Chú Giải BỘ PHÂN TÍCH-Mục lục

PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ
THERAVĀDA

Chú Giải BỘ PHÂN TÍCH
(Vibhanga Atthakathā)

“XUA TAN SI ÁM”
(Sammohavinodanī)

Nguyên Tác Pāli: Bhadantācariya Buddhaghosa
Bản Anh Ngữ: Bhikkhu Ñāṇamoli
Bản Việt Ngữ:
Tỳ khưu Thiện Minh

       Mục lục

Tập I:

Chương Một – PHÂN TÍCH CÁC UẨN (Khandhavibhaṅga)
Chương Hai – PHÂN TÍCH CÁC XỨ (Āyatanavibhaṅga)
Chương Ba – PHÂN TÍCH CÁC GIỚI (Dhātuvibhaṅga)
Chương Bốn – PHÂN TÍCH THÁNH ĐẾ (Saccavibhaṅga)
Chương Năm – PHÂN TÍCH CÁC QUYỀN (Indriyavibbaṅga)
Chương Sáu – PHÂN TÍCH DUYÊN KHỞI (Paccayākāravibhaṅga)
Chương Bảy PHÂN TÍCH TỨ NIỆM XỨ (Satipaṭṭhānavibhaṅga)

Tập II:

ChươngTám – LOẠI CHÁNH TINH TẤN (Sammappadhānavibhaṅga)
Chương Chín – PHÂN TÍCH THẦN TÚC (Iddhipādavibhaṅga)
Chương Mười – PHÂN TÍCH CÁC GIÁC CHI (Bojjhaṅgavibhaṅga)
Chương Mười Một – PHÂN TÍCH VỀ ĐẠO (Maggavibhaṅga)
Chương Mười Hai – PHÂN TÍCH CÁC TẦNG THIỀN (Jhānavibhaṅga)
Chương Mười Ba – PHÂN TÍCH PHÁP VÔ LƯỢNG (Appamaññavibhaṅga)
Chương Mười Bốn – PHÂN TÍCH CÁC HỌC GIỚI (Sikkhāpadavibhaṅga)
Chương Mười Lăm – PHÂN TÍCH CÁC ĐẠT THÔNG (Paṭisambhidāvibhaṅga)
Chương Mười Sáu – PHÂN TÍCH TRÍ (Ñaṇavibhaṅga)
Chương Mười Bảy – PHÂN TÍCH CÁC TIỂU TÔNG (Minor Bases) (Khuddakavatthuvibhaṅga)
Chương Mười Tám – PHÂN TÍCH PHÁP TÂM (Dhammahadayavibhaṅga)

LỜI BẠT

-ooOoo-