KINH TRƯỜNG BỘ

1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla sutta)
2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta)
3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta)
4. Kinh Chủng Ðức (Sonadanda sutta)
5. Kinh Cứu-la-đàn-đầu (kūṭadantasutta)
6. Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta)
7. Kinh Cha-li-da (Jàliya Sutta)
8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta)
9. Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)
10. Kinh Tu-ba (Subha Sutta)
11. Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta)
12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutta)
13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta)
14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta)
15. Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta)
16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)
17. Kinh Ðại Thiện Kiến vương (Mahàsudassana sutta)
18. Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta)
19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta)
20. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta)
21. Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha sutta)
22. Kinh Ðại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta)
23. Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta)
24. Kinh Ba-lê (Pàtika sutta)
25. Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống (Udumbarikà-Sìhanàda sutta)
26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sìhanàda sutta)
27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta)
28. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdanìya sutta)
29. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika sutta)
30. Kinh Tướng (Lakkhana sutta)
31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (siṅgālasutta)
32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta)
33. Kinh Phúng tụng (Sangìti sutta)
34. Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta)