Đóng/ Mở Menu chính
 1. Tiểu sử Hòa thượng Giới Nghiêm – Lời nói đầu – Kệ lễ bái Tam bảo
 2. PHẦN DẪN NHẬP
 3. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 01 – 20)
 4. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 21 – 48)
 5. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 49 – 72)
 6. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 73 – 89)
 7. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 90 – 95) (SỰ CHUẨN BỊ CỦA ĐỨC VUA VỀ NHỮNG CÂU HỎI MENDAKA)
 8. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 96 – 103)
 9. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 104 – 113)
 10. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 114 – 124)
 11. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 125 – 135)
 12. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 136 – 146)
 13. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 147 – 156)
 14. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 157 – 164)
 15. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 165 – 175)
 16. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 176)
 17. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 177)
 18. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 178 – 207: Những câu hỏi về ví dụ)
 19. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (Câu 208 – 244: Những câu hỏi về ví dụ)
 20. SAU CUỘC VẤN ĐÁP