Học Pháp

Thanh Tịnh Đạo - Giới thiệu - Sư Hạnh Tuệ | 16/06/2022

1 Thanh Tịnh Đạo - Giới thiệu - Sư Hạnh Tuệ | 16/06/2022 Thanh Tịnh Đạo - Giới thiệu - Sư Hạnh Tuệ | 16/06/2022
2 Thanh Tịnh Đạo - 01. Phần Giới - Sư Hạnh Tuệ | 23/06/2022 Thanh Tịnh Đạo - 01. Phần Giới - Sư Hạnh Tuệ | 23/06/2022
3 Thanh Tịnh Đạo - 01. Phần Giới (tt) - Sư Hạnh Tuệ | 30/06/2022 Thanh Tịnh Đạo - 01. Phần Giới (tt) - Sư Hạnh Tuệ | 30/06/2022
4 Thanh Tịnh Đạo - 01. Giới (tt) | Sư Hạnh Tuệ | 08/09/2022 Thanh Tịnh Đạo - 01. Giới (tt) | Sư Hạnh Tuệ | 08/09/2022
5 Thanh Tịnh Đạo - 01. Giới (tt) | Sư Hạnh Tuệ | 15/09/2022 Thanh Tịnh Đạo - 01. Giới (tt) | Sư Hạnh Tuệ | 15/09/2022
6 Thanh Tịnh Đạo - 01. | Giới (tt) | Sư Hạnh Tuệ | 22/09/2022 Thanh Tịnh Đạo - 01. | Giới (tt) | Sư Hạnh Tuệ | 22/09/2022

1. Kinh Trường Bộ | Kinh Phạm võng | Sư Giác Nguyên giảng 24/06/2016

1 1. Kinh Trường Bộ | Kinh Phạm võng | Sư Giác Nguyên giảng 24/06/2016 1. Kinh Trường Bộ | Kinh Phạm võng | Sư Giác Nguyên giảng 24/06/2016
2 2. Kinh Trường Bộ | Kinh Phạm Võng (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 27/06/2016 2. Kinh Trường Bộ | Kinh Phạm Võng (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 27/06/2016
3 3. Kinh Trường Bộ | Kinh Sa Môn Quả | Sư Giác Nguyên giảng 28/06/2016 3. Kinh Trường Bộ | Kinh Sa Môn Quả | Sư Giác Nguyên giảng 28/06/2016
4 4. Kinh Trường Bộ | Ambattha . Kinh Chủng Đức | Sư Giác Nguyên giảng 29/06/2016 4. Kinh Trường Bộ | Ambattha . Kinh Chủng Đức | Sư Giác Nguyên giảng 29/06/2016
5 5.Kinh Trường Bộ|Kinh Kūtadanta(Cứu-la-đàn-đầu)Kūṭadantasuttaṃ.Mahali |Sư Giác Nguyên giảng 4/7/2016 5.Kinh Trường Bộ|Kinh Kūtadanta(Cứu-la-đàn-đầu)Kūṭadantasuttaṃ.Mahali |Sư Giác Nguyên giảng 4/7/2016
6 6. Kinh Trường Bộ | Jāliya Sutta đến bài Potthapāda Sutta | Sư Giác Nguyên giảng 05/07/2016 6. Kinh Trường Bộ | Jāliya Sutta đến bài Potthapāda Sutta | Sư Giác Nguyên giảng 05/07/2016
7 7. Kinh Trường Bộ | Kinh Subha . Kinh Kevaddha (Kiên Cố) | Sư Giác Nguyên giảng 06/07/2016 7. Kinh Trường Bộ | Kinh Subha . Kinh Kevaddha (Kiên Cố) | Sư Giác Nguyên giảng 06/07/2016
8 8. Kinh Trường Bộ | Lohicca đến bài Kinh Đại Bổn (1) | Sư Giác Nguyên giảng 14/07/2016 8. Kinh Trường Bộ | Lohicca đến bài Kinh Đại Bổn (1) | Sư Giác Nguyên giảng 14/07/2016
9 9. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bổn (2) | Sư Giác Nguyên giảng 15/07/2016 9. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bổn (2) | Sư Giác Nguyên giảng 15/07/2016
10 10. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bổn (3) | Sư Giác Nguyên giảng 16/07/2016 10. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bổn (3) | Sư Giác Nguyên giảng 16/07/2016
11 11. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bổn (4) | Sư Giác Nguyên giảng 18/07/2016 11. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bổn (4) | Sư Giác Nguyên giảng 18/07/2016
12 12. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Duyên (1) | Sư Giác Nguyên giảng 19/07/2016 12. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Duyên (1) | Sư Giác Nguyên giảng 19/07/2016
13 13. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Duyên (2) | Sư Giác Nguyên giảng 20/07/2016 13. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Duyên (2) | Sư Giác Nguyên giảng 20/07/2016
14 14. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Duyên (3) | Sư Giác Nguyên giảng 25/07/2016 14. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Duyên (3) | Sư Giác Nguyên giảng 25/07/2016
15 15. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm I | Sư Giác Nguyên giảng 26/07/2016 15. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm I | Sư Giác Nguyên giảng 26/07/2016
16 16. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm I (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 27/07/2016 16. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm I (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 27/07/2016
17 17. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm II (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 01/08/2016 17. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm II (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 01/08/2016
18 18. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm III, IV | Sư Giác Nguyên giảng 02/08/2016 18. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm III, IV | Sư Giác Nguyên giảng 02/08/2016
19 19. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn | Sư Giác Nguyên giảng 03/08/2016 19. Kinh Trường Bộ | Kinh Đại Bát Niết bàn | Sư Giác Nguyên giảng 03/08/2016
20 20.Kinh Trường Bộ| Kinh Đại Bát Niết bàn (tt) . Ðại Thiện/kiến vương | Sư Giác Nguyên giảng 8/8/2016 20.Kinh Trường Bộ| Kinh Đại Bát Niết bàn (tt) . Ðại Thiện/kiến vương | Sư Giác Nguyên giảng 8/8/2016
21 21. Kinh Trường Bộ | Kinh Xa-ni-sa | Sư Giác Nguyên giảng 09/08/2016 21. Kinh Trường Bộ | Kinh Xa-ni-sa | Sư Giác Nguyên giảng 09/08/2016
22 22. Kinh Trường Bộ | Đại Điển Tôn . Đại Hội | Sư Giác Nguyên giảng 10/08/2016 22. Kinh Trường Bộ | Đại Điển Tôn . Đại Hội | Sư Giác Nguyên giảng 10/08/2016
23 23. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðế-thích sở vấn | Sư Giác Nguyên giảng 23/08/2016 23. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðế-thích sở vấn | Sư Giác Nguyên giảng 23/08/2016
24 24. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðế-thích sở vấn (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 24/08/2016 24. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðế-thích sở vấn (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 24/08/2016
25 25. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (1) - Đại cương | Sư Giác Nguyên giảng 30/08/2016 25. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (1) - Đại cương | Sư Giác Nguyên giảng 30/08/2016
26 26.Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (2) - A. Thân quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 31/8/2016 26.Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (2) - A. Thân quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 31/8/2016
27 27. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (3) - A. Thân quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 6/9/2016 27. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (3) - A. Thân quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 6/9/2016
28 28. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (4) - B. Thọ quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 7/9/2016 28. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (4) - B. Thọ quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 7/9/2016
29 29. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (5) - B. Thọ quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 8/9/2016 29. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (5) - B. Thọ quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 8/9/2016
30 30. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (6) - B. Thọ quán niệm xứ (3) | Sư Giác Nguyên giảng 9/9/2016 30. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (6) - B. Thọ quán niệm xứ (3) | Sư Giác Nguyên giảng 9/9/2016
31 31. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (7) - B. Thọ quán niệm xứ (4) | Sư Giác Nguyên giảng 10/9/2016 31. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (7) - B. Thọ quán niệm xứ (4) | Sư Giác Nguyên giảng 10/9/2016
32 32. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (8) - C. Tâm quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 12/9/2016 32. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (8) - C. Tâm quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 12/9/2016
33 33. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (9) - C. Tâm quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 13/9/2016 33. Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (9) - C. Tâm quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 13/9/2016
34 34.Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (10) - C. Tâm quán niệm xứ (3) | Sư Giác Nguyên giảng 14/9/2016 34.Kinh Trường Bộ | Kinh Ðại niệm xứ (10) - C. Tâm quán niệm xứ (3) | Sư Giác Nguyên giảng 14/9/2016
35 35.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (11) - D. Pháp quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 19/9/2016 35.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (11) - D. Pháp quán niệm xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng 19/9/2016
36 36.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (12) - D. Pháp quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 20/9/2016 36.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (12) - D. Pháp quán niệm xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng 20/9/2016
37 37.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (13) - D. Pháp quán niệm xứ (3) | Sư Giác Nguyên giảng 22/9/2016 37.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (13) - D. Pháp quán niệm xứ (3) | Sư Giác Nguyên giảng 22/9/2016
38 38.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (14) - D. Pháp quán niệm xứ (4) | Sư Giác Nguyên giảng 26/9/2016 38.Kinh Trường Bộ| Kinh Ðại niệm xứ (14) - D. Pháp quán niệm xứ (4) | Sư Giác Nguyên giảng 26/9/2016
39 39. Kinh Trường Bộ | Kinh Tệ Túc | Sư Giác Nguyên giảng 27/09/2016 39. Kinh Trường Bộ | Kinh Tệ Túc | Sư Giác Nguyên giảng 27/09/2016
40 40. Kinh Trường Bộ | Kinh Ba-lê | Sư Giác Nguyên giảng 17/10/2016 40. Kinh Trường Bộ | Kinh Ba-lê | Sư Giác Nguyên giảng 17/10/2016
41 41. Kinh Trường Bộ | Kinh Ưu-đàm-bà-la. Sư tử hống | Sư Giác Nguyên giảng 18/10/2016 41. Kinh Trường Bộ | Kinh Ưu-đàm-bà-la. Sư tử hống | Sư Giác Nguyên giảng 18/10/2016
42 42. Kinh Trường Bộ | Kinh Chuyển luân thánh vương. Sư tử hống | Sư Giác Nguyên giảng 19/10/2016 42. Kinh Trường Bộ | Kinh Chuyển luân thánh vương. Sư tử hống | Sư Giác Nguyên giảng 19/10/2016
43 43. Kinh Trường Bộ | Kinh Khởi Thế Nhân Bổn | Sư Giác Nguyên giảng 20/10/2016 43. Kinh Trường Bộ | Kinh Khởi Thế Nhân Bổn | Sư Giác Nguyên giảng 20/10/2016
44 44. Kinh Trường Bộ | Kinh Tự hoan hỷ (Sampasādaniya Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 21/10/2016 44. Kinh Trường Bộ | Kinh Tự hoan hỷ (Sampasādaniya Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 21/10/2016
45 45. Kinh Trường Bộ | Kinh Thanh tịnh (Pāsādika Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 29/11/2016 45. Kinh Trường Bộ | Kinh Thanh tịnh (Pāsādika Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 29/11/2016
46 46. Kinh Trường Bộ | Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 30/11/2016 46. Kinh Trường Bộ | Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 30/11/2016
47 47. Kinh Trường Bộ | Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 05/12/2016 47. Kinh Trường Bộ | Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) (tt) | Sư Giác Nguyên giảng 05/12/2016
48 48.Kinh Trường Bộ|Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singālovāda Sutta)(a)|Sư Giác Nguyên giảng 6/12/2016 48.Kinh Trường Bộ|Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singālovāda Sutta)(a)|Sư Giác Nguyên giảng 6/12/2016
49 49.Kinh Trường Bộ|Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singālovāda Sutta)(b)|Sư Giác Nguyên giảng 7/12/2016 49.Kinh Trường Bộ|Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singālovāda Sutta)(b)|Sư Giác Nguyên giảng 7/12/2016
50 50. Kinh Trường Bộ | Kinh A-sá-nang-chi (Atānātiya Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 08/12/2016 50. Kinh Trường Bộ | Kinh A-sá-nang-chi (Atānātiya Sutta) | Sư Giác Nguyên giảng 08/12/2016

Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (1) - sư Hạnh Tuệ

1 Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (1) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (1) - sư Hạnh Tuệ
2 Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (2) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (2) - sư Hạnh Tuệ
3 Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (3) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (3) - sư Hạnh Tuệ
4 Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (4) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 01. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mūlapariyāyasutta (4) - sư Hạnh Tuệ
5 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (1) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (1) - sư Hạnh Tuệ
6 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (2) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (2) - sư Hạnh Tuệ
7 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (3) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (3) - sư Hạnh Tuệ
8 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (4) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (4) - sư Hạnh Tuệ
9 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (5) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (5) - sư Hạnh Tuệ
10 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (6) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (6) - sư Hạnh Tuệ
11 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (7) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (7) - sư Hạnh Tuệ
12 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (8) - sư Hạnh Tuệ Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabbāsavasutta (8) - sư Hạnh Tuệ
13 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc - Sabbàsava Sutta (9) | Sư Hạnh Tuệ | 02/07/2022 Trung Bộ Kinh - 02. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc - Sabbàsava Sutta (9) | Sư Hạnh Tuệ | 02/07/2022
14 Trung Bộ Kinh - 03. Kinh Thừa Tự Pháp (tt) - 04. Khiếp Đảm và Sợ Hãi phần 1| Sư Hạnh Tuệ |10/09/2022 Trung Bộ Kinh - 03. Kinh Thừa Tự Pháp (tt) - 04. Khiếp Đảm và Sợ Hãi phần 1| Sư Hạnh Tuệ |10/09/2022
15 Trung Bộ Kinh - 03. Kinh Thừa Tự Pháp - Bài 3 Phần 6 - Sư Hạnh Tuệ | 03/09/2022 Trung Bộ Kinh - 03. Kinh Thừa Tự Pháp - Bài 3 Phần 6 - Sư Hạnh Tuệ | 03/09/2022
16 Kinh Trung Bộ - 04.Khiếp Đảm và Sợ Hãi (phần 2) -Sư Hạnh Tuệ | 17/09/2022 Kinh Trung Bộ - 04.Khiếp Đảm và Sợ Hãi (phần 2) -Sư Hạnh Tuệ | 17/09/2022
17 Trung Bộ Kinh - 04. Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi Phần 3 (TT) | Sư Hạnh Tuệ | 24/09/2022 Trung Bộ Kinh - 04. Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi Phần 3 (TT) | Sư Hạnh Tuệ | 24/09/2022
18 Trung Bộ Kinh - 04.Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi phần 4 | Sư Hạnh Tuệ | 01/10/2022 Trung Bộ Kinh - 04.Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi phần 4 | Sư Hạnh Tuệ | 01/10/2022
19 Trung Bộ Kinh - 04.Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi Phần 5 (TT) | Sư Hạnh Tuệ | 08/10/2022 Trung Bộ Kinh - 04.Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi Phần 5 (TT) | Sư Hạnh Tuệ | 08/10/2022
20 Trung Bộ Kinh - 04.Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi phần 6 | Sư Hạnh Tuệ | 22/10/2022 Trung Bộ Kinh - 04.Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi phần 6 | Sư Hạnh Tuệ | 22/10/2022
21 Trung Bộ Kinh - 04. Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi (P.7) + Kinh Vô Uế Nhiễm P1 | Sư Hạnh Tuệ | 29/10/2022 Trung Bộ Kinh - 04. Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi (P.7) + Kinh Vô Uế Nhiễm P1 | Sư Hạnh Tuệ | 29/10/2022
22 Trung Bộ Kinh - 5. Kinh Vô Uế Nhiễm (Phần 2) | Sư Hạnh Tuệ | 05/11/2022. Trung Bộ Kinh - 5. Kinh Vô Uế Nhiễm (Phần 2) | Sư Hạnh Tuệ | 05/11/2022.
23 Trung Bộ Kinh - 06. Kinh Ước Nguyện (Phần tiếp theo) | Sư Hạnh Tuệ | 26/11/2022 Trung Bộ Kinh - 06. Kinh Ước Nguyện (Phần tiếp theo) | Sư Hạnh Tuệ | 26/11/2022
24 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam - Phần 1 | Sư Hạnh Tuệ | 10/12/2022 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam - Phần 1 | Sư Hạnh Tuệ | 10/12/2022
25 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam Phần 2 | Sư Hạnh Tuệ | 17/12/2022 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam Phần 2 | Sư Hạnh Tuệ | 17/12/2022
26 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam Phần 3 | Sư Hạnh Tuệ | 24/12/2022 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam Phần 3 | Sư Hạnh Tuệ | 24/12/2022
27 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam Phần cuối | Sư Hạnh Tuệ | 31/12/2022 Trung Bộ Kinh - 07. Kinh Ví dụ tấm vải Vatthasuttam Phần cuối | Sư Hạnh Tuệ | 31/12/2022
28 Trung Bộ Kinh - 08. Bài Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttaṃ) - Phần 1 | Sư Hạnh Tuệ | 07/01/2023 Trung Bộ Kinh - 08. Bài Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttaṃ) - Phần 1 | Sư Hạnh Tuệ | 07/01/2023
29 Trung Bộ Kinh - Bài Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttaṃ) - Phần 2 | Sư Hạnh Tuệ | 14/01/2023 Trung Bộ Kinh - Bài Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttaṃ) - Phần 2 | Sư Hạnh Tuệ | 14/01/2023
30 Trung Bộ Kinh - 08. Bài Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttaṃ) - Phần 3 | Sư Hạnh Tuệ | 11/02/2023 Trung Bộ Kinh - 08. Bài Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasuttaṃ) - Phần 3 | Sư Hạnh Tuệ | 11/02/2023
31 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 1 | Sư Hạnh Tuệ | 18/02/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 1 | Sư Hạnh Tuệ | 18/02/2023
32 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 2 | Sư Hạnh Tuệ | 04/03/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 2 | Sư Hạnh Tuệ | 04/03/2023
33 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 3 | Sư Hạnh Tuệ | 08/03/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 3 | Sư Hạnh Tuệ | 08/03/2023
34 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 7 | Sư Phước Nhựt | 29/03/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 7 | Sư Phước Nhựt | 29/03/2023
35 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 6 | Sư Phước Nhựt | 22/03/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 6 | Sư Phước Nhựt | 22/03/2023
36 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 5 | Sư Tuệ Tường | 15/03/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 5 | Sư Tuệ Tường | 15/03/2023
37 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 1 | Sư Tuệ Tường | 25/02/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 1 | Sư Tuệ Tường | 25/02/2023
38 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 8 | Sư Định Phúc | 05/04/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 8 | Sư Định Phúc | 05/04/2023
39 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 9 | Sư Định Phúc | 12/04/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 9 | Sư Định Phúc | 12/04/2023
40 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 9 | Sư Phước Nhựt | 26/04/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 9 | Sư Phước Nhựt | 26/04/2023
41 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) | Sư Hạnh Tuệ | 10/05/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) | Sư Hạnh Tuệ | 10/05/2023
42 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) | Phần 10 | Sư Hạnh Tuệ | 17/05/2023 Trung Bộ Kinh - 09. Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) | Phần 10 | Sư Hạnh Tuệ | 17/05/2023
43 Trung Bộ Kinh - Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 11 | Sư Phước Nhựt | 24/05/2023 Trung Bộ Kinh - Bài Kinh Chánh Kiến (Sammādiṭṭhisuttaṃ) - Phần 11 | Sư Phước Nhựt | 24/05/2023
44 Kinh Trung Bộ - Bài 10: Kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna-sutta) - Sư Tuệ Tường | 14/06/2023 Kinh Trung Bộ - Bài 10: Kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna-sutta) - Sư Tuệ Tường | 14/06/2023
45 Kinh Trung Bộ - Bài 10: Kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna-sutta) - Sư Hạnh Tuệ | 21/06/2023 Kinh Trung Bộ - Bài 10: Kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna-sutta) - Sư Hạnh Tuệ | 21/06/2023
46 Kinh Trung Bộ - Bài 10: Kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna-sutta) - Sư Định Phúc | 28/06/2023 Kinh Trung Bộ - Bài 10: Kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna-sutta) - Sư Định Phúc | 28/06/2023
47 Kinh Trung Bộ - Bài 10: Kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna-sutta) - Sư Hạnh Tuệ | 26/07/2023 Kinh Trung Bộ - Bài 10: Kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna-sutta) - Sư Hạnh Tuệ | 26/07/2023
48 Trung Bộ Kinh - MN 11. Tiểu kinh Sư tử hống Cūḷasīhanādasutta - Sư Hạnh Tuệ - 03/10/2023 Trung Bộ Kinh - MN 11. Tiểu kinh Sư tử hống Cūḷasīhanādasutta - Sư Hạnh Tuệ - 03/10/2023
49 Trung Bộ Kinh - MN 11. Tiểu kinh Sư tử hống Cūḷasīhanādasutta(2) - Sư Hạnh Tuệ - 04/10/2023 Trung Bộ Kinh - MN 11. Tiểu kinh Sư tử hống Cūḷasīhanādasutta(2) - Sư Hạnh Tuệ - 04/10/2023
50 Kinh Trung Bộ Phẩm số 12 - Ðại kinh Sư tử hống (Mahàsìhanàda sutta) - Sư Hạnh Tuệ - 05/10/2023 Kinh Trung Bộ Phẩm số 12 - Ðại kinh Sư tử hống (Mahàsìhanàda sutta) - Sư Hạnh Tuệ - 05/10/2023

A tỳ đàm vỡ lòng | bài 1 | sư Hạnh Tuệ

1 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 1 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 1 | sư Hạnh Tuệ
2 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 2 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 2 | sư Hạnh Tuệ
3 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 3 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 3 | sư Hạnh Tuệ
4 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 4 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 4 | sư Hạnh Tuệ
5 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 5 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 5 | sư Hạnh Tuệ
6 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 6 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 6 | sư Hạnh Tuệ
7 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 6 - edited | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 6 - edited | sư Hạnh Tuệ
8 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 7 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 7 | sư Hạnh Tuệ
9 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 8 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 8 | sư Hạnh Tuệ
10 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 9 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 9 | sư Hạnh Tuệ
11 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 10 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 10 | sư Hạnh Tuệ
12 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 11 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 11 | sư Hạnh Tuệ
13 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 12 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 12 | sư Hạnh Tuệ
14 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 13 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 13 | sư Hạnh Tuệ
15 A tỳ đàm vỡ lòng | bài 14 | sư Hạnh Tuệ A tỳ đàm vỡ lòng | bài 14 | sư Hạnh Tuệ

1. Kinh Tăng Chi | Duyên khởi | Sư Giác Nguyên giảng 11/12/2017

1 1. Kinh Tăng Chi | Duyên khởi | Sư Giác Nguyên giảng 11/12/2017 1. Kinh Tăng Chi | Duyên khởi | Sư Giác Nguyên giảng 11/12/2017
2 2. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Nữ sắc. Phẩm Đoạn triền cái | Sư Giác Nguyên giảng 12/12/2017 2. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Nữ sắc. Phẩm Đoạn triền cái | Sư Giác Nguyên giảng 12/12/2017
3 3. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | đến bài Búng ngón tay | Sư Giác Nguyên giảng 13/12/17 3. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | đến bài Búng ngón tay | Sư Giác Nguyên giảng 13/12/17
4 4. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Tinh tấn. Làm bạn với thiện | Sư Giác Nguyên giảng 17/12/17 4. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Tinh tấn. Làm bạn với thiện | Sư Giác Nguyên giảng 17/12/17
5 5. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | đến bài Phẩm một người | Sư Giác Nguyên giảng 18/12/17 5. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | đến bài Phẩm một người | Sư Giác Nguyên giảng 18/12/17
6 6. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng | Sư Giác Nguyên giảng 19/12/2017 6. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng | Sư Giác Nguyên giảng 19/12/2017
7 7. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 20/12/2017 7. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 20/12/2017
8 8. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 24/12/2017 8. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 24/12/2017
9 9. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt3) | Sư Giác Nguyên giảng 25/12/2017 9. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt3) | Sư Giác Nguyên giảng 25/12/2017
10 10. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt4) | Sư Giác Nguyên giảng 26/12/2017 10. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt4) | Sư Giác Nguyên giảng 26/12/2017
11 11. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt5) | Sư Giác Nguyên giảng 27/12/2017 11. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt5) | Sư Giác Nguyên giảng 27/12/2017
12 12. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt6) | Sư Giác Nguyên giảng 31/12/2017 12. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt6) | Sư Giác Nguyên giảng 31/12/2017
13 13. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt7) | Sư Giác Nguyên giảng 01/01/2018 13. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt7) | Sư Giác Nguyên giảng 01/01/2018
14 14. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt8) | Sư Giác Nguyên giảng 02/01/2018 14. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt8) | Sư Giác Nguyên giảng 02/01/2018
15 15. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt9) | Sư Giác Nguyên giảng 03/01/2018 15. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt9) | Sư Giác Nguyên giảng 03/01/2018
16 16. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt10) | Sư Giác Nguyên giảng 07/01/2018 16. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt10) | Sư Giác Nguyên giảng 07/01/2018
17 17. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt11) | Sư Giác Nguyên giảng 08/01/2018 17. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm người tối thắng (tt11) | Sư Giác Nguyên giảng 08/01/2018
18 18. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Không Thể Có Ðược | Sư Giác Nguyên giảng 14/1/2018 18. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Không Thể Có Ðược | Sư Giác Nguyên giảng 14/1/2018
19 19. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Không Thể Có Ðược (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 15/01/2018 19. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Không Thể Có Ðược (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 15/01/2018
20 20. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Một Pháp. Phẩm Chủng Tử | Sư Giác Nguyên giảng 19/01/2018 20. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Một Pháp. Phẩm Chủng Tử | Sư Giác Nguyên giảng 19/01/2018
21 21. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Makkhali | Sư Giác Nguyên giảng 20/01/2018 21. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Makkhali | Sư Giác Nguyên giảng 20/01/2018
22 22.Kinh Tăng Chi|Chương Một pháp| Phẩm Không Phóng Dật.Phẩm Thiền Ðịnh |Sư Giác Nguyên giảng 22/1/18 22.Kinh Tăng Chi|Chương Một pháp| Phẩm Không Phóng Dật.Phẩm Thiền Ðịnh |Sư Giác Nguyên giảng 22/1/18
23 23. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Thiền Ðịnh (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 23/01/2018 23. Kinh Tăng Chi | Chương Một pháp | Phẩm Thiền Ðịnh (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 23/01/2018
24 24. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Hình Phạt | Sư Giác Nguyên giảng 24/1/2018 24. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Hình Phạt | Sư Giác Nguyên giảng 24/1/2018
25 25. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Tranh Luận | Sư Giác Nguyên giảng 06/02/2018 25. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Tranh Luận | Sư Giác Nguyên giảng 06/02/2018
26 26. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Người Ngu | Sư Giác Nguyên giảng 07/02/2018 26. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Người Ngu | Sư Giác Nguyên giảng 07/02/2018
27 27. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Tâm Thăng Bằng | Sư Giác Nguyên giảng 08/02/2018 27. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Tâm Thăng Bằng | Sư Giác Nguyên giảng 08/02/2018
28 28. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | đến bài Phẩm Hội Chúng | Sư Giác Nguyên giảng 09/02/2018 28. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | đến bài Phẩm Hội Chúng | Sư Giác Nguyên giảng 09/02/2018
29 29. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Người. Phẩm Lạc | Sư Giác Nguyên giảng 14/02/2018 29. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Người. Phẩm Lạc | Sư Giác Nguyên giảng 14/02/2018
30 30. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Tướng | Sư Giác Nguyên giảng 18/03/2018 30. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Tướng | Sư Giác Nguyên giảng 18/03/2018
31 31. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Các Pháp | Sư Giác Nguyên giảng 19/03/2018 31. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Các Pháp | Sư Giác Nguyên giảng 19/03/2018
32 32. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Các Pháp (tt). Phẩm Kẻ Ngu | Sư Giác Nguyên giảng 20/3/18 32. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Các Pháp (tt). Phẩm Kẻ Ngu | Sư Giác Nguyên giảng 20/3/18
33 33. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | đến bài Phẩm Các Hy Vọng | Sư Giác Nguyên giảng 21/03/2018 33. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | đến bài Phẩm Các Hy Vọng | Sư Giác Nguyên giảng 21/03/2018
34 34. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Các Hy Vọng (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 26/03/2018 34. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Các Hy Vọng (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 26/03/2018
35 35. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | đến bài Phẩm Bố Thí | Sư Giác Nguyên giảng 27/03/2018 35. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | đến bài Phẩm Bố Thí | Sư Giác Nguyên giảng 27/03/2018
36 36. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Đón Chào. Phẩm Nhập Định | Sư Giác Nguyên giảng 28/3/2018 36. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Đón Chào. Phẩm Nhập Định | Sư Giác Nguyên giảng 28/3/2018
37 37. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Phẫn Nộ. Phẩm Thứ Mười Bảy | Sư Giác Nguyên giảng 29/3/18 37. Kinh Tăng Chi | Chương Hai pháp | Phẩm Phẫn Nộ. Phẩm Thứ Mười Bảy | Sư Giác Nguyên giảng 29/3/18
38 38. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Ngu | Sư Giác Nguyên giảng 31/03/2018 38. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Ngu | Sư Giác Nguyên giảng 31/03/2018
39 39. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Đóng Xe | Sư Giác Nguyên giảng 01/04/2018 39. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Đóng Xe | Sư Giác Nguyên giảng 01/04/2018
40 40. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Đóng Xe | Sư Giác Nguyên giảng 02/04/2018 40. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Đóng Xe | Sư Giác Nguyên giảng 02/04/2018
41 41. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Đóng Xe (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 03/04/2018 41. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người Đóng Xe (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 03/04/2018
42 42. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | đến bài Phẩm Người | Sư Giác Nguyên giảng 05/04/2018 42. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | đến bài Phẩm Người | Sư Giác Nguyên giảng 05/04/2018
43 43. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 06/04/2018 43. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 06/04/2018
44 44. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 07/04/2018 44. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Người (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 07/04/2018
45 45. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Sứ Giả Của Trời | Sư Giác Nguyên giảng 08/04/2018 45. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Sứ Giả Của Trời | Sư Giác Nguyên giảng 08/04/2018
46 46. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Sứ Giả Của Trời (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 13/04/2018 46. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Sứ Giả Của Trời (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 13/04/2018
47 47. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Sứ Giả Của Trời (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 14/04/2018 47. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Sứ Giả Của Trời (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 14/04/2018
48 48. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | đến bài Phẩm Nhỏ | Sư Giác Nguyên giảng 15/04/2018 48. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | đến bài Phẩm Nhỏ | Sư Giác Nguyên giảng 15/04/2018
49 49. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Nhỏ (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 17/04/2018 49. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Nhỏ (tt1) | Sư Giác Nguyên giảng 17/04/2018
50 50. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Nhỏ (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 19/04/2018 50. Kinh Tăng Chi | Chương Ba pháp | Phẩm Nhỏ (tt2) | Sư Giác Nguyên giảng 19/04/2018

01. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Bộc Lưu | Sư Giác Nguyên giảng ngày 22/05/2014

1 01. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Bộc Lưu | Sư Giác Nguyên giảng ngày 22/05/2014 01. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Bộc Lưu | Sư Giác Nguyên giảng ngày 22/05/2014
2 02. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Giải thoát | Sư Giác Nguyên giảng ngày 23/05/2014 02. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Giải thoát | Sư Giác Nguyên giảng ngày 23/05/2014
3 03. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Đưa đến đoạn tận | Sư Giác Nguyên giảng ngày 24/05/2014 03. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Đưa đến đoạn tận | Sư Giác Nguyên giảng ngày 24/05/2014
4 04. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Bao nhiêu phải cắt đoạn | Sư Giác Nguyên giảng ngày 25/05/2014 04. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây Lau | Bao nhiêu phải cắt đoạn | Sư Giác Nguyên giảng ngày 25/05/2014
5 05. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây lau | Tỉnh giác | Sư Giác Nguyên giảng ngày 26/05/2014 05. Kinh Tương Ưng | Phẩm Cây lau | Tỉnh giác | Sư Giác Nguyên giảng ngày 26/05/2014
6 06. Kinh Tương Ưng | Không liễu tri. Mê loạn. Mong muốn kiêu ngạo. Rừng núi | giảng ngày 27/05/2014 06. Kinh Tương Ưng | Không liễu tri. Mê loạn. Mong muốn kiêu ngạo. Rừng núi | giảng ngày 27/05/2014
7 07. Kinh Tương Ưng | Phẩm vườn hoan hỷ | Vườn hoan hỷ. Vui thích | giảng ngày 28/05/2014 07. Kinh Tương Ưng | Phẩm vườn hoan hỷ | Vườn hoan hỷ. Vui thích | giảng ngày 28/05/2014
8 08. Kinh Tương Ưng| Không ai bằng con. Giai cấp Sát Đế Lỵ| Sư Giác Nguyên giảng ngày 29/05/2014 08. Kinh Tương Ưng| Không ai bằng con. Giai cấp Sát Đế Lỵ| Sư Giác Nguyên giảng ngày 29/05/2014
9 09. Kinh Tương Ưng|Tiếng động rừng sâu. Ngủ gục, Biếng nhác. Khó làm. Tàm quý.|giảng ngày 30/05/2014 09. Kinh Tương Ưng|Tiếng động rừng sâu. Ngủ gục, Biếng nhác. Khó làm. Tàm quý.|giảng ngày 30/05/2014
10 10. Kinh Tương Ưng | Phẩm Vườn hoan hỷ | Am tranh. Samiddhi | Sư Giác Nguyên giảng ngày 01/06/2014 10. Kinh Tương Ưng | Phẩm Vườn hoan hỷ | Am tranh. Samiddhi | Sư Giác Nguyên giảng ngày 01/06/2014
11 11. Kinh Tương Ưng | Phẩm Kiếm | Kiếm | Sư Giác Nguyên giảng ngày 02/06/2014 11. Kinh Tương Ưng | Phẩm Kiếm | Kiếm | Sư Giác Nguyên giảng ngày 02/06/2014
12 12. Kinh Tương Ưng | Phẩm Kiếm | Triền Phược. Xúc chạm | Sư Giác Nguyên giảng ngày 03/06/2014 12. Kinh Tương Ưng | Phẩm Kiếm | Triền Phược. Xúc chạm | Sư Giác Nguyên giảng ngày 03/06/2014
13 13. Kinh Tương Ưng | Chế ngự tâm. Vị A-La-Hán. Ánh sáng | Sư Giác Nguyên giảng ngày 04/06/2014 13. Kinh Tương Ưng | Chế ngự tâm. Vị A-La-Hán. Ánh sáng | Sư Giác Nguyên giảng ngày 04/06/2014
14 14. Kinh Tương Ưng | Nước chảy. Giàu lớn. 4 bánh xe | Sư Giác Nguyên giảng ngày 05/06/2014 14. Kinh Tương Ưng | Nước chảy. Giàu lớn. 4 bánh xe | Sư Giác Nguyên giảng ngày 05/06/2014
15 15. Kinh Tương Ưng | Phẩm quần tiên |Con sơn dương. Với người thiện| Sư Giác Nguyên giảng 07/06/2014 15. Kinh Tương Ưng | Phẩm quần tiên |Con sơn dương. Với người thiện| Sư Giác Nguyên giảng 07/06/2014
16 16. Kinh Tương Ưng | Phẩm quần tiên | Xan tham. Lành thay | Sư Giác Nguyên giảng ngày 08/06/2014 16. Kinh Tương Ưng | Phẩm quần tiên | Xan tham. Lành thay | Sư Giác Nguyên giảng ngày 08/06/2014
17 17. Tương Ưng |Chúng không phải. Hiềm trách thiên. Lòng tin. Tụ hội| Sư Giác Nguyên giảng 23/06/2014 17. Tương Ưng |Chúng không phải. Hiềm trách thiên. Lòng tin. Tụ hội| Sư Giác Nguyên giảng 23/06/2014
18 18. Tương Ưng | Phẩm quần tiên |Miếng đá vụn. Con gái của Pajjuna| Sư Giác Nguyên giảng 09/07/2014 18. Tương Ưng | Phẩm quần tiên |Miếng đá vụn. Con gái của Pajjuna| Sư Giác Nguyên giảng 09/07/2014
19 19. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy |Thiêu cháy. Cho gì. Đồ ăn. Một căn rễ | Sư GN giảng 10/07/2014 19. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy |Thiêu cháy. Cho gì. Đồ ăn. Một căn rễ | Sư GN giảng 10/07/2014
20 20. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy | Bậc hoàn toàn. Thiên nữ | Sư Giác Nguyên giảng 11/07/2014 20. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy | Bậc hoàn toàn. Thiên nữ | Sư Giác Nguyên giảng 11/07/2014
21 21. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy | Trồng rừng. Kỳ Viên | Sư Giác Nguyên giảng 12/07/2014 21. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy | Trồng rừng. Kỳ Viên | Sư Giác Nguyên giảng 12/07/2014
22 22. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy | Xan tham. Thợ đồ gốm. Già | Sư Giác Nguyên giảng 13/07/2014 22. Kinh Tương Ưng | Phẩm thiêu cháy | Xan tham. Thợ đồ gốm. Già | Sư Giác Nguyên giảng 13/07/2014
23 23. Kinh Tương Ưng | Phẩm già | Không già. Bạn. Cơ sở | Sư Giác Nguyên giảng ngày 14/07/2014 23. Kinh Tương Ưng | Phẩm già | Không già. Bạn. Cơ sở | Sư Giác Nguyên giảng ngày 14/07/2014
24 24. Kinh Tương Ưng | Phẩm già | Sanh nhân | Sư Giác Nguyên giảng ngày 15/07/2014 24. Kinh Tương Ưng | Phẩm già | Sanh nhân | Sư Giác Nguyên giảng ngày 15/07/2014
25 25. Kinh Tương Ưng | Phẩm già | Phi đạo. Người bạn. Người thi sĩ | Sư Giác Nguyên giảng 17/07/2014 25. Kinh Tương Ưng | Phẩm già | Phi đạo. Người bạn. Người thi sĩ | Sư Giác Nguyên giảng 17/07/2014
26 26. Kinh Tương Ưng | Phẩm thắng | Danh. Tâm. Khát ái. Kiết sử | Sư Giác Nguyên giảng ngày 19/07/2014 26. Kinh Tương Ưng | Phẩm thắng | Danh. Tâm. Khát ái. Kiết sử | Sư Giác Nguyên giảng ngày 19/07/2014
27 27. Tương Ưng | Triền phược. Bị áp đảo. Bị treo cột. Bị đóng kín. Ước muốn | Sư GN giảng 22/07/2014 27. Tương Ưng | Triền phược. Bị áp đảo. Bị treo cột. Bị đóng kín. Ước muốn | Sư GN giảng 22/07/2014
28 28. Kinh Tương Ưng | Phẩm thắng | Đời. Đoạn sát. Cỗ xe | Sư Giác Nguyên giảng ngày 24/07/2014 28. Kinh Tương Ưng | Phẩm thắng | Đời. Đoạn sát. Cỗ xe | Sư Giác Nguyên giảng ngày 24/07/2014
29 29. Kinh Tương Ưng | Phẩm đoạn | Cỗ xe. Tài sản. Mưa | Sư Giác Nguyên giảng ngày 26/07/2014 29. Kinh Tương Ưng | Phẩm đoạn | Cỗ xe. Tài sản. Mưa | Sư Giác Nguyên giảng ngày 26/07/2014
30 30. Kinh Tương Ưng | Phẩm đoạn | Khủng bố. Không già | Sư Giác Nguyên giảng ngày 29/07/2014 30. Kinh Tương Ưng | Phẩm đoạn | Khủng bố. Không già | Sư Giác Nguyên giảng ngày 29/07/2014
31 31. Kinh Tương Ưng | Phẩm đoạn | Dục. Tôn chủ | Sư Giác Nguyên giảng ngày 31/07/2014 31. Kinh Tương Ưng | Phẩm đoạn | Dục. Tôn chủ | Sư Giác Nguyên giảng ngày 31/07/2014
32 32,5. Kinh Tương Ưng|Phẩm đoạn|Lương thực. Chớp. Không tranh luận (2)|Sư Giác Nguyên giảng 2/8/2014 32,5. Kinh Tương Ưng|Phẩm đoạn|Lương thực. Chớp. Không tranh luận (2)|Sư Giác Nguyên giảng 2/8/2014
33 32. Kinh Tương Ưng|Phẩm đoạn|Lương thực. Chớp. Không tranh luận (1)| Sư Giác Nguyên giảng 02/08/2014 32. Kinh Tương Ưng|Phẩm đoạn|Lương thực. Chớp. Không tranh luận (1)| Sư Giác Nguyên giảng 02/08/2014
34 33. Kinh Tương Ưng |CII | Phẩm thứ nhất |Kassapa. Ca Diếp. Kassapa. Ca Diếp2| Sư GN giảng 06/08/2014 33. Kinh Tương Ưng |CII | Phẩm thứ nhất |Kassapa. Ca Diếp. Kassapa. Ca Diếp2| Sư GN giảng 06/08/2014
35 33,5. Kinh Tương Ưng |CII |Phẩm thứ nhất|Kassapa. Ca Diếp. Kassapa. Ca Diếp2| Sư GN giảng 06/08/2014 33,5. Kinh Tương Ưng |CII |Phẩm thứ nhất|Kassapa. Ca Diếp. Kassapa. Ca Diếp2| Sư GN giảng 06/08/2014
36 34. Kinh Tương Ưng |Phẩm thứ nhất |Māgha, Māgadha, Dāmali, Kāmada| Sư Giác Nguyên giảng 07/08/2014 34. Kinh Tương Ưng |Phẩm thứ nhất |Māgha, Māgadha, Dāmali, Kāmada| Sư Giác Nguyên giảng 07/08/2014
37 35. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Pañcālacaṇḍa. Tāyana Candima | Sư Giác Nguyên giảng 09/08/2014 35. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Pañcālacaṇḍa. Tāyana Candima | Sư Giác Nguyên giảng 09/08/2014
38 36. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất |Nhật thiên tử.(Sūriya)Candimasa| Sư Giác Nguyên giảng 12/08/2014 36. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất |Nhật thiên tử.(Sūriya)Candimasa| Sư Giác Nguyên giảng 12/08/2014
39 37. Tương Ưng|Veṇḍu;Diighalatthi.Dīghalaṭṭhi.Subrahma.Nandana.Candana,Vāsudatta.Subrahma|14/08/2014 37. Tương Ưng|Veṇḍu;Diighalatthi.Dīghalaṭṭhi.Subrahma.Nandana.Candana,Vāsudatta.Subrahma|14/08/2014
40 38. Tương Ưng|Kakudhasutta,Uttarasutta, Anāthapiṇḍikasutta,Sivasutta,Khemasutta| giảng 16/08/2014 38. Tương Ưng|Kakudhasutta,Uttarasutta, Anāthapiṇḍikasutta,Sivasutta,Khemasutta| giảng 16/08/2014
41 39. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Khema đến Bài 29: Susīma | Sư Giác Nguyên giảng 19/08/2014 39. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Khema đến Bài 29: Susīma | Sư Giác Nguyên giảng 19/08/2014
42 40. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Các ngoại đạo sư | Sư Giác Nguyên giảng 21/08/2014 40. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Các ngoại đạo sư | Sư Giác Nguyên giảng 21/08/2014
43 41. Tương Ưng |Tự bảo hộ.Thiểu số.Xử kiện.Mallikā.Tế đàn.Triền phược| Sư Giác Nguyên giảng23/08/2014 41. Tương Ưng |Tự bảo hộ.Thiểu số.Xử kiện.Mallikā.Tế đàn.Triền phược| Sư Giác Nguyên giảng23/08/2014
44 42. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Bện tóc. Năm vua. Đại thực | Sư Giác Nguyên giảng 26/08/2014 42. Kinh Tương Ưng | Phẩm thứ nhất | Bện tóc. Năm vua. Đại thực | Sư Giác Nguyên giảng 26/08/2014
45 43. Tương Ưng |Chiến tranh.Người con gái.Không phóng dật.Không con.Không cô đơn| giảng 28/08/2014 43. Tương Ưng |Chiến tranh.Người con gái.Không phóng dật.Không con.Không cô đơn| giảng 28/08/2014
46 44. Tương Ưng |Chương III tương ưng Kosala|Người.Tổ mẫu.Thế gian.Cung thuật.Ví dụ hòn núi|02/09/2014 44. Tương Ưng |Chương III tương ưng Kosala|Người.Tổ mẫu.Thế gian.Cung thuật.Ví dụ hòn núi|02/09/2014
47 45. Kinh Tương Ưng | Chương IV |Khổ hạnh và nghiệp đến bài Con voi | Sư Giác Nguyên giảng 04/09/2014 45. Kinh Tương Ưng | Chương IV |Khổ hạnh và nghiệp đến bài Con voi | Sư Giác Nguyên giảng 04/09/2014
48 46. Kinh Tương Ưng |Chương V Tương ưng Tỷ Kheo Ni|Alavikha đến bài Vajirā| (1)Sư GN giảng 06/09/2014 46. Kinh Tương Ưng |Chương V Tương ưng Tỷ Kheo Ni|Alavikha đến bài Vajirā| (1)Sư GN giảng 06/09/2014
49 47. Kinh Tương Ưng |Chương V Tương ưng Tỷ Kheo Ni| Alavikha đến bài Vajirā|(2)Sư GN giảng 06/09/2014 47. Kinh Tương Ưng |Chương V Tương ưng Tỷ Kheo Ni| Alavikha đến bài Vajirā|(2)Sư GN giảng 06/09/2014
50 48. Kinh Tương Ưng |Chương VI Tương ưng Phạm Thiên|Thỉnh cầu. Cung kính. Baka|Sư GN giảng 09/09/2014 48. Kinh Tương Ưng |Chương VI Tương ưng Phạm Thiên|Thỉnh cầu. Cung kính. Baka|Sư GN giảng 09/09/2014