷ | Am tranh. Samiddhi | Sư Giác Nguyên giảng ngày 01/06/2014 10. Kinh Tương Ưng | Phẩm Vườn hoan hỷ | Am tranh. Samiddhi | Sư Giác Nguyên giảng ngày 01/06/2014
11 11. Kinh Tương Ưng | Phẩm Kiếm | Kiếm | Sư Giác Nguyên giảng ngày 02/06/2014 11. Kinh Tương Ưng | Phẩm Kiếm | Kiếm | Sư Giác Nguyên giảng ngày 02/06/2014
12 12. Kinh Tương Ưng | Phẩm Kiếm | Triền Phược. Xúc chạm | Sư Giác Nguyên giảng ngày 03/06/2014 12. Kinh Tương Ưng | Phẩm Kiếm | Triền Phược. Xúc chạm | Sư Giác Nguyên giảng ngày 03/06/2014
13 13. Kinh Tương Ưng | Chế ngự tâm. Vị A-La-Hán. Ánh sáng | Sư Giác Nguyên giảng ngày 04/06/2014 13. Kinh Tương Ưng | Chế ngự tâm. Vị A-La-Hán. Ánh sáng | Sư Giác Nguyên giảng ngày 04/06/2014
14 14. Kinh Tương Ưng | Nước chảy. Giàu lớn. 4 bánh xe | Sư Giác Nguyên giảng ngày 05/06/2014 14. Kinh Tương Ưng | Nước chảy. Giàu lớn. 4 bánh xe | Sư Giác Nguyên giảng ngày 05/06/2014
15 15. Kinh Tương Ưng | Phẩm quần tiên |Con sơn dương. Với người thiện| Sư Giác Nguyên giảng 07/06/2014 15. Kinh Tương Ưng | Phẩm quần tiên |Con sơn dương. Với người thiện| Sư Giác Nguyên giảng 07/06/2014
16 16. Kinh Tương Ưng | Phẩm quần tiên | Xan tham. Lành thay | Sư Giác Nguyên giảng ngày 08/06/2014 16. Kinh Tương Ưng | Phẩm quần tiên | Xan tham. Lành thay | Sư Giác Nguyên giảng ngày 08/06/2014
17 17. Tương Ưng |Chúng không phải. Hiềm trách thiên. Lòng tin. Tụ hội| Sư Giác Nguyên giảng 23/06/2014 17. Tương Ưng |Chúng không phải. Hiềm trách thiên. Lòng tin. Tụ hội| Sư Giác Nguyên giảng 23/06/2014
18 18. Tương Ưng | Phẩm quần tiên |Miếng đá vụn. Con gái của Pajjuna| Sư Giác Nguyên giảng 09/07/2014 18. Tương Ưng | Phẩm quần tiên |Miếng đá vụn. Con gái của Pajjuna| Sư Giác Nguyên giảng 09/07/2014
19 19. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy |Thiêu cháy. Cho gì. Đồ ăn. Một căn rễ | Sư GN giảng 10/07/2014 19. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy |Thiêu cháy. Cho gì. Đồ ăn. Một căn rễ | Sư GN giảng 10/07/2014
20 20. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy | Bậc hoàn toàn. Thiên nữ | Sư Giác Nguyên giảng 11/07/2014 20. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy | Bậc hoàn toàn. Thiên nữ | Sư Giác Nguyên giảng 11/07/2014
21 21. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy | Trồng rừng. Kỳ Viên | Sư Giác Nguyên giảng 12/07/2014 21. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy | Trồng rừng. Kỳ Viên | Sư Giác Nguyên giảng 12/07/2014
22 22. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy | Xan tham. Thợ đồ gốm. Già | Sư Giác Nguyên giảng 13/07/2014 22. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy | Xan tham. Thợ đồ gốm. Già | Sư Giác Nguyên giảng 13/07/2014
23 23. Kinh Tương Ưng | Phẩm già | Không già. Bạn. Cơ sở | Sư Giác Nguyên giảng ngày 14/07/2014 23. Kinh Tương Ưng | Phẩm già | Không già. Bạn. Cơ sở | Sư Giác Nguyên giảng ngày 14/07/2014
24 24. Kinh Tương Ưng | Phẩm già | Sanh nhân | Sư Giác Nguyên giảng ngày 15/07/2014 24. Kinh Tương Ưng | Phẩm già | Sanh nhân | Sư Giác Nguyên giảng ngày 15/07/2014
25 25. Kinh Tương Ưng | Phẩm già | Phi đạo. Người bạn. Người thi sĩ | Sư Giác Nguyên giảng 17/07/2014 25. Kinh Tương Ưng | Phẩm già | Phi đạo. Người bạn. Người thi sĩ | Sư Giác Nguyên giảng 17/07/2014
26 26. Kinh Tương Ưng | Phẩm thắng | Danh. Tâm. Khát ái. Kiết sử | Sư Giác Nguyên giảng ngày 19/07/2014 26. Kinh Tương Ưng | Phẩm thắng | Danh. Tâm. Khát ái. Kiết sử | Sư Giác Nguyên giảng ngày 19/07/2014
27 27. Tương Ưng | Triền phược. Bị áp đảo. Bị treo cột. Bị đóng kín. Ước muốn | Sư GN giảng 22/07/2014 27. Tương Ưng | Triền phược. Bị áp đảo. Bị treo cột. Bị đóng kín. Ước muốn | Sư GN giảng 22/07/2014
28 28. Kinh Tương Ưng | Phẩm thắng | Đời. Đoạn sát. Cỗ xe | Sư Giác Nguyên giảng ngày 24/07/2014 28. Kinh Tương Ưng | Phẩm thắng | Đời. Đoạn sát. Cỗ xe | Sư Giác Nguyên giảng ngày 24/07/2014
29 29. Kinh Tương Ưng | Phẩm đoạn | Cỗ xe. Tài sản. Mưa | Sư Giác Nguyên giảng ngày 26/07/2014 29. Kinh Tương Ưng | Phẩm đoạn | Cỗ xe. Tài sản. Mưa | Sư Giác Nguyên giảng ngày 26/07/2014
30 30. Kinh Tương Ưng | Phẩm đoạn | Khủng bố. Không già | Sư Giác Nguyên giảng ngày 29/07/2014 30. Kinh Tương Ưng | Phẩm đoạn | Khủng bố. Không già | Sư Giác Nguyên giảng ngày 29/07/2014
31 31. Kinh Tương Ưng | Phẩm đoạn | Dục. Tôn chủ | Sư Giác Nguyên giảng ngày 31/07/2014 31. Kinh Tương Ưng | Phẩm đoạn | Dục. Tôn chủ | Sư Giác Nguyên giảng ngày 31/07/2014
32 32,5. Kinh Tương Ưng|Phẩm đoạn|Lương thực. Chớp. Không tranh luận (2)|Sư Giác Nguyên giảng 2/8/2014 32,5. Kinh Tương Ưng|Phẩm đoạn|Lương thực. Chớp. Không tranh luận (2)|Sư Giác Nguyên giảng 2/8/2014
33 32. Kinh Tương Ưng|Phẩm đoạn|Lương thực. Chớp. Không tranh luận (1)| Sư Giác Nguyên giảng 02/08/2014 32. Kinh Tương Ưng|Phẩm đoạn|Lương thực. Chớp. Không tranh luận (1)| Sư Giác Nguyên giảng 02/08/2014
34 33. Kinh Tương Ưng |CII | Phẩm thứ nhất |Kassapa. Ca Diếp. Kassapa. Ca Diếp2| Sư GN giảng 06/08/2014 33. Kinh Tương Ưng |CII | Phẩm thứ nhất |Kassapa. Ca Diếp. Kassapa. Ca Diếp2| Sư GN giảng 06/08/2014
35 33,5. Kinh Tương Ưng |CII |Phẩm thứ nhất|Kassapa. Ca Diếp. Kassapa. Ca Diếp2| Sư GN giảng 06/08/2014 33,5. Kinh Tương Ưng |CII |Phẩm thứ nhất|Kassapa. Ca Diếp. Kassapa. Ca Diếp2| Sư GN giảng 06/08/2014
36 34. Kinh Tương Ưng |Phẩm thứ nhất |Māgha, Māgadha, Dāmali, Kāmada| Sư Giác Nguyên giảng 07/08/2014 34. Kinh Tương Ưng |Phẩm thứ nhất |Māgha, Māgadha, Dāmali, Kāmada| Sư Giác Nguyên giảng 07/08/2014
37 35. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Pañcālacaṇḍa. Tāyana Candima | Sư Giác Nguyên giảng 09/08/2014 35. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Pañcālacaṇḍa. Tāyana Candima | Sư Giác Nguyên giảng 09/08/2014
38 36. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất |Nhật thiên tử.(Sūriya)Candimasa| Sư Giác Nguyên giảng 12/08/2014 36. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất |Nhật thiên tử.(Sūriya)Candimasa| Sư Giác Nguyên giảng 12/08/2014
39 37. Tương Ưng|Veṇḍu;Diighalatthi.Dīghalaṭṭhi.Subrahma.Nandana.Candana,Vāsudatta.Subrahma|14/08/2014 37. Tương Ưng|Veṇḍu;Diighalatthi.Dīghalaṭṭhi.Subrahma.Nandana.Candana,Vāsudatta.Subrahma|14/08/2014
40 38. Tương Ưng|Kakudhasutta,Uttarasutta, Anāthapiṇḍikasutta,Sivasutta,Khemasutta| giảng 16/08/2014 38. Tương Ưng|Kakudhasutta,Uttarasutta, Anāthapiṇḍikasutta,Sivasutta,Khemasutta| giảng 16/08/2014
41 39. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Khema đến Bài 29: Susīma | Sư Giác Nguyên giảng 19/08/2014 39. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Khema đến Bài 29: Susīma | Sư Giác Nguyên giảng 19/08/2014
42 40. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Các ngoại đạo sư | Sư Giác Nguyên giảng 21/08/2014 40. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Các ngoại đạo sư | Sư Giác Nguyên giảng 21/08/2014
43 41. Tương Ưng |Tự bảo hộ.Thiểu số.Xử kiện.Mallikā.Tế đàn.Triền phược| Sư Giác Nguyên giảng23/08/2014 41. Tương Ưng |Tự bảo hộ.Thiểu số.Xử kiện.Mallikā.Tế đàn.Triền phược| Sư Giác Nguyên giảng23/08/2014
44 42. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Bện tóc. Năm vua. Đại thực | Sư Giác Nguyên giảng 26/08/2014 42. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Bện tóc. Năm vua. Đại thực | Sư Giác Nguyên giảng 26/08/2014
45 43. Tương Ưng |Chiến tranh.Người con gái.Không phóng dật.Không con.Không cô đơn| giảng 28/08/2014 43. Tương Ưng |Chiến tranh.Người con gái.Không phóng dật.Không con.Không cô đơn| giảng 28/08/2014
46 44. Tương Ưng |Chương III tương ưng Kosala|Người.Tổ mẫu.Thế gian.Cung thuật.Ví dụ hòn núi|02/09/2014 44. Tương Ưng |Chương III tương ưng Kosala|Người.Tổ mẫu.Thế gian.Cung thuật.Ví dụ hòn núi|02/09/2014
47 45. Kinh Tương Ưng | Chương IV |Khổ hạnh và nghiệp đến bài Con voi | Sư Giác Nguyên giảng 04/09/2014 45. Kinh Tương Ưng | Chương IV |Khổ hạnh và nghiệp đến bài Con voi | Sư Giác Nguyên giảng 04/09/2014
48 46. Kinh Tương Ưng |Chương V Tương ưng Tỷ Kheo Ni|Alavikha đến bài Vajirā| (1)Sư GN giảng 06/09/2014 46. Kinh Tương Ưng |Chương V Tương ưng Tỷ Kheo Ni|Alavikha đến bài Vajirā| (1)Sư GN giảng 06/09/2014
49 47. Kinh Tương Ưng |Chương V Tương ưng Tỷ Kheo Ni| Alavikha đến bài Vajirā|(2)Sư GN giảng 06/09/2014 47. Kinh Tương Ưng |Chương V Tương ưng Tỷ Kheo Ni| Alavikha đến bài Vajirā|(2)Sư GN giảng 06/09/2014
50 48. Kinh Tương Ưng |Chương VI Tương ưng Phạm Thiên|Thỉnh cầu. Cung kính. Baka|Sư GN giảng 09/09/2014 48. Kinh Tương Ưng |Chương VI Tương ưng Phạm Thiên|Thỉnh cầu. Cung kính. Baka|Sư GN giảng 09/09/2014

Vấn Đáp Phật Pháp

Quý vị hỏi, sư Hạnh Tuệ sẽ trả lời

Câu hỏi đã trả lời

Vui lòng tìm câu đã được trả lời trước khi hỏi. Quý vị có thể tìm các câu hỏi đã trả lời trong danh sách này:
https://tinyurl.com/yc6w4nxf
hoặc
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13ieHYqQ_cxsZ9MWzuRB1CWHRbru9OFx5UkqOXkCYd38/edit?usp=sharing

2335. Nỗi sợ phát sinh do đâu?

1 2335. Nỗi sợ phát sinh do đâu? 2335. Nỗi sợ phát sinh do đâu?
2 2334. Phá bào thai chưa đủ ngũ căn có mang tội? 2334. Phá bào thai chưa đủ ngũ căn có mang tội?
3 2333. Vững tâm để tham gia khóa thiền 2333. Vững tâm để tham gia khóa thiền
4 2332. Do nhân gì giới tính không rõ ràng? 2332. Do nhân gì giới tính không rõ ràng?
5 2331. Bị nhiễm HIV phải tu tập như thế nào? 2331. Bị nhiễm HIV phải tu tập như thế nào?
6 2330. Chỉ cần phát nguyện giải thoát là sẽ thành tựu? 2330. Chỉ cần phát nguyện giải thoát là sẽ thành tựu?
7 2329. Vì sao phát âm tiếng Pali các nước khác nhau? 2329. Vì sao phát âm tiếng Pali các nước khác nhau?
8 2328. Phương pháp thiền Dhammakaya có đúng? 2328. Phương pháp thiền Dhammakaya có đúng?
9 2327. Dùng thịt do người khác giết mổ có cộng nghiệp? 2327. Dùng thịt do người khác giết mổ có cộng nghiệp?
10 2326. Nguồn gốc phương pháp thiền niệm "buông" 2326. Nguồn gốc phương pháp thiền niệm "buông"
11 2325. Chỉ phước dâng y Kathina có đủ chứng đạt Tứ Thánh Quả? 2325. Chỉ phước dâng y Kathina có đủ chứng đạt Tứ Thánh Quả?
12 2324. Vì sao Đề Bà Đạt Đa phải đọa địa ngục? 2324. Vì sao Đề Bà Đạt Đa phải đọa địa ngục?
13 2323. Quy Y Tam Bảo online có hợp lệ? 2323. Quy Y Tam Bảo online có hợp lệ?
14 2322. Làm nghề cầm đồ có gây ác nghiệp? 2322. Làm nghề cầm đồ có gây ác nghiệp?
15 2321. Vì sao có sự chênh lệch thời gian xuất hiện giữa những vị Chánh Đẳng Giác? 2321. Vì sao có sự chênh lệch thời gian xuất hiện giữa những vị Chánh Đẳng Giác?
16 2320. Quá trình tiết kiệm tiền để làm thiện pháp thì có phước tài sản không? 2320. Quá trình tiết kiệm tiền để làm thiện pháp thì có phước tài sản không?
17 2319. Kinh sách không còn dùng phải làm sao? 2319. Kinh sách không còn dùng phải làm sao?
18 2318. Học Kinh Tạng và A Tì Đàm sao cho hiệu quả? 2318. Học Kinh Tạng và A Tì Đàm sao cho hiệu quả?
19 2300. Khắc phục thói chửi tục? 2300. Khắc phục thói chửi tục?
20 2299. Thờ ngài Sivali sao cho đúng? 2299. Thờ ngài Sivali sao cho đúng?
21 2298. Đối nhân xử thế với đời sao cho đúng? 2298. Đối nhân xử thế với đời sao cho đúng?
22 2317. Xuất gia có cần bảo lãnh? 2317. Xuất gia có cần bảo lãnh?
23 2316. Thế nào là điềm đạm? 2316. Thế nào là điềm đạm?
24 2315. Chư Thiên khi hết phước có bị đọa địa ngục? 2315. Chư Thiên khi hết phước có bị đọa địa ngục?
25 2314. Sư Hạnh Tuệ có phạm giới nhận tài vật? 2314. Sư Hạnh Tuệ có phạm giới nhận tài vật?
26 2313. Giáo lý A Tì Đàm có phải là căn bản? 2313. Giáo lý A Tì Đàm có phải là căn bản?
27 2312. Để nam nữ không phạm giới tà hạnh? 2312. Để nam nữ không phạm giới tà hạnh?
28 2311. Khi niệm Ân Đức Phật có cần niệm đủ? 2311. Khi niệm Ân Đức Phật có cần niệm đủ?
29 2310. Cái ác từ đâu mà có? 2310. Cái ác từ đâu mà có?
30 2309. Thế nào là Pháp thoại? 2309. Thế nào là Pháp thoại?
31 2308. Hỏi về việc cho người khác mượn tiền 2308. Hỏi về việc cho người khác mượn tiền
32 2307. Sinh tâm khó chịu khi mọi sự không theo ý mình? 2307. Sinh tâm khó chịu khi mọi sự không theo ý mình?
33 2306. Bát Kỉnh Pháp không còn phù hợp? 2306. Bát Kỉnh Pháp không còn phù hợp?
34 2305. Tướng số tốt có quyết định số mệnh? 2305. Tướng số tốt có quyết định số mệnh?
35 2304. Chỉ giữ được 3 giới trong 5 giới có được phước báu? 2304. Chỉ giữ được 3 giới trong 5 giới có được phước báu?
36 2303. Làm sao để chuyển hóa người thân nhiều tâm sân? 2303. Làm sao để chuyển hóa người thân nhiều tâm sân?
37 2302. Tự ý in ấn, xuất bản kinh điển, chú giải để đem bán lấy tiền? 2302. Tự ý in ấn, xuất bản kinh điển, chú giải để đem bán lấy tiền?
38 2301. Không được phơi đồ vào ban đêm? 2301. Không được phơi đồ vào ban đêm?
39 2297. Cúng dường cho nơi không theo Chánh Pháp có phước không? 2297. Cúng dường cho nơi không theo Chánh Pháp có phước không?
40 2287. Bán thuốc giảm cân có phải tà mạng? 2287. Bán thuốc giảm cân có phải tà mạng?
41 2284. Tại sao có sự chênh lệch tuổi thọ của con người giữa thời các vị Phật? 2284. Tại sao có sự chênh lệch tuổi thọ của con người giữa thời các vị Phật?
42 2296. Giảm tâm sân với bạn bè? 2296. Giảm tâm sân với bạn bè?
43 2295. Nữ cư sĩ nên bắt đầu tu tập từ đâu? 2295. Nữ cư sĩ nên bắt đầu tu tập từ đâu?
44 2294. Giao du với người xấu rồi bị hại có phải do nghiệp? 2294. Giao du với người xấu rồi bị hại có phải do nghiệp?
45 2293. Yêu đương có phải do mắc nợ? 2293. Yêu đương có phải do mắc nợ?
46 2292. Làm công việc cho hãng bia 2292. Làm công việc cho hãng bia
47 2291. Kiểm soát lời nói ra 2291. Kiểm soát lời nói ra
48 2290. Phạm giới vì làm theo lệnh thì phải làm sao? 2290. Phạm giới vì làm theo lệnh thì phải làm sao?
49 2289. Không đáp trả tình yêu có bị quả báo? 2289. Không đáp trả tình yêu có bị quả báo?
50 2288. Là cư sỹ thì có thể tái sinh về cõi Đâu Suất gặp Phật Di Lặc không? 2288. Là cư sỹ thì có thể tái sinh về cõi Đâu Suất gặp Phật Di Lặc không?

Từ điển theo vần

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Z

Từ mới cập nhật

 • Ababa Niraya - Đây không phải là tên đặt cho một địa ngục đặc biệt, mà là một khoảng thời gian ở trong Avīci.
 • Abbha Sutta - Mây sấm chớp đôi khi nổi lên là do các vị chư Thiên loại mây sấm (Abbhāva-lāhaka) mong muốn đem đến sự...
 • Abbhāhata Sutta - Thế gian bị bức bách vì chết chóc, tuổi già, sự tàn hoại và lòng khao khát S.i.40. Những câu kệ cũng...
 • Abbhahattha – Xem Ambahattha. - Một ngọn đồi ở Sunāparanta nơi Trưởng lão Punna cư ngụ một thời gian sau khi đến đất nước đó. Em...
 • Abbhañjanadāyaka Thera - Một vị A-la-hán. Trong một kiếp quá khứ ngài đã từng cúng dường thuốc mỡ cho Đức Phật Kondañña.  Kết quả...
 • Abhayamātā - Một vị trưởng lão ni (Therī). Bà từng là một kỹ nữ tên Padumavatī, người đẹp của Ujjenī. Vua Bimbisāra sau khi...
 • Abhayanāga - Em trai của vua Vohārikatissa. Với sự giúp đỡ của người chú tên là Subhadeva, ông đã âm mưu chống lại...